تماس با ما

آدرس: ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺑﻠﻮار 29 ﺑﻬﻤﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﻰ و ﻋﻠﻮم ورزشی دفتر نشریه جامعه شناسی ورزش

Email: sls@tabrizu.ac.ir

ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ : 5166616471

                                            ﺗﻠﻔن: 8- 57 32 39 33  & 95 33 39 33  009841

                                      فکس:33356008- 009841


CAPTCHA Image