سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی  و مدیریت را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون سبک زندگی و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن.

 

نویسندگان محترم لطفا جهت نگارش مقاله خود، قسمت راهنمای نویسندگان را حتما مطالعه فرمایید و برای تنظیم فایل نهایی از قالب مقاله استفاده نمایید.

 

دانلود مقاله از سایت دو فصلنامه رایگان می باشد.

 

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد

  هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق

چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، دو فصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو یا سمیم نور الزامی می باشد. بنابراین ضرورت دارد که نویسندگان در یکی از این دو سامانه که در صفحه اصلی نیز در سمت چپ نمایش داده شده است ثبت نام کرده و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کرده و همراه با فرمهای لازم برای نشریه ارسال نمایند.

 

 لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را

مطالعه نمایید .

مقالات ارسالی لطفا طبق راهنمای نویسندگان تدوین شوند. در غیر این صورت فقط یکبار برای اصلاح به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

 

نویسندگانی که قصد ارسال مقاله به این دوفصلنامه را داشته باشند، باید هنگام ارسال فایل اصلی فرمهای تعهدنامه، تعارض منافع، رعایت حق کپی و مشخصات نویسندگان را نیز تکمیل و ارسال کنند. 

 

این دو فصلنامه از بررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است. 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 16، پاییز و زمستان 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان