جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - اهداف و چشم انداز