تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان

نویسندگان

دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تاکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را در بخش کیفی مدیران تربیت بدنی آموزش پرورش و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها تشکیل دادند و نمونه آماری از میان متخصصین شناسایی شده و بصورت در دسترس انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌ها ادامه پیدا کرد که در مجموع 16 مصاحبه باز صورت گرفت، همچنین جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس و معلمان ورزش شهرستان بروجرد بودند که نمونه آماری نیز با توجه به دسترسی محقق تعداد 55 نفر شد. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها نشان داد که کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، ضعف آموزشی، ضعف مدیریتی، کمبود منابع انسانی و کمبود منابع مالی از چالش‌ها و موانع اصلی توسعه ورزش آموزشی هستند. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که کمبود منابع انسانی و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مهم‌ترین موانع توسعه ورزش آموزشی هستند. با توجه به نتایج پژوهش باید برنامه‌ریزی جامعی به منظور رفع مشکلات موجود در جهت توسعه ورزش آموزشی کشور صورت بگیرد، زیرا توسعه ورزش آموزشی نقش مهمی در جهت دهی سبک زندگی دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles

نویسندگان [English]

  • saeed sarlak
  • Farshad Kaveh
PhD Student in Sports Management, Boroujerd Azad University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles. The method of the present study was mixed research. The statistical population of this study consisted of the qualitative section of physical education directors of education and professors of sports management in universities and the statistical sample was selected from among the identified specialists and available and continued until the theoretical saturation of the interviews with a total of 16 open interviews The statistical population was also in a small part of school principals and sports teachers in Boroujerd city. The statistical sample was 55 according to the researcher's access. The results of the interviews showed that the lack of sports facilities and equipment, Educational weakness, management weakness, lack of human resources and lack of financial resources are the main challenges and obstacles to the development of sports. The results of the quantitative part of the research also showed that the lack of human resources and lack of sports facilities and equipment are the most important obstacles to the development of educational sports. According to the research results, comprehensive planning should be done in order to solve the existing problems for the development of educational sports in the country, Because the development of educational sports has an important role in directing the lifestyle of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport
  • Education
  • Challenges
  • barriers
  • lifestyles