نویسنده = سید محمدرضا رشیدی آل هاشم
بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان

دوره 2، شماره 7، آذر 1395، صفحه 165-205

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ هادی ایرانی؛ محسن هادی طحان