تأثیر بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

2 دانشیارگروه تربیت بدنی. دانشگاه تبریز.تبریز. ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی «تأثیر بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز» است. این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به‌لحاظ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری آمار و اطلاعات به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد بود. جامعه آماری این تحقیق، دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز بود که تعداد آن با استعلام از اداره کل آموزش و پرورش استان 499 نفر به‌دست آمد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه استانداردی است که از دو بخش مربوط به اطلاعات دموگرافیک پاسخ‌دهندگان و مقوله‌های تبیین‌کننده سازه­های تحقیق عینی شامل، بهزیستی اجتماعی و فرسودگی شغلی گردآوری شد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به سازه بهزیستی اجتماعی از پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز (1998) که دارای 33 گویه می‌باشد و برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به سازه فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985) که دارای 22 گویه است استفاده و در قالب یک پرسش‌نامه، و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت امتیازدهی شد و تجزیه‌وتحلیل با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتیجه تحقیق که نشان داد بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت ‌بدنی تأثیر منفی و معناداری دارد، برنامه‌ریزی صحیح و جامع در تأمین بهزیستی اجتماعی کارکنان و دبیران کاملاً ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social welfare on job erosion of physical education teachers in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Nosrati 1
  • Fatemeh Abdavi 2
1 Master of Sports Management. Tabriz University. Tabriz. Iran
2 Associate Professor of Physical Education. University of Tabriz. Tabriz. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate “The purpose of this study is to investigate the "effect of social welfare on job erosion of physical education teachers in Tabriz." This research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of data analysis method. The method of collecting statistics and information in this study was a survey using a standard questionnaire. The statistical population of this study was the physical education teachers of Tabriz, whose number was obtained by inquiring from the General Department of Education of the province 499 people. Based on Cochran's formula, 217 of them were selected as a statistical sample by cluster random sampling. The research tool included a standard questionnaire that was collected from two sections related to the graphic information of the respondents and the categories explaining the objective research variables including social welfare, communication skills and burnout. Keys Social Welfare Standard Questionnaire (1998) with 33 items was used to collect data related to social welfare variable. Data collection on burnout variable The Maslach (1985) burnout questionnaire with 22 items was used and in the form of a questionnaire, based on a five-point Likert scale and analyzed using SPSS and PLS software at the level Significance of 0.05 was used. The results showed that social welfare has a significant effect on job erosion of physical education teachers. According to the results of the research which showed that social welfare has a negative and significant effect on the job erosion of physical education teachers, correct and comprehensive planning is absolutely necessary in providing social welfare for employees and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social welfare
  • job erosion
  • Teachers