بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی)

چکیده

سلامت اجتماعی مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت به آن توجه شده و جنبة اجتماعی سلامت را با محور قرار دادن فرد بررسی می­کند. عوامل زیادی بر روی سلامت جتماعی افراد تأثیر دارند که در این میان، ارزش­های اجتماعی نیز می­توانند تأثیر بسیاری  در سلامت اجتماعی افراد داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ارزش­های شوارتز بر سلامت اجتماعی جوانان انجام یافته است. روش پژوهش پیمایشی، شیوة نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و جامعة آماری آن تمامی افراد 15 تا 29 سال استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونة آماری 594 تعیین گردید. نتایج محاسبة ضریب همبستگی پیرسون بین ارزش­های شوارتز و سلامت اجتماعی نشان می‌دهد که بین ارزش­های  لذت­گرایی، سنت­گرایی، موفقیت، قدرت­گرایی، امنیت و هم‌نوایی با سلامت اجتماعی رابطة معنی­دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص می­سازد که از بین ارزش­های 10 گانة شوارتز، 5 ارزش (سنت­گرایی، لذت­گرایی، برانگیختگی، هم­نوایی و جهان­گرایی) وارد مدل رگرسیونی شده و در مجموع 15 درصد از تغییرات متغیر سلامت اجتماعی را تبیین می­کنند. با توجه به نوع ارزش­ها می­توان نتیجه گرفت که در بین گونه­های ارزشی شوارتز هم ارزش­های جمع‌گرا (جهان­گرایی، سنت گرایی و هم­نوایی) و هم ارزش­های فردگرا (لذت­طلبی و برانگیختگی) در میزان سلامت اجتماعی جوانان دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات