اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله

ورزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون ورزش و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی ورزش دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی – پژوهشی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن

مطالعه بیشتر