بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه­های فوتبال ایران انجام شد. به این منظور با استفاده از تحقیق توصیفی- پیمایشی دیدگاه 360 نفر تماشاگر و 36 نفر مدیران و مسئولان ورزشگاه فوتبال آزادی به‌وسیله پرسشنامه فرجی (1393)، که در این پژوهش روایی آن توسط 9 نفر از اساتید و کارشناسان و پایایی آن به‌وسیله آلفای کرونباخ (تماشاگران و مدیران p=0.909) تعیین شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ­ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد که از نرم‌افزار اس پی اس اس 23 استفاده شد و برای مدل معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده که عامل‌ها و مؤلفه‌های امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی به‌استثنای عامل‌ها و مؤلفه‌های طراحی و ساخت و آموزش و تمرین کارکنان و پرسنل از دیدگاه کاربران (تماشاگران) از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند چراکه میانگین به‌دست‌آمده از میانگین فرضی بالاتر بود. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که از برازش مناسبی برخوردار بود.
 
چکیده بلند:
مقدمه
ازآنجاکه ورزشگاه فوتبال آزادی به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرظرفیت‌ترین ورزشگاه ملی کشور، در طول ماه‌های متوالی محلی برای برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و تماشاگران فراوانی را برای تماشای مستقیم مسابقات فوتبال در خود جای می‌دهد، بررسی و وضعیت­سنجی سطح امنیت در این ورزشگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. کاهش کیفی و کمی سطوح امنیتی در این ورزشگاه به‌ویژه در هنگام برگزاری مسابقات فوتبال، می­تواند پیامدهای انسانی ناگواری را درپی داشته باشد. با توجه به اینکه قلمرو مطالعه همتی‌نژاد و همکاران به استان گیلان محدود و بررسی به‌طور تئوریک انجام شده این سؤال در ذهن محقق پیش آمد که آیا این مدل در خصوص استادیوم فوتبال آزادی به دلیل موقعیت جغرافیایی و محوریت آن در برگزاری رویدادهای بین‌المللی فوتبال نیز صادق و صائب است یا خیر؟
روش پژوهش
این تحقیق ازلحاظ کاربرد، کاربردی؛ به لحاظ هدف، توصیفی-تبیینی، ازلحاظ جستجوی اطلاعات، کمی؛ ازلحاظ حضور داده­ ها، عملی و از نظر منبع داده ­ها، اولیه محسوب می ­شود (پاتریک و همکاران، 1393). در سال آماری 1395 با استفاده از پرسشنامه فرجی نظرتماشاگران و مدیران مجموعه ورزشی آزادی تهران درباره مؤلفه‌های امنیتی این ورزشگاه مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق،دو گروه می‌باشند که گروه اول شامل تمامی مدیران، مسئولان و پرسنل و همچنین گروه دوم تماشاگران ورزشگاه فوتبال آزادی است. با توجه به اینکه تعداد مدیران و پرسنل محدود بودند از روش نمونه‌گیری تمام شمار استفاده کردند که تعداد کل آن‌ها 36 نفر بود به‌عنوان نمونه کامل در بخش اول انتخاب شدند. انتخاب حجم نمونه بر حسب هدف پژوهش، در بخش دوم جامعه آماری برای انتخاب حجم نمونه تماشاگران جهت آزمون، توان آزمون و سطح آلفا 05/0 انجام گرفت. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه فرجی (1393) استفاده شد و پرسشنامه مذکور بر اساس چهار عامل زیرساخت‌ها، حفاظت فیزیکی، مدیریت و برنامه‌ریزی و پرسنل و کارکنان طراحی شده است. یک تحقیق یا آزمایش برای آنکه نقش مهمی را در توسعه­ی دانش ایجاد کند، باید دارای دو نوع روایی (درونی و بیرونی) باشد. در این تحقیق،کوشیده ­ایم تا کنترل مناسب را بر روی متغیرها اعمال کنیم و تا آنجا که ممکن است از مواردی که سبب کاهش روایی درونی تحقیق می ­شوند، جلوگیری و ممانعت به عمل آوریم؛ به‌عبارت‌دیگر، در این تحقیق تلاش کرده ­ایم تا هرگونه ابهام در صحت و سقم یا ناتوانی در استنباط علی داده ­ها را مرتفع سازیم. روایی صوری پژوهش حاضر نیز از طریق چند تن از اساتید و کارشناسان مدیریت ورزشی (9 نفر)، مورد تأیید قرار گرفت و سپس پرسشنامه در بین جامعه آماری پخش شد. در این پژوهش برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 90/0 به‌دست آمد که نشان از پایایی عالی پرسشنامه است. برای برازش مدل و جهت تحلیل آزمون‌های آماری از نرم‌افزار Spss نسخه 23 و Liserl در سطح 95% اطمینان و با سطح خطای 05/0 استفاده شد.
یافته های پژوهش
نتایج به‌دست‌آمده نشان داده که عامل‌ها و مؤلفه‌های امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی به‌استثنای عامل‌ها و مؤلفه‌های طراحی و ساخت و آموزش و تمرین کارکنان و پرسنل از دیدگاه کاربران (تماشاگران) از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند چراکه میانگین به‌دست‌آمده از میانگین فرضی بالاتر بود. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که از برازش مناسبی برخوردار بود.
بحث و نتیجه‌گیری
نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل زیر ساختاری (طراحی و ساخت و فناوری) دیدگاه مدیران و کاربران تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنی که میانگین کاربران پایین‌تر از میانگین فرضی بود و مدیران نسبت به کاربران (تماشاگران) نظر بهتری در رابطه با طراحی و ساخت ورزشگاه آزادی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of the security status of Azadi football stadium according to effective factors model to football stadiums security

نویسندگان [English]

 • ramin pourali 1
 • Abbas Nazarian Madovani 2
 • Amir Hosein Monazzemi 2
1 M.Sc., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. Tehran Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and analyze the security status of Azadi football stadium based on the factors affecting the security of Iranian soccer stadiums. For this purpose, using a descriptive-survey study, the views of 384 spectators and 36 managers and officials of Azadi football stadium by Faraji questionnaire (1393), in which its validity was assessed by 9 professors and experts and its reliability by alpha Cronbach (spectators and managers p=0.909) was evaluated. Descriptive statistics and descriptive statistics were used for analyzing the data. One-sample t-test was used for analyzing the data. The SPSS-23 software was used and the LISREL software was used for structural equation modeling. The results showed that factors and safety components of Azadi football stadium had a favorable situation because the average obtained from the hypothetical average was higher. Also, the results obtained from the structural equation model showed that it was fitted appropriately.
 
Long Abstract
Introduction
Since Azadi Stadium has been the largest and most powerful national stadium in the country and a place for holding national and international sports events for consecutive months, and at the same time, it accommodates many spectators to watch live football matches, reviewing and assessing the security level in this stadium is has a great importance. Reducing the quality and quantity of security in this stadium, especially during soccer matches, can have dire human consequences. Considering that the scope of study of Hemmati- Nejhad et al. is limited to Gilan province and the study has been done theoretically, the question that came to the researcher's mind was whether this model is true for Azadi Stadium due to its geographical location and its centrality in holding international football events or not.
Research Method
This research is being considered applied, in terms of application; in terms of purpose, descriptive-explanatory; in terms of information seek, quantitative; In terms of data presence, practical and in terms of data source, it is considered primary (Patrick et al., 2014). In the statistical year of 2016, using the Faraji questionnaire, the opinions of the spectators and managers of Azadi Sports Complex in Tehran about the security components of this stadium have been studied. The statistical population of this research is made of two groups, the first group includes all managers, officials and staff and the second group is the spectators of Azadi Football Stadium. Due to the limited number of managers and staff, they used the sampling method of all of them, which was a total of 36 people and were selected as a complete sample in the first part. In the second part of the statistical population, the sample size was selected according to the purpose of the research to select the sample size of spectators for the test, power test and alpha level of 0.05. The Faraji Questionnaire (2014) was used to collect data and the questionnaire was designed based on the four factors of infrastructure, physical protection, management and planning, and personnel. A research or experiment must have two types of validity (internal and external) in order to play an important role in the development of knowledge. In this research, we have tried to exercise proper control over the variables and to prevent the cases that reduce the internal validity of the research, as much as possible. In other words, in this research we have tried to eliminate any ambiguity in the accuracy or inability to deduce data. The face validity of the present study was confirmed by several professors and experts in sports management (9 people) and then the questionnaire was distributed among the statistical population. In this study, Cronbach's alpha test was used to assess the reliability. Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.90, which indicates the excellent reliability of the questionnaire. To fit the model and to analyze the statistical tests, Spss software version 23 and Liserl software were used at 95% confidence level with an error level of 0.05.
Research Findings
The results showed that the factors and components of security of Azadi Stadium, with the exception of factors and components of design and construction and training and rehearsal of staff and personnel from the perspective of users (spectators), were in good condition. Because the obtained average was higher than the hypothetical average. Also, the results obtained from the structural equation model showed that it had a good fit.
 
Conclusion
The results showed that there is a significant difference between the current situation and the desired situation in Azadi Stadium regarding the security of Azadi Stadium based on infrastructural factors (design, construction and technology) of managers and users.  This means that the average of users was lower than the hypothetical average and the managers had a better opinion about the design and construction of Azadi Stadium rather than the users (spectators).
reference:
-      Dastgerdi, Mehdi, Dabiri, Alireza, Shariati Feyzabadi, Mehdi. (2020), Structural modeling of anomaly concepts in Iranian stadiums. Karafen Scientific-Research Quarterly, 16 (46), 189-206 [Persian].
-      Hemmatinejad, Mehr Ali et al. (2017), Prioritization of Factors Affecting the Security of Iranian Football Stadiums Using Hierarchical Analysis Method, Sports Management, Volume 8, Number 1, pp. 69-85 [Persian].
-      Patrick.D. Andrew, Paul.M. Pederson, Chad D. McAvoy. (2015), Design and Research Methods in Sports Management, Translator; Dr. Hashem Koozechian et al., Second Edition, Hatami Publications, pp. 30-34.
-      Rahimi, Qasim, Ali Mohammad Amirtash and Mohammad Khabiri. (2003), A study of safety management in the country's football stadiums from the perspective of spectators, players and executives. Research in Sports Science, 4: 52-32 [Persian].
-      Shah Mansouri, Ezatullah and Seyed Amirahmad Mozaffari. (2007), Causes of sports crises and how to prevent them in the fields of software, hardware, hardware and media, Research in Behavioral Sciences, 12: 106-87 [Persian].

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Football
 • Sport Management
 • Azadi Stadium
 • Cieslak, T. J., Hall, A. S., & Giardino, L. (2010), Spectators’ Perceptions of Perceived Risk and Awareness of Event Safety and Venue Security: A QuasiExperimental Study. Sport, Entertainment & Venues Tomorrow (SEVT) Conference, Columbia, SC.
 • Dastgerdi, Mehdi, Dabiri, Alireza, Shariati Feyzabadi, Mehdi. (2020), Structural modeling of anomaly concepts in Iranian stadiums. Karafen Scientific-Research Quarterly, 16 (46), 189-206 [Persian].
 • Delaware, Ali; Ahmadvand, Ali Mohammad; Rezaei, Ali Mohammad. (2009), Psychometric Characteristics of Tehran Security Feeling Scale (TFSS), Daneshvar Behavior Bi-Quarterly, Volume 15, Issue 28, pp. 62-49 [Persian].
 • Faraji, Rasoul (2015), Designing a model for improving the security of Iranian football stadiums, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan [Persian].
 • Hall, A. S. (2006), Standards for effective security management of university sport venues, Doctoral dissertation, retrieved from ProQuest Digital dissertations database, UMI number, 3257011.
 • Hall, S. A. (2010), An Examination of British Sport Security Strategies, Legislation, and Risk Management Practices, The Sport Journal, 13(2): 3-19.
 • Hemmatinejad, Mehr Ali et al. (2017), Prioritization of Factors Affecting the Security of Iranian Football Stadiums Using Hierarchical Analysis Method, Sports Management, Volume 8, Number 1, pp. 69-85 [Persian].
 • Janbozorgi, Abraham; Eliassy, ​​Mohammad Hussein; Hosseini, Shahamat. (2011), The Preventive Role of Law Enforcement Management in Preventing the Destructive Behaviors of Football Spectators, Quarterly Journal of Law Enforcement Studies, Fifth Year, Vol. 2, pp. 251-271 [Persian].
 • Naderian Jahromi, Massoud; Hossein Poursoltani; Elham Rouhani. (2014), Identifying indicators and safety standards of gyms and sports venues, Sports Management, Volume 5, Issue 3, pp. 36-21 [Persian].
 • Pantera, J. M., Accorsi, R., Winter, C., Gobille, R., Griveas, S., Queen, D., Insalaco, J., & Domanoski, B. (2003), Best Practices for game day security at athletic and sport, The SportJournal, 6(4).
 • D. Andrew, Paul.M. Pederson, Chad D. McAvoy. (2015), Design and Research Methods in Sports Management, Translator; Dr. Hashem Koozechian et al., Second Edition, Hatami Publications, pp. 30-34.
 • Rahimi, Qasim, Ali Mohammad Amirtash and Mohammad Khabiri. (2003), A study of safety management in the country's football stadiums from the perspective of spectators, players and executives. Research in Sports Science, 4: 52-32 [Persian].
 • Shah Mansouri, Ezatullah and Seyed Amirahmad Mozaffari. (2007), Causes of sports crises and how to prevent them in the fields of software, hardware, hardware and media, Research in Behavioral Sciences, 12: 106-87 [Persian].
 • Taylor, I. (1991), English Football in the 1990s: Taking Hillsborough Seriously. In J. Williams And S. Wagg (Eds.), British football and social change. London: Leicester University Press. pp: 3-25.
 • Taylor, T., And K. Toohey. (2011), Impacts of Terrorism-Related Safety and Security Measures at a Major Sport Event. Event management, 9: 199-209.
 • Yusuf, Abdulsamad Olajide; AKINWUSI, Adetoun T. (2020), MORAKINYO, E. O. EXAMINING THE LEVEL OF STADIUM SECURITY AND SAFETY DURING NIGERIA PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE MATCHES. European Journal of Physical Education and Sport Science, [S.l.], jan. ISSN 25011235. Available at: <https://www.oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2819>.Date accessed: 08 feb. 2021.