تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان

نویسندگان

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تاکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را در بخش کیفی مدیران تربیت بدنی آموزش پرورش و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها تشکیل دادند و نمونه آماری از میان متخصصین شناسایی شده و بصورت در دسترس انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌ها ادامه پیدا کرد که در مجموع 16 مصاحبه باز صورت گرفت، همچنین جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس و معلمان ورزش شهرستان بروجرد بودند که نمونه آماری نیز با توجه به دسترسی محقق تعداد 55 نفر شد. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها نشان داد که کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، ضعف آموزشی، ضعف مدیریتی، کمبود منابع انسانی و کمبود منابع مالی از چالش‌ها و موانع اصلی توسعه ورزش آموزشی هستند. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که کمبود منابع انسانی و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مهم‌ترین موانع توسعه ورزش آموزشی هستند. با توجه به نتایج پژوهش باید برنامه‌ریزی جامعی به منظور رفع مشکلات موجود در جهت توسعه ورزش آموزشی کشور صورت بگیرد، زیرا توسعه ورزش آموزشی نقش مهمی در جهت دهی سبک زندگی دانش‌آموزان دارد.
مقدمه
درس تربیت بدنی جزء لاینفک برنامه درسی مدارس کشور است و در برنامه هر سال دانش‌آموزان، جایگاهی را به خود اختصاص داده است؛ اما این درس، جایگاه اصلی خود را در آموزش و پرورش کسب نکرده است (رمضانی نژاد، 2009). برنامه درسی تربیت بدنی همسو با سایر دروس برنامه درسی ملی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نظام تعلیم و ترییت رسمی است که به شیوه‌های مختلف در دستیابی به اهداف آن نقش دارد و به‌عنوان عاملی اساسی و مؤثر در توسعه فردی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی ابزاری ضروری برای رشد و پرورش انسان‌هایی سالم و توانمند جهت دستیابی به ابعادی از حیات طیبه است (قنبری و همکاران، 1397). با توجه به اهمیت ورزش آموزشی، در اجرای آن محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد. ورزش آموزشی در کشور  از ابعاد مختلفی دارای آسیب و محدودیت می‌باشد. باید این محدودیت‌ها و آسیب‌ها بصورت علمی و دقیق و توسط متخصصان امر شناسایی شودند و در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی صورت بگیرد. تحقیقات مخنلف داخلی به بررسی آسیب‌ها و محدودیت‌های ورزش آموزشی پرداخته‌اند و از ابعاد مختلف موانع و آسیب‌ها را شناسایی کرده‌اند. با توجه به پراکندگی که در تحقیقات صورت گرفته در حوزه ورزش آموزشی وجود دارد و اینکه دید جامعی از آسیب‌ها و نقاط ضعف موجود در این حیطه وجود ندارد، بنابراین محقق در این پژوهش لزوم توجه به این امر را احساس کرده و با بررسی پیشینه پژوهش و تحقیقات داخلی صورت گرفته سعس کرده نگاه و دید جامعی را از وضعیت موجود ورزش آموزشی کشور ارائه دهد.
 
ابزار پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را در بخش کیفی مدیران تربیت بدنی آموزش پرورش و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها تشکیل دادند و نمونه آماری از میان متخصصین شناسایی شده و بصورت در دسترس انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌ها ادامه پیدا کرد که در مجموع 16 مصاحبه باز صورت گرفت، همچنین جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس و معلمان ورزش شهرستان بروجرد بودند که نمونه آماری نیز با توجه به دسترسی محقق تعداد 55 نفر شد. همچنین جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس و معلمان ورزش شهرستان بروجرد بودند که نمونه آماری نیز با توجه به دسترسی محقق تعداد 55 نفر شد. نتایج حاصل مصاحبه‌ها بصورت پرسشنامه بسته در اختیار نمونه‌های تحقیق قرار داده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و همچنین از آمار استنباطی شامل آزمون تی تک نمونه‌ای و آموزن رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده در این پژوهش spss22 بود.
 
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین همه مؤلفه‌های پژوهش بالاتر از 3 می‌باشد که این نتایج نشان‌دهنده آن است که چالش‌ها و موانع شناسایی شده دارای اعتبار بالایی هستند و نمونه‌های پژوهش این موانع را در عدم توسعه مناسب ورزش آموزشی دارای اعتبار می‌دانند.
برای رتبه‌بندی چالش‌ها و موانع توسعه ورزش آموزشی کشور از آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شد که نتایج نشان داد که کمبود منابع انسانی متخصص، کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، کمبود منابع مالی، ضعف مدیریتی و ضعف آموزشی به ترتیب بالاترین رتبه را دارند.
 
نتیجه‌گیری
هدف این پژوهش تبیین چالش­های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان  بود. نتایج حاصل از انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با متخصصین حوزه ورزش آموزشی نشان داد که کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، ضعف سیستم آموزشی، ضعف مدیریتی، ضعف منابع انسانی و کمبود منابع مالی مهمترین چالش‌ها و موانع توسعه ورزش آموزشی کشور هستند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که وضعیت ورزش تربیتی و آموزشی در کشور دارای نواقص و محدودیت‌هایی است که باید برای برطرف کردن آن‌ها برنامه‌ریزی‌های مدون و جدیدی وجود داشته باشد. بنابراین به منظور توسعه ورزش آموزشی در کشور باید برنامه‌ریزی مناسب و جامعی وجود داشته باشد، زیرا اگر کودکان از دوران مدرسه به ورزش علاقه پیدا کنند در آینده نیز نگاه مثبتی نسبت به آن خواهد داشت. امروزه عدم تحرک یکی از عوامل اصلی و مهم در افزایش بیماری و ناهنجاری‌های مختلف بدنی است که ضرورت توجه به آن را کاملاً محرز کرده است. سبک زندگی سالم مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند توسعه سلامتی و فعالیت بدنی در جامعه را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles

نویسندگان [English]

 • saeed sarlak
 • Farshad Kaveh
PhD Student, Department of Sports Management, Boroujerd Azad University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles. The method of the present study was mixed research. The statistical population of this study consisted of the qualitative section of physical education directors of education and professors of sports management in universities and the statistical sample was selected from among the identified specialists and available and continued until the theoretical saturation of the interviews with a total of 16 open interviews The statistical population was also in a small part of school principals and sports teachers in Boroujerd city. The statistical sample was 55 according to the researcher's access. The results of the interviews showed that the lack of sports facilities and equipment, Educational weakness, management weakness, lack of human resources and lack of financial resources are the main challenges and obstacles to the development of sports. The results of the quantitative part of the research also showed that the lack of human resources and lack of sports facilities and equipment are the most important obstacles to the development of educational sports. According to the research results, comprehensive planning should be done in order to solve the existing problems for the development of educational sports in the country, Because the development of educational sports has an important role in directing the lifestyle of students.
Introduction
Physical education is an integral part of the country's school curriculum and has a place in the students' curriculum every year; But this lesson has not gained its main place in education (Ramezani Nejad, 2009). The physical education curriculum, in line with other courses, is the national curriculum as an integral part of the formal education system, which plays a role in achieving its goals in various ways, and as a fundamental and effective factor in personal, social, cultural, educational and economic development. It is necessary for the growth and development of healthy and capable human beings in order to achieve dimensions of good life (Ghanbari et al., 2018). Due to the importance of educational sports, there are limitations and obstacles in its implementation. Educational sports in the country have harms and limitations in various dimensions. These limitations and damages must be scientifically and accurately identified by experts and planning must be done to eliminate them. Contradictory domestic research has examined the injuries and limitations of educational sports and identified barriers and injuries from different dimensions. Due to the dispersion in research in the field of educational sports and that there is no comprehensive view of the injuries and weaknesses in this area, so the researcher in this study felt the need to pay attention to this issue and by examining the research background and Internal research has tried to provide a comprehensive view of the current state of educational sports in the country.
 
Methodology
The method of the present study was a mixed research that was conducted in the field. The statistical population of this study consisted of the qualitative part of physical education managers of education and professors of sports management of universities and the statistical sample was selected from among the identified specialists and available and continued until the theoretical saturation of the interviews with a total of 16 open interviews The statistical population was also a small number of school principals and sports teachers in Boroujerd, which was 55 according to the researcher's access. Also, the statistical population was a small number of school principals and sports teachers in Boroujerd, which was 55 according to the researcher's access. The results of the interviews were provided to the research samples as a closed questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors of sports management. Descriptive statistics including mean, standard deviation and inferential statistics including one-sample t-test and Friedman rank training were used to analyze the data. The software used in this study was spss22.
 
Analysis of findings
 
 
The results showed that the average of all components of the research is higher than 3, which indicates that the identified challenges and barriers are highly valid and the research samples consider these barriers to be valid in the lack of proper development of educational sports.
 
Friedman rank test was used to rank the challenges and obstacles to the development of educational sports in the country. The results showed that the lack of specialized human resources, lack of sports facilities and equipment, lack of financial resources, poor management and educational weakness have the highest rank, respectively.
 
Conclusion
The purpose of this study was to explain the challenges of educational sports in the country by emphasizing the orientation of students' lifestyles. The results of semi-structured interviews with experts in the field of educational sports showed that the lack of sports facilities and equipment, weak educational system, weak management, weak human resources and lack of financial resources are the most important challenges and obstacles to the development of educational sports. The results of the research show that the situation of educational sports in the country has shortcomings and limitations that must be addressed to address new and codified plans. Therefore, in order to develop educational sports in the country, there must be appropriate and comprehensive planning, because if children are interested in sports from school, they will have a positive view of it in the future. Today, inactivity is one of the main and important factors in the increase of various diseases and physical disorders, which has made it absolutely necessary to pay attention to it. A healthy lifestyle is the most important factor that can ensure the development of health and physical activity in society.
 
References
-       Ramazani Nejhad R., Mohebbi H., Hemmati Nejad M., Niazzi S, M., AmirTash A, M. (2010). Comparison of Specific Objectives of Physical Education and Exercise Courses from the Perspectives of Teachers, Teachers, Students and Parents of Iran. Movement and Sport Sciences, 8(16), 1-14. (in Persian).
-       Ghanbari H, Shetabbushehri N, Shafiniya P, Mehralizadeh Y. (2019). Pathology of Physical Education and School Sports by Applying Three Dimensional Model. Research on Educational Sport; 6(15): 149-60. Doi: 10.22089/RES.2017.4786.1359 (in persian).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport
 • education
 • challenges
 • barriers
 • lifestyles
 • Abdi Moghadam S, Ramazani Nejad R, Pourseltani H. (2018). Comparison of the Physical Education Course Educational Position from the Viewpoints of Principals, Teachers, Parents, and High School Students. Physiology and Management Research in Sport; 10(1): 129 - 143. (in persian).
 • Ghanbari H, Shetabbushehri N, Shafiniya P, Mehralizadeh Y. (2019). Pathology of Physical Education and School Sports by Applying Three Dimensional Model. Research on Educational Sport; 6(15): 149-60. Doi: 10.22089/RES.2017.4786.1359 (in persian).
 • Haydarov, N. H., B. F. Azimov, F. E. Halimov. (2020). INCREASING THE EFFICIENCY OF USING SPORTS FACILITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SPORTS. International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society.
 • Jahandideh, M. A, Lotfi, Gh.(2016). Collaborative Learning, a New Approach to Physical Education Training. Development of Physical Education Education; 16 (3): 12- 15. ( in persian).
 • Jenkinson, K. A. & Benson, A. C. (2009). Physical education, sport education and physical activity policies: Teacher knowledge and implementation in their Victorian state secondary school. European Physical Education Review, 15(3), 365-388.
 • Mohammadi Bradbury, M., Baba Ahmadi, G., Bani Sertangi, B., Baba Ahmadi, V. (2017). The physical, psychological and social benefits of exercise on children. First National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security, Tehran. (in Persian).
 • Naseh M, Khabiri Mo, Jalali Farahani M, Sajjadi, SN. (2018).Examining the theoretical foundations of educational-pedagogical exercise and extracting the effective and influenced factors of. (in persian).
 • Ramazani Nejhad R., Mohebbi H., Hemmati Nejad M., Niazzi S, M., AmirTash A, M. (2010). Comparison of Specific Objectives of Physical Education and Exercise Courses from the Perspectives of Teachers, Teachers, Students and Parents of Iran. Movement and Sport Sciences, 8(16), 1-14. (in Persian).
 • Rastogi P, Sharma K. (2017). A Review of physical education status in school education system. Indian journal of applied research; 7(7): 79-96.
 • Samei S, Tojari F, Nik Aeen Z. (2020). Analyzing the Trend of Managerial Changes in Iranian Student Physical Education and Sport (2018-1978). Research on Educational Sport; 8(19): 179-200. DOI: 10.22089/res.2019.7232.1645( in persian).
 • Shateri, Ruhollah. Merdehghan, Seyed Abolfazl (2019). Investigating the Factors and Obstacles Affecting the Promotion of Sports in Student Lifestyle, Epistemological Studies in Islamic University, Volume 23, Number 2, 229-246. (in Persian).
 • Vafaie Moghaddam A, Dosti M, Fakhri F, Jafari M. (2019). Investigating Barriers to School Sport Development in Mazandaran Province. Journal of Sport Management and Motor Behavior; 14 (28): 167-182. doi: 10.22080 / jsmb.2018.8523.2159. (in persian).
 • Vahdani M. (2016). Achieving a healthy and active lifestyle by developing physical literacy. Journal of Sport and Value; 2 (175): 22-21. (in persian).
 • Zolghadri P, KianM, Aliasgari M, Elahi A R. (2019). Pathology of the Implementation of Physical Education and Health Curriculum in First Level Secondary School, based on Aker Model. Research on Educational Sport; 7(17): 229-52. Doi: 10.22089/RES.2019. 5941.1475.