واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریۀ فرهنگ مصرف‌کننده

نویسنده

آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی ، گروه مدیریت ورزشی

چکیده

مصرف را در سطوح متفاوتی می­توان مورد بحث و تحلیل قرار داد که یکی از جنبه­های آن مصرف ورزشی است. با توجه به تأثیر قابل ملاحظه فرهنگ مصرف ورزشی زنان، هدف این تحقیق، واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریه فرهنگ مصرف­کننده بود. در این پژوهش، از روش تحقیق تحلیل مضمون و روش دلفی استفاده شد. جامعه مورد بررسی زنان و دختران 18- 30 ساله بود که به روش نمونه­گیری هدفمند با 38 نفر از آنها مصاحبه و به روش تحلیل مضمون کدگذاری شد. سپس در فاز دوم تحلیل تم­های حاصل از فاز اول در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 28 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران قرار گرفت و به روش دلفی تحلیل شد. در این تحقیق چهار بعد و 26 گزاره به‌عنوان ابعاد تأثیرگذار فرهنگ مصرف ورزش شناسایی و مورد بررسی نخبگان قرار گرفت. بعد اول، سبک زندگی بود که مهم‌ترین بعد تأثیرگذار بر فرهنگ مصرف ورزش شناخته شد. بعد دوم و سوم به ترتیب زیبایی­شناختی و رهایی­بخشی به دست آمد. درنهایت چهارمین بعد حاصل از این پژوهش بعد اجتماعی-اقتصادی فرهنگ مصرف ورزش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the sports consumption culture of young women based on the theory of consumer culture

نویسنده [English]

  • Vajiheh Javani
Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Consumption at different levels can be discussed and analyzed, that one of its aspects being sports consumption. Considering the significant impact of women's sports culture on consumption, the purpose of this study was to analyze the sport consumption culture of young women based on consumer theory. In this research, the methods of research were thematic analysis and Delphi method. The population of the study was women and girls aged 18-30 years old. They were interviewed using purposeful sampling, and 38 were interviewed and analyzed by the method of thematic analysis. In the second phase, according to the extracted themes of the first phase a researcher-made questionnaire was formed. Then, 28 experts were asked to fill out the questionnaire by Delphi method. In this research, four dimensions and 26 statements were identified as influential dimensions of consumption sport culture of women’s and examined by experts. The first was lifestyle, which was the most important influence on the culture of exercise. The second and third dimensions were obtained aesthetically and escape. Finally, the fourth dimension of this research was the socioeconomic dimension of the sport consumption culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer culture
  • sport
  • Women
  • consumer culture theory