جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد

نویسنده

پژوهشگر مسئل اجتماعی و مدرس دانشگاه

چکیده

نشاط‌بخشی رفتار احساسی مثبتی است که فرد از ابراز آن پاداش دریافت می‌کند. این پژوهش در جهت رویکرد احساسات اجتماعی ترنر مبتنی بر روش ترکیبی (کیفی- کمی- فضایی) به مطالعه رفتارهای نشاط‌بخش پرداخته است. جامعه مورد مطالعه شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد بوده که متناسب با نمونه‌گیری (موردی نوعی، تصادفی ساده متناسب با حجم هر منطقه و مکانی-نقطه‌ای) مشارکت‌کنندگان و پاسخگویان انتخاب شده‌اند. ابزار (مصاحبه‌ نیمه عمیق، پرسشنامه مصاحبه‌ای و ترسیم نقشه) بوده و جمع‌آوری یافته‌ها مبتنی بر تحلیل مضامین، توصیف، تبیین و تحلیل فضایی صورت گرفته است. در این پژوهش مصاحبه با مشارکت‌کنندگانی که در محافل صمیمی به ابراز نشاط‌بخشی پرداخته‌اند، اطلاعات متنی و کیفی جمع‌آوری‌شده است؛ سپس با انجام کدگذاری مقوله‌ها، مؤلفه‌ها و سؤالات پرسشنامه محقق ساخته تدوین شده است. میزان آلفای پرسشنامه برابر با 78/0 به‌دست‌آمده است. نتایج بخش کیفی بیانگر این است که مقوله محوری پاداش‌ها برای بهره‌مندی از تشویق، تأیید کردن، حس خوشایند و موفقیت در راستای بیان احساسات و مبادله عواطف شکل می‌گیرد. در بخش کمی، میانگین متوسط روبه بالای انواع پاداش‌ها در سطح مناطق شهری به‌دست‌آمده و بر اساس تحلیل فضایی واحد تحلیل خانوارهایی بوده‌اند که در مناطق کم برخوردار شهری کمتر پاداش دریافت کرده‌اند و مناطق برخوردار از امکانات بیشترین پاداش دریافت شده است. نتایج خوشه‌بندی پاداش‌های نشاط‌بخش به دو خوشه تقسیم‌شده که مناطق هر خوشه با حفظ همجواری مکانی به این اشاره می‌کند که خوشه اول نسبت به خوشه دوم از نظر دریافت پاداش‌های نشاط‌بخش از میانگین کمتر از حد متوسط برخوردار بوده است. درنهایت پاداش‌های نشاط‌بخش به‌عنوان یک برانگیختگی احساسی متأثر از ساختار به‌صورت تجربه زیسته عاطفی خوشایند مبادله می‌شود و در راستای ارتقاء کیفیت زندگی تبدیل به یک سرمایه بی‌بدیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology of Emotions and reward-based promoter happiness behaviors A mixed-methodof among citizens of urban areas of Mashhad

نویسنده [English]

  • MohammadHasan Sharbatian
PhD student in Sociology, majoring in social issues in Iran, researcher and university lecturer
چکیده [English]

Promoter happiness is the positive sensory behavior that one receives from being rewarded.This study investigates the promoter happiness behaviors of Turner's social emotion approach based on Mixed Methode (qualitative-quantitative-spatial).The study population consisted of citizens over 18 years old in Mashhad urban areas who were selected according to sampling (case type, simple random according to the size of each area and point-location) participants and respondents. The tools were (semi-in-depth interview, interview questionnaire and map drawing) and the findings were collected based on themes analysis, description, explanation and spatial analysis. In this study, interviews were conducted with participants who promoter happiness in intimate circles, providing qualitative and contextual information, then coding the categories, components and questions of the researcher-made questionnaire. The alpha of the questionnaire was 0.78. The results of the qualitative section indicate that the central category of rewards is formed to benefit from encouragement, endorsement, pleasure, and success in expressing emotions and exchanging emotions. In the quantitative sector, the above average averages of the types of rewards were obtained at urban level and were based on the spatial analysis of households that received less rewards in less urban areas and those receiving the most rewards. The clustering results of the promoter happiness rewards are divided into two clusters where the areas of each cluster with respect to spatial proximity indicate that the first cluster was less than average in relation to the second cluster. Finally, the rewards of being promoter happiness as an emotional arousal from the structure are exchanged as a pleasant emotional experience and become an unmatched asset to enhance the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promoter happiness
  • Emotions
  • Rewards
  • Turner
  • Emotional arousal
  • Mixed Method
  • Mashhad