دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1398 
1. فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی

صفحه 1-37

یعقوب احمدی؛ محمد گنجی؛ محمد سعید محمدی