بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی منتخب مدال‌آور در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی مدال‌آور در ایران بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات، آمیخته کمی و کیفی بود. انجام مصاحبه‌های کیفی تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی وزن‌دهی به شاخص‌های شناسایی‌شده در مرحله کیفی بود، در این مرحله به‌منظور وزن‌دهی به شاخص‌های آمایش سرزمین ورزشی از روش AHP (فرایند تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی) و از روش تاکسونومی عددی به‌منظور شناسایی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی مدال‌آور استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، مصاحبه‌ با مدیران ارشد ورزش کشور، کارشناسان معاونت ورزش قهرمانی و کارشناسان امور استان‌های وزارت ورزش، روسای فدراسیون‌های مربوط به رشته‌های ورزشی مدال‌آور بود که تعداد آن‌ها 20 نفر بود و روش نمونه‌گیری از نوع کل شمار بود. جامعه‌ آماری در بخش کمی شامل همه استان‌های کشور بود که فرم‌های مربوط به شاخص‌های آمایش ورزشی از طریق فدراسیون‌ها برای هیئت‌های ورزشی آن‌ها ارسال و جمع‌آوری شد. میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آمایش سرزمین مربوط به سه رشته مدال‌آور کبدی، کاراته، ووشو در 31 استان کشور مشخص نشان داد که مؤلفه جامعه‌شناختی (41/0)، اقتصادی (25/0) و جغرافیایی (34/0) به ترتیب بیش‌ترین اهمیت را در تبیین وضعیت آمایش سرزمین در ورزش داشت. همچنین از نظر آمایش سرزمین در این رشته‌‌های ورزشی میزان توسعه‌یافتگی از نظر مدال قهرمانی در بازی‌های آسیایی و المپیک در استان‌های کشور متفاوت بوده ولی بیش‌تر ورزشکارهای مدال‌آور در استانی هستند که در آن رشته ورزشی دارای امکانات سخت‌افزاری بهتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of land management in the selected sport of medals in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amere 1
  • Mahmoud Goodarzi 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3
1 University of Tehran
2 Professor, Sport Management Department, Faculty of physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
3 Assistant Professor University of Tehran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the situation of land management in medal-winning sports in Iran. The research method was a combination of quantitative and qualitative research. Qualitative interviews continued until the theoretical saturation was reached, and in the quantitative part, the weighting of the identified indicators was in the qualitative stage. Numerical taxonomy was used to identify the state of landscaping in medal sport. The statistical population in the qualitative part of the research was interviews with senior sports managers of the country, experts of the Deputy Championship and provincial affairs experts of the Ministry of Sports, heads of federations related to medal sports, which numbered 20 people and the sampling method was total. The statistical population in a small part included all the provinces of the country that the forms related to the indicators of sports planning were sent and collected through their federations to their sports delegations. The importance of each of the components and indicators of land planning related to the three disciplines of liver, karate, wushu in 31 provinces of the country showed that the sociological (0.41), economic (0.25) and geographical (0.34) components to The order was most important in explaining the state of land management in sports. Also, in terms of land management in these sports, the level of development in terms of championship medals in the Asian and Olympic Games in the provinces of the country is different, but most of the medal-winning athletes are in the province where the sports had better hardware facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscaping
  • Land management
  • Sports development
  • Medal-winning sports