اهداف و چشم انداز

تولید علم و نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی

کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی مربوط به سبک زندگی

ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه سبک زندگی

گسترش دانش موجود در حوزه سبک زندگی