دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، پاییز و زمستان 1400