رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه غیراتنفاعی البرز قزوین

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزه علوم اجتماعی است که به سرعت جایگاه خود را در حوزه های دیگری چون پزشکی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه ریزی شهری و ... پیدا کرده است. این مفهوم در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر رابطه ابعاد سرمایه ی اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر اردبیل می باشد. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی، برحسب هدف کاربردی است و براساس بررسی رابطه بین مولفه ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل ساکنین شهر اردبیل بود که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد و با توجه به فرمول کوکران از بین 373320 نفر بالای 18 سال حجم نمونه برابر با 432 نفر محاسبه شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار20  spss انجام گرفت. با توجه به نتایج مدل رگرسیون چند متغیره به روش هم زمان از بین متغیرهای مستقل، متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب (383/0) بعد از آن مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی به ترتیب با ضریب (185/0) و (129/0) بیشترین ارتباط را با متغیر وابسته داشته اند. و متغیرهای مستقل توانسته اند 7/33  درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها