سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند)

چکیده

در جوامع امروزی با گسترش تغییرات اجتماعی و رشد فرهنگ مصرفی رفتارهای معطوف به بدن، زیبایی و جذابیت بدنی و مدیریت بدن به­ عنوان سبکی از زندگی به­خصوص در بین جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. از این­رو، تحقیق حاضر به بررسی رابطة  میان سبک زندگی و مدیریت بدن در بین جوانان شهر مرند می­پردازد. برای بررسی این رابطه از نظریه­های بوردیو و گیدنز استفاده شده است. این پژوهش با روش پیمایشی و با نمونه­ای به حجم 381 نفر و با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در بین جوانان 29-15 سالة شهر مرند انجام گرفت. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه جمع­آوری شد. بر اساس نتایج تحقیق مدیریت بدن در بین جوانان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می­دهند که بین سبک زندگی، سبک فراغت، مصرف فرهنگی و سبک تغذیه با مدیریت بدن جوانان رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد. این رابطه بین سبک زندگی مذهبی و مدیریت بدن معکوس و معنی­دار است. میزان مدیریت بدن جوانان برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان دارای تفاوت معنی­داری است. همچنین بین سن افراد با مدیریت بدن رابطة معنی­داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می­دهد که متغیرهای سبک فراغت، مصرف فرهنگی و سبک تغذیه توانسته­اند 3/41 درصد از تغییرات متغیر مدیریت بدن را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات