اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

aghdam1351yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.cim

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر فکوهی

انسان شناسی استاد- دانشگاه تهران

www.fakouhi.com
nfakohiut.ac.ir

Dr. PEDRAM KHOSRONEJAD

Social Anthropology دانشیار - دانشگاه اندروز اسکاتلند

pk18st-andrews.ac.uk

دکتر میر فردین قریشی

روابط بین الملل استاد - دانشگاه تبریز

ghoreishi3583yahoo.com

دکتر محمود قاضی طباطبایی

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تهران

smghaziut.ac.ir

دکتر ایوب امیر کواسمی

حقوق بین الملل دانشیار - دانشگاه تبریز

kavasemitabrizu.ac.ir

دکتر وحید قاسمی

علوم اجتماعی استاد - دانشگاه اصفهان

v.ghasemiltr.ui.ac.ir

دکتر سهیلا صادقی فسائی

جامعه شناسی جرم شناسی استاد - دانشگاه تهران

ssadeghiut.ac.ir

دکتر کمال کوهی

بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشیار- دانشگاه تبریز

k.koohitabrizu.ac.ir

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار - دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

دکتر حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

banifatemeh1382yahoo.com

دکتر فاطمه گلابی

جامعه شناسی گروههای خاص دانشیار- دانشگاه تبریز

f.golabigmail.com

دکتر توکل آقایاری هیر

جمعیت شناسی دانشیار- دانشگاه تبریز

t.aghayaritabrizu.ac.ir

ویراستار

دکتر نسیم عبدوی

دکتری آموزش زبان انگلیسی دکتری

nasimabdaviyahoo.com
041-333393249

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب بدری آذرین

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

badriazaringmail.com

دکتر محمد کاشف

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

mm.kashefyahoo.com
04413452032

Dr. Dharma Arunachalam

Anthropology دانشیار - دانشگاه موناش استرالیا

dharma.arunachalammonash.edu

ROBERT C. SCHNEIDER

Sport Management Professor, Sport Management ,the College at Brockport, State University of New York (SUNY), Brockport, NY

11.com
585-395-2587

دکتر محمدرسول خدادادی

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

m.khodadaditabrizu.ac.ir
04133393247

دکتر مهرداد محرم زاده

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

mmoharramzadehyahoo.com
04531505640

SALVATORE CINCIMINO

Business Administration Assistant Professor of Business Administration at the Università degli studi di Palermo,

1101.com
+390916262797

دکتر وجیهه جوانی

مدیریت ورزشی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

v.javanitabrizu.ac.ir
04133393392

MÜCAHİT FİŞNE

Cumhuriyet University Physical Education and Sports Highschool Department of Sport Management Sivas, Turkey

156yahoo.com
(346) 2191250

Dr.Ali Hasaan

مدیریت ورزشی Assistant Professor (Islamia University Bahawalpur, Pakistan) June, 2017- Jun, 2018: Department of Management Sciences

aili_hasaanhotmail.com
(+92)3317687778

Dr. MEHMET GÜL

تربیت بدنی و علوم ورزشی SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

mgulsivasgmail.com
(4498) 346219101010

Dr. Abdul Zahra H.Mihaisin Al_Rubaei

تربیت بدنی و علوم ورزشی Associate Professor of Physical Education, Kut, Iraq

mihaisin999yahoo.com
009647811300703

دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

دکتر سجاد پاشایی

دکترای تخصصی دانشگاه تبریز دکترای تخصصی دانشگاه تبریز

sajjad.pashaieyahoo.com
041-333393249

کارشناس داخلی

کارشناس نشریه

میرداود حسینی

دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز کارشناس داخلی

dhoseiny1990gmail.com
041-333393249

مدیر داخلی

مدیر داخلی

دکتر فاطمه عبدوی

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تبریز

fatemehabdavitabrizu.ac.ir
041-333393249