بررسی ابعاد مثبت و منفی تحول روانی-اجتماعی سالمندان فعال و غیر فعال بر اساس دیدگاه روانی-اجتماعی اریکسون

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت تاثیر فعالیت بدنی بر برخی از مشکلات دوران سالمندی پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تحول روانی اجتماعی براساس دیدگاه روانی- اجتماعی اریکسون در سالمندان فعال و غیر فعال انجام شد. این پژوهش یک مطالعه پس رویدادی است که براساس هدف کاربردی بوده و بصورت میدانی در تابستان سال 1400 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، سالمندان بالای 60 سال می‌باشد، این پژوهش نقش فعالیت بدنی بر تحول روانی اجتماعی را با مقایسه سالمندان فعال (52 نفر) بعنوان سالمندانی که به مدت 6 ماه در فعالیت بدنی و ورزش صبحگاهی شرکت داشتند و سالمندان غیرفعال (54 نفر) بعنوان سالمندانی که در 6 ماه گذشته سابقه شرکت در ورزش صبحگاهی و هر فعالیت ورزشی دیگر را نداشتن، مورد بررسی قرار داد. جهت بررسی تفاوت بین دو گروه سالمندان فعال و غیرفعال در متغیرهای تحول روانی اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و جهت پیش بینی کنندگی فعالیت بدنی از تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است.
نتایج نشان داد بین سالمندان فعال و غیرفعال در مقیاس مثبت (مردم آمیزی، پدیدآوردندگی و کمال) و مقیاس منفی (انزواطلبی و ناامیدی) تفاوت معناداری مشاهده شد. و از مقیاس‌های مثبت (استقلا عمل، مردم آمیزی، پدیدآوردندگی و کمال) و از مقیاس‌های منفی (انزواطلبی، بی حاصلگی و ناامیدی)‌توانایی پیش بینی فعالیت بدنی را دارند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فعالیت بدنی در سالمندان براساس دیدگاه اریکسون باعث افزایش عوامل روانی اجتماعی مثبت مانند کمال و از طرفی عدم انجام فعالیت بدنی در سالمندان باعث تقویا عوامل روانی اجتماعی منفی مانند انزواطلبی و ناامیدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the positive and negative aspects of psychosocial development of active and inactive elderly based on Erikson's psychosocial perspective

نویسندگان [English]

  • Haniieh Jafari 1
  • Zahra Fathi Rezaei 2
  • Ali Mosaiebi 3
1 Master's student, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Iran.
3 PhD student, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of the impact of physical activity on some of the problems of old age, the present study was conducted with the aim of investigating psychosocial transformation factors based on Erikson's psychosocial perspective in active and inactive elderly. This research is a post-event study that is based on practical purpose and was conducted in the field in the summer of 2020 on the elderly living in Tabriz city. The statistical population of this research is the elderly people over 60 years old in Tabriz city, this research examines the role of physical activity on psychosocial development by comparing active elderly people (52 people) as elderly people who participated in physical activity and morning exercise for 6 months and inactive elderly people. (54 people) as elderly people who did not participate in morning sports and any other sports activities in the last 6 months. In order to investigate the difference between the two groups of active and inactive elderly in the variables of psychosocial development, multivariate analysis of variance test was used, and logistic regression analysis was used to investigate the predictability of physical activity.
The results showed that there was a significant difference between the active and inactive elderly in the positive scale (socialization, productivity and perfection) and the negative scale (isolation and despair). And they have the ability to predict physical activity from the positive scales (independence of action, popularization, productivity and perfection) and from the negative scales (isolationism, fruitlessness and despair).
Therefore, it can be concluded that physical activity in the elderly, based on Erikson's point of view, increases positive psychosocial factors such as perfection, and on the other hand, lack of physical activity in the elderly increases negative psychosocial factors such as isolation and despair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychosocial development
  • Erikson
  • elderly
  • physical activity