اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه امام علی، تهران، ایران.

2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

3 مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

4 کارشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی خدمات بیمه ورزشی در جذب رضایت ورزشکاران آسیب دیده بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به‌لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری، بازیکنان آسیب دیده تیم‌های لیگ برتر رشته‌های منتخب ورزشی (فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال) در سال 1398 بودند که از بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده کردند و تعداد آن‌ها جمعا 160 نفر بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی آن 86/0 =α به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آزمون‌های آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون رتبه‌ای فریدمن) با کمک نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 25 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، اکثر ورزشکاران رضایت متوسطی از خدامت بیمه ورزشی دارند. همچنین عوامل زمینه‌ای بیش‌ترین نقش و عوامل مداخله‌گر کم‌ترین نقش را در رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده از بیمه ورزشی نقش مهمی در رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sports insurance prioritization services in attracting the satisfaction of injured athletes

نویسندگان [English]

  • Abas Shakibi rad 1
  • Samaneh Safari Hassanabadi 2
  • Fahimeh Najafi Alamdarlo 3
  • Kazem Seifpour 4
1 Assistant Professor, Imam Ali University, Tehran, Iran
2 Bachelor of Islamic Azad University, Zarrin Dasht Branch
3 Instructor, Islamic Azad University, Abadeh
4 Bachelor, Physical Education and Sports Sciences, Payam Noor University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate sports insurance services in attracting the satisfaction of injured athletes. It is a descriptive, survey type study and in terms of purpose, it is a practical and in terms of data collecting a field study. The statistical population of the present study included 160 injured players of the Premier League teams 1398 in selected sports (Football, Futsal, Basketball, Volleyball). The available sampling method had been chosen, which was equal to the statistical population. The data collection tool was a researcher made questionnaire whose validity was confirmed by 12 professors of sports management and insurance, and its reliability obtained as α = 0.86 The descriptive statistics tests (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistical tests (Kolmogorov–Smirnov,Friedman Test) were used to analyze the data using SPSS software version 25. The results showed that most athletes are moderately satisfied with the service of sports insurance. The Contextual factors have the most roles and the intervening factors have the least role in the satisfaction of athletes with the sports insurance services. The results indicated that the number of athletes' visits to use sports insurance plays an important role in athletes' satisfaction with sports insurance services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes' satisfaction
  • Injured athletes
  • Insurance
  • Insurance services