جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - واژه نامه اختصاصی