اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.cim

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

aghdam1351yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب بدری آذرین

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

badriazaringmail.com

دکتر محمد کاشف

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

mm.kashefyahoo.com
04413452032

دکتر رحیم بدری گرگری

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?badri-rahim
badri_rahimyahoo.com

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

vahedi117yahoo.com

دکتر توکل آقایاری هیر

جمعیت شناسی دانشیار- دانشگاه تبریز

t.aghayaritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. PEDRAM KHOSRONEJAD

Social Anthropology دانشیار - دانشگاه اندروز اسکاتلند

pk18st-andrews.ac.uk

ROBERT C. SCHNEIDER

Sport Management Professor, Sport Management ,the College at Brockport, State University of New York (SUNY), Brockport, NY

11.com
585-395-2587

SALVATORE CINCIMINO

Business Administration Associate Professor of Business Administration at the Università degli studi di Palermo,

1101.com
+390916262797

اعضای هیات تحریریه

دکتر فاطمه عبدوی

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تبریز

fatemehabdavitabrizu.ac.ir
041-333393249

ویراستار

دکتر نسیم عبدوی

دکتری آموزش زبان انگلیسی دکتری

nasimabdaviyahoo.com
041-333393249

دبیر اجرایی

دستیار سردبیر

دکتر سجاد پاشایی

مدیریت بازاریابی ورزشی دبیر اجرایی

sajjad.pashaieyahoo.com

کارشناس داخلی

کارشناس نشریه

میرداود حسینی

دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز کارشناس داخلی

dhoseiny1990gmail.com
041-333393249