دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-315 
نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی

صفحه 75-95

سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ عباس اکبرخواه