جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - اعضای هیات تحریریه