بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه ­فرهنگی بر سبک­ زندگی مدرن وسنتی در میان مردان رده سنی 20 تا 29 ساله شهر زاهدان در سال 1394 است. در کنار متغیر اصلی تحقیق، تاثیر متغیرهای دینداری و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیرهای میانجی بر سبک زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع پیمایش است که بر روی 196 نفر از مردان در مناطق مختلف شهر و با روش نمونه­گیری سهمیه­ای انجام شده است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ­ساخته سرمایه­­ فرهنگی، پرسشنامه سرمایه ­اجتماعی اونیکس و بولن وپرسشنامه محقق ­ساخته دینداری و نیز پرسشنامه محقق­ ساخته سبک ­زندگی است. ضریب پایایی از طریق محاسبه روش آلفای کرونباخ برای مفاهیم سرمایه ­فرهنگی 86/0، سرمایه ­اجتماعی 80/0، دینداری 87/0 سبک ­زندگی مدرن 91/0 و سبک زندگی سنتی 77/0 برآورد شده است. در این مطالعه سبک ­زندگی به دو نوع مدرن وسنتی تقسیم شده و با توجه به اینکه برخی از مصادیق سرمایه ­فرهنگی نیز متاثر از دنیای مدرن­اند سرمایه-فرهنگی نیز به دودسته مدرن وسنتی تقسیم شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل­مسیر نشان می­دهند بین سرمایه­ فرهنگی مدرن با سبک­ زندگی مدرن از یک سو و سرمایه ­فرهنگی سنتی با سبک ­زندگی سنتی از سوی دیگر، رابطه مستقیم، مثبت و معنی­داری وجود دارد. صفت دینداری به عنوان متغیری واسط با سبک ­زندگی مدرن، رابطه غیر مستقیم و با سبک­ زندگی سنتی رابطه مستقیم دارد. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی دارای رابطه معنی دار و مستقیم با سبک زندگی سنتی است اما رابطه آن با سبک زندگی مدرن معنی دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات