تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز- ریاست دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که به صورت کاربردی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه (فعالیت بدنی و گروه کنترل) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد معتاد هروئینی که بیش از 3 سال مصرف سابقه دارند، می‌باشد که جهت درمان به یکی از کمپ‌های واقع در تبریز در بازه زمان مشخص رجوع کرده‌اند که ۳۰ نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و هدفمند از جامعه این معتادان بود که مدت سه سال سابقه مصرف داشتند و دامنه سنی آنها بین ۲۳ تا ۵۰ سال بودند. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک داوطلبان به عنوان پیش آزمون کیفیت زندگی SF-36 آن‌ها توسط پرسشنامه اندازه گیری شد. بعد از مرحله پیش آزمون، آزمودنی‌های گروه تجربی، به مدت یک ماه، سه روز در هفته در ساعت مقرر در محل مورد نظر آزمونگر حضور یافتند و به صورت گروهی، تحت نظارت مستقیم به انجام فعالیت بدنی منتخب پرداختند. زمانی که برای هر دو گروه در نظر گرفته شده یکسان بوده به طوری که در طول زمان پژوهش سعی شده برای هر دو گروه تعداد افراد مساوی با سنین مساوی در نظر گرفته شود. سرانجام در پایان یک ماه فعالیت بدنی، یکبار دیگر تمامی آزمودنی‌ها به پرسشنامه کیفیت زندگی به عنوان پس آزمون پاسخ‌گو بودند. همچنین برای گروه کنترل هیچ گونه فعالیت بدنی و تحرکی در نظر گرفته نشده بود. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیر فعال اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0 >P). در نتیجه میزان تغییرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل می‌باشد. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که با به کارگیری یک برنامه ورزشی منظم، می‌توان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در معتادان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of one month of physical activity on the quality of life of treated addicts

نویسندگان [English]

  • Yaqoub Badri Azarin 1
  • Mohamad Mousaei 2
  • masoomeh hazrati athar 3
1 University of Tabriz - Dean of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences
2 Master of University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Master of University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of one month of physical activity on the quality of life of treated addicts. The method of the present study is quasi-experimental which was applied with a pre-test-post-test design with two groups (physical activity and control group). The statistical population of this study includes heroin addicts who have a history of more than 3 years of use, who have referred to one of the camps located in Tabriz for treatment in a certain period of time, 30 of whom were selected as the sample of the study. The sampling method was accessible and targeted from the community of these addicts who had a history of use for three years and their age range was between 23 and 50 years. After recording the demographic information of the candidates as a pre-test of their SF-36 quality of life, they were measured by a questionnaire. After the pre-test stage, the subjects of the experimental group were present at the examiner's desired location for three months, three days a week at the appointed time and performed the selected physical activity as a group under direct supervision. The time considered for both groups was the same so that during the research time, an attempt was made to consider the number of people of equal ages for both groups. Finally, at the end of one month of physical activity, once again, all subjects answered the quality of life questionnaire as a post-test. Also, no physical activity was considered for the control group. The results showed that there was a significant difference between the quality of life of physically active addicts in one month and inactive addicts (p < 0.05). As a result, the rate of quality of life changes in the experimental group is significantly higher than the control group. According to the findings of the study, it can be concluded that by using a regular exercise program, the level of quality of life can be increased in various dimensions in addicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • physical activity
  • addicts