جامعه شناسی سبک زندگی (SLS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله