جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - بانک ها و نمایه نامه ها