رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان، ، تبریز، ایران

چکیده

رویکرد جدیدی که در سال­های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت‏ زنجیره تامین است. در عصر رقابتی کنونی، اماکن ورزشی به منظور کسب مزیت رقابتی و ارتقای موقعیت بازارشان می بایست بر قابلیت­ها و منابع کلیدی خود تمرکز نمایند. هدف این تحقیق رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، کارکنان و مشتریان اماکن ورزشی استان آذربایجان غربی در سال 96 بودند که از این تعداد، 385 نفر بعنوان نمونه معرف جامعه انتخاب شد. داده­های لازم جهت بررسی فرضیه­ های پژوهش از طریق پرسش­نامه به دست آمده است. هم­چنین پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل علی و بررسی قابلیت اطمینان و اعتبار مدل اندازه­ گیری استفاده کرده است. مدل ارائه شده و اطلاعات به دست آمده از پرسش­نامه­ ها از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می­ دهد، شیوه­ های مدیریت زنجیرة تأمین و مزیت رقابتی دارای اثر مستقیم، و مثبت بر عملکرد اماکن ورزشی است و موجب بهبود عملکرد می­ گردد. از طرفی تآثیر مثبت و معنی­داری نقش واسطه­ ای مزیت رقابتی بر عملکرد اماکن ورزشی در سطح اطمینان 99/0 تآیید شد. بنابراین در عرصه رقابت میان سازمان­ ها و اماکن ورزشی، یکی از مؤلفه­ های افزایش ­دهنده موفقیت ، تمرکز بر بهبود عملکرد از طریق ایجاد مزیت رقابتی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Approach to Explain the Effect of Supply Chain Management on Improving the Performance

نویسنده [English]

  • Romina Habibpour
MA. Department of Sport Management, Charkhe Nilofari Azerbaijan Education Institute, Tabriz, IRAN
چکیده [English]

A new approach to managing operations in recent years is the supply chain management approach. In the current competitive era, sports venues must focus on their capabilities and resources in order to gain competitive advantage and improve their market position. The purpose of this study is to approach structural equations in explaining the effect of supply chain management on improving the performance of sporting places. The statistical population of the study was managers, employees and customers of West Azarbaijan sports facilities in the year 96, out of which 385 were selected as representative of the community. The data for the research hypotheses were obtained through a questionnaire. The research also used the structural equation modeling model to evaluate the causal model and to verify the reliability and validity of the measurement model. The presented model and the information obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS and PLS software. The results of the research show that supply chain management practices and competitive advantage have a direct and positive effect on the performance of sports facilities and improve performance. On the other hand, the positive and significant effects of the intermediate role of competitive advantage on the performance of sporting places were confirmed at a confidence level of 0.99. Therefore, in the area of competition between organizations and sports facilities, one of the factors contributing to success is to focus on improving performance through the creation of competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Competitive Advantage
  • performance
  • Sports Places
  • West Azarbaijan Province