جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - ورود کاربران