جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - فرایند پذیرش مقالات