تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران)

چکیده

از زمانی که مصرف پایدار به یکی از اولویت­های جوامع اروپایی و جهانی تبدیل شد، درک رفتار مصرف سبز و مصرف­کنندگان حساس به زیست بوم، به یکی از موضوعات کلیدی بدل شده است. این امر نشان از ایجاد تغییر در سبک زندگی افراد به واسطة رفتارهای مصرفی آنها، به منظور حفاظت از محیط زیست دارد. تحقیق حاضر به بررسی رابطة میان رفتار مصرف سبز به عنوان متغیر وابسته و شهر محل سکونت، سن، تحصیلات، دانش مصرف انرژی و نگرش مصرف انرژی به عنوان متغیرهای مستقل می­پردازد. روش تحقیق، در این مطالعه روش پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق حاضر را تمام ساکنان شهری استان مازندران تشکیل داده­اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه است. تعداد 388 نفر از جامعة آماری مورد نظر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که تفاوت موجود در متغیر تحصیلات و دانش مصرف انرژی پاسخ‌گویان، تفاوت معناداری در متغیر رفتار مصرف سبز آنها ایجاد نمی­کند، اما تفاوت در متغیر شهر محل سکونت، سن و نگرش مصرف انرژی پاسخ­گویان، تفاوت معناداری  در رفتار مصرف سبز آنها ایجاد می­کند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای تحقیق 3 درصد از تغییرات رفتار مصرف سبز افراد را تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها