تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی

نویسندگان

1 کارشناس ورزش ، مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران بودند که از طریق نمونه‌گیری کل شمار، 240 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ بود. روایی و پایایی پرسشنامه­ها مورد تائید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل به‌وسیله آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش فساد اداری می‌گردد. همچنین شفافیت سازی و سلامت سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری مؤثر بودند. لذا وجود این عوامل نه‌فقط به لحاظ بهبود شرایط کار و پویایی سازمان، بلکه از جهت افزایش مسئولیت‌پذیری و نیز اعتماد اعضای سازمان به یکدیگر و مدیریت سازمان اهمیت دارد.
 
چکیده بلند:
مقدمه
فناوری اطلاعات می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مهم در کاهش فساد و افزایش شفاف­سازی فعالیت ­های سازمان­ های مختلف در نظر گرفته شود( شریفی رنانی و همکاران، 1392).  از آثار مثبت و مطلوب شفافیت سازمانی می ­توان مشارکت بیشتر کارمندان؛ ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت سازمان؛ افزایش خلاقیت؛ بهبود عملکرد، افزایش رضایت شغلی کارمندان و سلامت سازمان را نام برد (وجلجسانگ و لستر، 2009).  در مقابل سلامت سازمانی، فساد اداری است و به معنای هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی و سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی و اداری است (صالحی امیری و شادالویی، 1392). سلامت سازمانی می‌تواند استعدادهای اعضای سازمان را شناسایی کرده و به کمک آن‌ها اهداف سازمانی را تحقق بخشد (بیوانس و همکاران، 2007). این پژوهش با هدف اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری؛ نقش میانجی شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی در بین کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور انجام می­ گردد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر کاهش فساد اداری دارد و آیا شفافیت و سلامت سازمانی می­ تواند بر روی این رابطه اثرگذار باشد؟
 
روش‌شناسی
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران بودند (240 نفر)، که از طریق نمونه‌گیری کل شمار، تمام افراد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، پرسش­نامه پژوهش بین 240 نفر توزیع شد؛ که از این تعداد 230 پرسش­نامه، برگشت داده شد و در نهایت 227 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. ابزارهای تحقیق نیز شامل: الف) پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات ب) پرسشنامه اصلاح شده­ی فساد اداری افضلی و همکاران (1389)؛ ج) پرسشنامه اصلاح شده سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996)؛ د) پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992).  پرسشنامه­ها به 11 تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت آن‌ها بر روی پرسشنامه­ ها اتفاق نظر داشتند و بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه ­ها مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ­ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فساد اداری، سلامت سازمانی و شفافیت سازمانی به ترتیب 79/0، 81/0، 90/0 و 86/0 بود. در نهایت از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده اس­پی­اس­اس و لیزرل بود.
 
یافته‌های پژوهش
نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش فساد اداری می‌گردد. همچنین شفافیت‌سازی و سلامت سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری مؤثر بودند.  پس می‌توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی سلامت سازمانی و شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری تأثیر دارد.
 
بحث و نتیجه ­گیری
مطالعه نقش سلامت سازمانی و شفافیت سازمانی به‌عنوان عامل میانجی در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش فساد اداری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. لذا در این پژوهش به نقش میانجی این متغیرها تأکید شده است.
توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های ورزشی خصوصاً ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه­ ها از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید ادارات تربیت‌بدنی استفاده از سیستم‌های مکانیزه اداری و ارائه خدمات به مردم از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مراجعات حضوری و راه اندازی سیستم‌های دریافت اعلامات و شکایات را در برنامه‌های خود قرار دهند. با توجه به نگرش مثبت و علاقه ­مندی مدیران در تقویت فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به صلاح نظام اداری از طریق رفع بوروکراسی کاذب، زائد و فربه و ناکارآمد آن و حذف سلایق و نظرات شخصی در تصمیم گیری­های سازمانی اقدام گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the pattern of reducing corruption through information and communication technology, transparency and organizational health

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Mohammadi 1
 • Javad Karimi 2
 • Homayon Abasi 3
1 Expert in women's sports at Razi University / Kermanshah / Iran
2 PhD Student, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This research was aimed at explaining the pattern of corruption reduction through ICT, transparency and organizational health. The research method is descriptive-survey and is a practical purpose. The statistical population consisted of all experts in the educational institutions of Iran's public universities. By sampling the total number, 240 individuals were selected as samples. The data collection tool was a questionnaire. Validity and reliability of questionnaires were confirmed. Data were analyzed using LaserLes software using path analysis analysis. The results showed that ICT would reduce corruption. Transparency and organizational health as an intermediary variable also influenced the relationship between information technology and corruption reduction. Therefore, these factors are not only important in terms of improving organizational working conditions and dynamism, but also in terms of increasing accountability, as well as the trust of members of the organization to each other and management of the organization.
 
Long Abstract
Introduction
Information technology can be considered as one of the important solutions to reduce corruption and increase transparency in the activities of various organizations (Sharifi Renani et al., 2013). The positive and desirable effects of organizational transparency include more employee participation, building trust in the organization's management, increasing creativity, improving performance, increasing employee job satisfaction and organizational health (Voglgesng & Lester, 2009). Corruption is against organizational health and means breaking the norms and violating moral and legal norms and abusing the job and administrative position (Salehi Amiri and Shadaloui, 2013). Organizational health can identify the talents of members of the organization and use them to achieve organizational goals (Bevans et al., 2007). The aim of this study was to investigate the effect of information and communication technology on reducing corruption, mediating the role of organizational transparency and organizational health among experts in physical education departments of universities in the country and it seeks to answer the question, what effect does information and communication technology have on reducing corruption, and can organizational transparency and health affect this relationship?
Methodology
The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistical population included all experts of physical education departments of Iranian public universities (240 people), who were selected as a sample through total sampling. In order to collect data, a research questionnaire was distributed among 240 people; of these, 230 questionnaires were returned and finally 227 questionnaires were analyzed. Research tools also include: a) A researcher-made questionnaire on information and communication technology; b) Modified Questionnaire on Administrative Corruption by Afzali et al. (2010); c) Modified Hui and Fieldman Organizational Health Questionnaire (1996); d) Savior Organizational Transparency Questionnaire (1992). The questionnaires were given to 11 professors and specialists who finally agreed on the questionnaires and thus the content validity of the questionnaires was confirmed. In order to determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used, which for the information and communication technology, corruption, organizational health and organizational transparency questionnaires were 0.79, 0.81, 0.90 and 0.86, respectively. Finally, the structural equation model and path analysis were used. The software used was SPSS and LISREL.
Research Findings
The results showed that information and communication technology reduces corruption. Transparency and organizational health were also effective as a mediating variable on the relationship between information technology and reducing corruption. Therefore, it can be concluded that information and communication technology indirectly and through the mediating variables of organizational health and organizational transparency has an effect on reducing corruption.
Conclusion
The study of the role of organizational health and organizational transparency as a mediating factor in the relationship between information and communication technology and reducing corruption has received less attention from researchers. Therefore, in this study, the mediating role of these variables has been emphasized. Attention to information and communication technology in sports organizations, especially the physical education departments of universities is of great importance, therefore, physical education departments should include the use of mechanized administrative systems and providing services to the people through the use of information and communication technology in reducing face-to-face visits and launching systems for receiving announcements and complaints. Considering the positive attitude and interest of managers, an action should be taken in strengthening the culture of using information and communication technology towards the good of the administrative system by eliminating its false, redundant, fat and inefficient bureaucracy and eliminating personal tastes and opinions in organizational decisions.
reference
-     Anahí C.D.M, Agustí C.I.M (2018), Improving records management to promote transparency and prevent corruption, International Journal of Information Management. 38: 256–261
-     Habib Zadeh, M,J. Javadi, H. (2013), Relationship of Organizational Health with Violations and Corruption (Case Study: Isfahan Documentation and Property Organization), The First International Conference on Political Epic (with an Approach to Middle Eastern Developments) and Economic Epic (Approach to Management and Accounting), Rooden, Islamic Azad University Rudehen Unit. (Persian).
-     Karimi,J. Mohammadi,F. Abbasi,H (2018), The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Moderating Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities. 5(18).71-80. (Persian).
-     Karimi, J. Mohammadi, F. Abbasi, H. (2018), The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Moderating Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities. 5(18).71-80. (Persian).
-     Koyuncu, C. Unver, M (2017), Information and Communication Technologies (ICTs) and Corruption Level: Empirical Evidence from Panel Data Analysis, The Journal of International Scientific Researches, 2 (6):1-10

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Institutions
 • University
 • Organizational Health
 • Organizational Transparency
 • Corruption
 • Information and Communication Technology
 • -    Ahmadi, A. Bazrafshan, A. (2014), The Relationship between Management Styles and Organizational Health and Occupational Stress of Employees, A New Approach to Educational Management, 5(18), 73-89. (Persian).

  • Anahí C.D.M, Agustí C.I.M (2018), Improving records management to promote transparency and prevent corruption, International Journal of Information Management. 38: 256–261
  • Anechiarico, F., & Jacobs, J.B. (1994), Visions of corruption control and the evolution of American public administration. Public Administration Review, 54(5), 465-73.
  • Bauhr, M.,& Nasiritousi, N, (2012), Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy and the Quality of Global Environmental Policies. Global Environmental Politics, 12(4), 9-29.
  • Berggren, E., & Bernshteyn, R. (2007), Organizational transparency drives company performance, Journal of Management Development 26 (5), 411-417.
  • Bertot, J. C.,& Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010), Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3), 264-271.
  • Bevans, K.,& Bradshaw, C. Miech, R. & Leaf, P. (2007), Staff and school level predictors of school organizational Health. Journal of School Health, 77(6), 294-302.

  -    Darvish, H. AzimiZachkani, F. (1395), Investigating the Effect of Organizational Transparency on Reducing Corruption by Mediating Organizational Trust (Case Study: Employees of Fifteen Khordad Varamin Hospital). Journal of Management and Management, Vol. 8(1):153-166. (Persian).

  • English, L. (2003), Emasculating public accountability in the name of competition, Transformation of state audit in Victoria, Critical Perspectives on Accounting, 14(1), 51-76.

  -    Habib Zadeh, M,J. Javadi, H. (2013), Relationship of Organizational Health with Violations and Corruption (Case Study: Isfahan Documentation and Property Organization), The First International Conference on Political Epic (with an Approach to Middle Eastern Developments) and Economic Epic (Approach to Management and Accounting), Rooden, Islamic Azad University Rudehen Unit. (Persian).

  • Hahn, V. (2008), Committees, sequential voting and transparency. Mathematical Social Sciences, 56(3): 366–385.
  • Han, K., & Mithas, S., (2013), Information technology outsourcing and non-IT operating costs: An empirical investigation, MIS Quarterly 37(1), 315-331.

  -    Hayati, Z. Derakhshandeh Dashti, Z. (2014), Investigating the role of e-government in reducing bureaucracy and promoting administrative health in Shiraz Trade Organization, Audit Knowledge, 14(56), 121-142. (Persian).

  • Judge, T, A., Klinger, R., Simon, L,S.,& Yang, I,W,F, (2008), The contributions of personality to organizational behavior & psychology: Findings, criticisms & future research directions, Social & Personality Psychology Compass, 2,1-19.
  • Karimi,J. Mohammadi,F. Abbasi,H (2018), The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Moderating Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities. 5(18).71-80. (Persian).
  • Karimi, J. Mohammadi, F. Abbasi, H. (2018), The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Moderating Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities. 5(18).71-80. (Persian).
  • Kolstad, I. & Wiig, A. (2009), Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries. World Development, 37(3), 521-532.
  • Korkmaz, M. (2007), The effect of leadership style on organizational health. Educational Research Quarterly, 30(3), 23-55.
  • Koyuncu, C. Unver, M (2017), Information and Communication Technologies (ICTs) and Corruption Level: Empirical Evidence from Panel Data Analysis, The Journal of International Scientific Researches, 2 (6):1-10
  • Lindstedt, C. & Naurin, D. (2010), Transparency against corruption. Gothenburg University.
  • Lyden, J. A. & Klingele, W.E. (2000), Supervising organizational health. Supervision Magazine, 1, 3-6.
  • Mahony F, D., & Howard, D, R, (2012), sport business in the next decade: A general overview of expected trends, Journal of sport management. Vol.15, Issue.10, 275-296.
  • Mistry, J., & Jalal, A. (2012), An empirical analysis of the relationship between e-government and corruption. The International Journal of Digital Accounting Research, 12, 145 – 176.
  • Mithas, S., Tafti, A.R., Bardhan, I.R., and Goh, J.M., (2012), The impact of IT investments on profits, MIT Sloan Management Review, 53(3),15
  • Oliver, R, E, (2004), What is transparency? Organizational Behavior, Fifth Edition, New York: John Wiley and Sons, Inc, 1994.
  • Pavel, J., & Ochrana, F, (2013), Analysis of the Impact of Transparency, Corruption, Openness in Competition and Tender Procedures on Public Procurement in the Czech Republic, Central European Journal of Public Policy, 7(2), 114-134.
  • Pencek, B., (2008), Transparency: The key to better governance? Available at

   http://ukcatalogue.oup.com/product/doi 9780197263839.

  • Rawlins, B., (2008), Measuring the relationship between organizational transparency employee trust, public Relations Journal. z (2), 254-274.

  -    SalehiAmiri, S.R. Shadaloei, N. (2013), Effective Factors on the Health of the Administrative System in Realizing the Development Plan of the Administrative System of the Journal of Cultural Management 7(19). (Persian).

  • Secretary-General Kofi Annan (2003), Message to the Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, delivered by Dileep Nair, Under-Secretary-General for Internal Oversight Services, 29, 31-127.
  • Shahkooh, K. A., Shahkooh, S. A., Saghafi, F. & Abdollahi, A, (2008), A proposal for corruption reduction in developing countries based on e-government. World Applied Sciences Journal, 4, 1-7.

  -    Sharifi Renani, H. Haji por, M. Moshref Javadi, M.H. (2013), Investigating the Role of Information Technology in Reducing Corruption through Increasing Information Transparency, Improving Responsiveness and Promoting Trust and Trust (Case Study: Branches of Saderat Bank in Isfahan), Journal of Information Science and Technology Research Center of Iran. 228(3): 659-679. (Persian).

  • Shim, D. C., & Eom, T. H, (2009), Anticorruption effects of information and communication technology (ICT) and social capital, International Review of Administrative Sciences, 75, 99−116.
  • Vaccaro, & Madsen, P, (2008), Corporate Dynamic Transparency: the New ICT- drove Ethics, Ethics Info Techno, 11,113-122.
  • Vogelgesng, G, B., & Lester, P, (2009), Transparency: How Leader Can Get Results by Laying it on the Line, Organizational Dynamics, 38(4), 252-260.