بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز- ایران

چکیده

در این پژوهش موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت و رابطه عوامل اجتماعی با این ارتقاء در سازمان مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه برحسب هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوة اجرا، از نوع توصیفی و ارتباط سنجی بوده است، جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان‌ها در حوزه ورزش و جوانان به تعداد 216 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی 136 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ موانع پیشرفت زنان مقیمی (1390) استفاده شد که روایی آن به‌وسیله 5 نفر از متخصصین تأیید و پایایی آن با آزمون آلفاکرونباخ 66/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل جنسیت، تبعیض جنسیت، حمایت مدیر، حمایت خانواده، روابط در کار، وجود سقف شیشه‌ای در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت تأثیر دارد؛ اما تأثیر تضاد بین کار و خانواده در پیشرفت زنان مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد بین رفع کلیشۀ جنسیت، تبعیض جنسیت و بین رفع تضاد بین کار و خانواده و حمایت خانواده با ارتقاء زنان به مدیریت رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of barriers to women's progress and relationship between social factors with their promotion to a management position in the organization

نویسنده [English]

  • Nasimeh Ezami
M.Sc., Faculty of Humanities and Educational Sciences, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz - Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the barriers of women's progress into management positions and relationship between social factors with promotion in the organizations. This study is practical descriptive. The research population comprises organization staff in the field of Youth and Sports to 216 people. The sample was selected using Morgan’s table in a relatively stratified random sampling to be 136 individuals. And questionnaire women's barriers to progress (mogimi, 1390) have been used and its validity was approved and the reliability was obtained through Cronbach’s alpha to be 0.658. The results indicate that gender, sexism, leader support, family support, and the existence of a glass ceiling has an impact on the progress of women into positions of management. But the effect of the conflict between work and family was not observed in the progress of women into positions of management. The results indicate that there is a positive significant relationship between gender and gender discrimination and women’s promotion to the position of management in organizations. In addition, there is also a positive significant relationship between the elimination of conflict between work and family and also family support and women’s promotion to management positions in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Management
  • Progress
  • social factors