بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی.

چکیده

طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، بر ساختار خانواده اثر گذاشته و زمینه‌ساز مسائل عدیده‌ای در جامعه می‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین زوجین شهرستان کاشان نگاشته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش بوده و جامعه آماری پژوهش کلیه­ زوجین شهر کاشان بوده که از میان آن‌ها 384 نفر به‌عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. همچنین، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده ‌شده است و کلیه‌ داده‌های به ‌دست آمده، از طریق نرم‌افزار Spss18، مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای اختلاف‌نظر با همسر (ضریب همبستگی940/0)، میزان دخالت دیگران (ضریب همبستگی 948/0)، ویژگی­ روان­شناختی ­فردی (ضریب همبستگی 299/0)، مقایسه­ دوران تأهل با تجرد (ضریب همبستگی 146/0)، انتظارات از نقش همسر (ضریب همبستگی 946/0)، میزان دینداری (ضریب همبستگی 978/0)، با متغیر وابسته‌ میزان گرایش به طلاق به لحاظ آماری معنادار و مستقیم بوده است؛ همچنین نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که 9/28 درصد تغییرات میزان گرایش به طلاق توسط متغیرهای مستقل مذکور تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Tendency to Divorce among Couples in Kashan

نویسندگان [English]

  • Asadollahe Babaiefard 1
  • Mosa Saadati 2
  • Afsaneh Akhavan 3
1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Social science research expert
چکیده [English]

Divorce as a social damage on the family structure and the underlying issues affect serious countless community. Hence, the present study is to investigate the factors influencing the tendency to divorce among couples is written in Kashan city. The research method used was survey and study population all couples city of Kashan in the number of 6784 inhabitants, of which 384 as the final sample based on the formula and random sampling. Also, questionnaires were used to collect data, And all data obtained through the application Spss18, has been analyzed. The results showed that the correlation between the variables of disagreement with the spouse (correlation coefficient 0.940), the degree of involvement of others (correlation coefficient 0.948), individual psychological characteristics (correlation coefficient 0.299), marriage comparison With celibacy (correlation coefficient 0.146), expectations from the role of spouse (correlation coefficient 0.946), the degree of religiosity (correlation coefficient 0.978), with the dependent variable of the tendency to divorce was statistically significant and direct; Also, the results of regression analysis indicate that 28.9% of the changes in the tendency to divorce are explained by these independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords: Family
  • Wife Performance
  • Expectations of the Role
  • the involvement of others
  • Religious Commitment
  • The Tendency to Divorce