اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد - دانشگاه تبریز

m.alizadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب بدری آذرین

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

badriazarin-ytabrizu.ac.ir

دکتر محمد کاشف

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

mm.kashefurmia.ac.ir
04413452032

دکتر رحیم بدری گرگری

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?badri-rahim
badri_rahimtabrizu.ac.ir

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

vahedi117tabrizu.ac.ir

دکتر توکل آقایاری هیر

جمعیت شناسی دانشیار- دانشگاه تبریز

t.aghayaritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. PEDRAM KHOSRONEJAD

Social Anthropology دانشیار - دانشگاه اندروز اسکاتلند

pk18st-andrews.ac.uk

ROBERT C. SCHNEIDER

Sport Management Professor, Sport Management ,the College at Brockport, State University of New York (SUNY), Brockport, NY

rschneidbrockport.edu
585-395-2587

SALVATORE CINCIMINO

Business Administration Associate Professor of Business Administration at the Università degli studi di Palermo,

salvatore.cinciminounipa.it
+390916262797

اعضای هیات تحریریه

دکتر فاطمه عبدوی

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تبریز

fatemehabdavitabrizu.ac.ir
041-333393249

ویراستار

دکتر نسیم عبدوی

دکتری آموزش زبان انگلیسی دکتری

nasimabdaviyahoo.com
041-333393249

دبیر اجرایی

دستیار سردبیر

دکتر سجاد پاشایی

مدیریت بازاریابی ورزشی دبیر اجرایی

sajjad.pashaieyahoo.com

کارشناس داخلی

کارشناس نشریه

میرداود حسینی

دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز کارشناس داخلی

dhoseiny1990gmail.com
041-333393249