اهداف و چشم انداز

تولید علم و نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه جامعه شناسی ورزش

کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی مربوط به جامعه شناسی ورزش

ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و ورزش

گسترش دانش موجود در حوزه جامعه شناسی ورزش