رابطه ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه‌ی ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از نوع مطالعات توصیفی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع مطالعات میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی زنان و دختران ورزشکار شهر مرند بوده که در باشگاه‌های ورزشی و زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهر مرند فعالیت دارند که طبق آمار اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند، 27903 نفر فعالیت دارند. بر اساس جدول مورگان، 384 نفر جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بود که برای مشارکت ورزشی، پرسشنامه گیل و همکاران (1988)، برای ارزش‌ها و سبک زندگی، پرسشنامه کورکوران و فیشر (2000) است که روایی و پایایی پرسشنامه­ها مورد تأیید قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون کولموگراف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون با بهره ­گیری از نرم­افزار آماری Spss برای تجزیه­و­تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنا­دار وجود دارد. همچنین بین یادگیری، تنوع، مدگرایی، مسئولیت­پذیری، توجه به تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، کمی­گرایی، توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between values and lifestyle with women's sports participation

نویسندگان [English]

  • Nazila Babazadeh 1
  • Mohammad, Rahim Najafzadeh 2
1 M.Sc., Azerbaijan Lotus Wheel Higher Education Institute, Tabriz, Iran
2 Department of Sports Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to determine the relationship between values ​​and lifestyle with the participation of women in sports in Marand. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In terms of data collection, it is a field study. The statistical population of the study included all women and girl’s athletes in Marand who are active in sports clubs under the supervision of Marand Youth and Sports Department, which according to the statistics of Marand Youth and Sports Department, 27903 people are active. According to Morgan's table, 384 people were included in the research sample. The research instrument was a standard questionnaire for sports participation, Gill et al. (1988) questionnaire, for values ​​and lifestyle questionnaire, Corcoran and Fisher questionnaire (2000), which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, the Kolmograph-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data using SPSS statistical software. The results showed that there is a significant relationship between values ​​and lifestyle with women's sports participation in Marand city. There is also a significant relationship between learning, diversity, fashion, responsibility, attention to history and religion, passion, quantity, intellectual and physical ability with sports participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Values and lifestyle
  • women's sports participation
  • learning
  • Responsibility