پیامدهای پوشش رسانه‌ای و خبری ورزش دانشگاهی بر نگرش دانشجویان تربیت‌بدنی؛ مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ورزش دانشگاهی نقش بسیار مهمی در توسعه فردی و اجتماعی دانشجویان دارد. ازاین‌رو، پوشش خبری ورزش دانشگاهی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نگرش و دیدگاه دانشجویان به ورزش و سلامتی داشته باشد. به‌واسطه همین موضوع و با توجه به اهمیت بحث‌های مرتبط با ورزش دانشگاهی، هدف تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای پوشش خبری ورزش دانشگاهی از نظر دانشجویان می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاه تبریز که ورودی 1400 و بعد بودند می‌باشد که تعداد آن‌ها 481 نفر بود. روش انجام پژوهش حاضر نیز از نوع کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه بود که در نهایت پس از انجام 17 مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم. در گام بعدی متن تمامی مصاحبه‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی‌ای کدگذاری گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پوشش خبری ورزش دانشگاهی پیامدهای بسیار مثبتی برای ورزش دانشجویی دارد که این پیامدها شامل افزایش آگاهی و ارتباط، الهام‌بخشی و انگیزه، افزایش تعامل اجتماعی، پیش‌بینی و تحلیل، ارتقای شهرت و ترویج فرهنگ ورزشی بودند. با توجه به یافته‌های این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت که پوشش خبری ورزش دانشگاهی تأثیر مثبتی بر دیدگاه و نگرش دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه تبریز دارد. بنابراین، توجه به این موضوع و بهبود پوشش خبری ورزش دانشگاهی می‌تواند به ترویج سلامتی و همچنین افزایش فعالیت‌های ورزشی در جامعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Media and News Coverage of University Sports on The Attitude of Physical Education Students; Case Study: Tabriz University Students

نویسندگان [English]

  • Hamed Azimi 1
  • Fatemeh Abdavi 2
1 Master's degree, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

University sports play a very important role in the personal and social development of students. Therefore, news coverage of college sports can have a significant impact on students' attitudes and views towards sports and health. Due to this issue and considering the importance of discussions related to university sports, the purpose of this research is to identify the consequences of news coverage of university sports from the students' point of view. The statistical population of this research consisted of physical education students of the University of Tabriz, who entered the year 2021 and later. The method of conducting the present research was also qualitative and using the interview tool, and finally, after conducting 17 interviews, we reached theoretical saturation. In the next step, the text of all the conducted interviews was coded using Maxqda software. The results of this research showed that news coverage of university sports has very positive consequences for student sports, which include increasing awareness and communication, inspiration and motivation, increasing social interaction, prediction and analysis, promoting reputation and promoting sports culture. According to the findings of this research, it can be concluded that news coverage of university sports has a positive effect on the views and attitudes of physical education students of Tabriz University. Therefore, paying attention to this issue and improving the news coverage of university sports can help promote health and also increase sports activities in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Press coverage
  • University of Tabriz
  • University sports