اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت ­بدنی استان تهران می­باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیت ­بدنی استان تهران در سال 1399 بودند که از طریق نمونه­ گیری تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ­ها از سه پرسش­نامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، اینرسی سازمانی هاگ (2014)، تنبلی اجتماعی حسینی (۲۰۰۸) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، علاوه بر به­ کارگیری پرسشنامه‌های استاندارد، از نظرات اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی صوری و محتوایی استفاده گردید و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد برای تجزیه ‌و تحلیل داده ­ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی اینرسی سازمانی می­تواند موجب سایش اجتماعی شود و تنبلی اجتماعی را در پی داشته باشد. بنابراین در راستای بهره ­وری دبیران تربیت ­بدنی در مدارس، باید موانعی که سبب اینرسی سازمانی می‌شود را از بین برد تا به این­ گونه از تنبلی و سایش اجتماعی جلوگیری کنیم.
 
چکیده بلند:
مقدمه
برای این که سازمان ­ها بتوانند بـه حیـات خـود ادامـه دهند، باید بـا محـیط بیـرون خـود ارتباط داشته باشند. عدم انعطاف­پذیری،­ اجازه تطبیق با تغییرات محیطی را به سازمان نمی ­دهد. در نتیجه موجب رکود فردی و در پی آن به وجود آمدن حالت اینرسی در کل سازمان می ­شود. اینرسی سازمان می ­تواند سایش اجتماعی را در پی داشته باشد. سایش اجتماعی گروهی را ایجاد می ­کند که راه رسیدن به موفقیت ­ها را سد می ­کنند. این امر نه تنها باعث عدم کارایی شده، بلکه تنبلی دبیران تربیت بدنی را نیز به دنبال دارد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران انجام شد.
روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیت ­بدنی استان تهران در سال 1399 بودند که از طریق نمونه­ گیری تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ­ها از سه پرسش­نامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، اینرسی سازمانی هاگ (2014)، تنبلی اجتماعی حسینی (۲۰۰۸) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، علاوه بر به­کارگیری پرسشنامه‌های استاندارد، از نظرات اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی صوری و محتوایی استفاده گردید و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد برای تجزیه ‌و تحلیل داده ­ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید.
یافته‌های تحقیق
بر اساس نتایج بدست آمده ضریب استاندارد بین دو متغیر اینرسی سازمانی و سایش اجتماعی برابر با 80/0 و بین دو متغیر اینریس اجتماعی و تنبلی اجتماعی برابر 66/0 است، با توجه به مقدار نمره معناداری تمامی مسیرها در بازه مابین منفی و مثبت 96/1 قرار نگرفته ­اند، لذا می­توان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و معنی دار هستند.
بحث و نتیجه ­گیری
یافته‌های پژوهش نشان داد از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی اینرسی سازمانی می ­تواند موجب سایش اجتماعی شود و تنبلی اجتماعی را در پی داشته باشد. بنابراین در راستای بهره ­وری دبیران تربیت ­بدنی در مدارس، باید موانعی که سبب اینرسی سازمانی می‌شود را از بین برد تا به این­گونه از تنبلی و سایش اجتماعی جلوگیری کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational inertia on social wear and social laziness of physical education teachers in Tehran province

نویسندگان [English]

 • Bahareh Hosein Abadi 1
 • Ahmadreza Zohrabi 2
 • Mohammadreza Mohammadi 1
1 M.Sc., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 PhD Student, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational inertia on social wear and social laziness of physical education teachers in Tehran province. The research method a descriptivesurvey and applied in terms of purpose. The statistical population included all physical education teachers in Tehran province that 384 people were selected as a sample through random sampling. To collect data, three standard questionnaires of social wear Duffy et al. (2002), Hogg organizational inertia (2014), Hosseini social laziness (2008) were used. To ensure the validity of the questionnaire, in addition to using standard questionnaires, the opinions of professors and experts in the field of management were used to check the face and content validity and were approved. Cronbach's alpha was also used to determine the reliability of the questionnaire. Structural equation modeling and path analysis by LISREL software was used to analyze the data. Findings showed that from the perspective of physical education teachers, organizational inertia can cause social wear and tear and lead to social laziness. Therefore, it is concluded that to increase the productivity of physical education teachers in schools, we must remove the barriers that cause organizational inertia to prevent laziness and social wear.
 
Long Abstract
Introduction
In order for organizations to be able to sustain their lives, they must interact with their external environment. Inflexibility does not allow the organization to adapt to environmental changes. As a result, it causes individual stagnation and subsequent inertia in the whole organization. Organizational inertia can lead to social wear and tear. Social wear and tear creates groups that block their path to success. This not only causes inefficiency, but also leads to laziness of physical education teachers. Therefore, due to the importance of the subject, this study was conducted with the aim of the effect of organizational inertia on social wear and tear and social laziness of physical education teachers in Tehran province.
Research Methods
The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistical population included all physical education teachers in Tehran province in 2020 that 384 people were selected as a sample through random sampling. To collect data, three standard questionnaires of social wear and tear Duffy et al. (2002), Hug organizational inertia (2014), Hosseini social laziness (2008) were used. To ensure the validity of the questionnaire, in addition to using standard questionnaires, the opinions of professors and experts in the field of management were used to check the face and content validity and were approved. Also, in order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was used. For data analysis, structural equation modeling and path analysis by LISREL software were used.
Research Findings
According to the results of Table 1, the standard coefficient between the two variables of organizational inertia and social wear and tear is equal to 0.80 and between the two variables of social inertia and social laziness is equal to 0.66, due to the significant score, not all paths are in the range between negative and positive 1.96; so it can be said that all paths are positive and significant research model.
Conclusion
Findings showed that from the perspective of physical education teachers, organizational inertia can cause social wear and tear and lead to social laziness. Therefore, in order to increase the productivity of physical education teachers in schools, we must remove the barriers that cause organizational inertia in order to prevent laziness and social wear and tear.
reference:
-    Amini, N., Hosseini, M., Omidi, M. (2019), The Effect of Empowering Employees on Organizational Inertia in Golpayegan Telecommunication Company, Master's thesis, Golpayegan Institute of Higher Education.
-    Dainton, M. & Zelley, E. D. (2015), Applying communication theory for professional lifem, California: SAGE publication.
-    Damghanian, H., Mousavi Davoodi, M., Fartash, K. (2015), Investigating the Relationship between Organizational Justice and Social Laziness, Organizational culture management, 13 (1), 115-133
-    Hung, D.F. (2015), Sustained Competitive Advantage and Organizational inertia: The Cost perspective of knowledge Management, Journal of the knowledge economy, 6(4): 769-789.
-    Liao s-h. (2002), problem solving and knowledge inertia, Expert systems with applications, 22(1):21-31
-    Mohammad Hosseinpour, F., Eskandari, H., Abbaspour, A. (2014), Investigating the relationship between organizational citizenship behavior and social laziness of employees, Journal of Job and Organizational Counseling, 19 (6), 38-24.
-    Vincent, K. (2013), The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment, The European Legacy: Toward New Paradigms, 18(4), 531- 532.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Inertia
 • Social Wear
 • Social Laziness
 • Physical Education
 • Tehran
 • Amini, N., Hosseini, M., Omidi, M. (2019), The Effect of Empowering Employees on Organizational Inertia in Golpayegan Telecommunication Company, Master's thesis, Golpayegan Institute of Higher Education.
 • Bayati, B., Soleimani, M., Ahmadi, S. (1398), The effect of organizational inertia on organizational hypocrisy mediated by underemployment and social wear of employees (Case study of Tehran Municipality Sports Organization), Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 6 (2), 85-99.
 • Boyer, M. & Robert, J. (2006), Organizational inertia and dynamic incentives, Journal of Economic Behavior & Organization, 59 (3), 324-348.
 • Dainton, M. & Zelley, E. D. (2015), Applying communication theory for professional lifem, California: SAGE publication.
 • Damghanian, H., Mousavi Davoodi, M., Fartash, K. (2015), Investigating the Relationship between Organizational Justice and Social Laziness, Organizational culture management, 13 (1), 115-133
 • DarOng, L., Tay, A. (2015), The Effects of co-workers social undermining behaviour on employees work behaviours, Istanbul International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey, 10-18.
 • Duffy, K; Scott, L; Shaw, D; Tepper, J; Aquino, K. A. (2012), Social Context Model of Envy and Social Undermining, Academy of Management Journal, 55 (3), 643
 • Duffy, M. K; Ganster, D. C; Pagon, M. (2002), Social Undermining in the Workplace, Academy Of Management Journal, 45, 331-352.
 • Ebrahimi, A. (2015), An Income on Organizational Inertia and Its Influencing Factors in Public Sector Organizations in Iran, Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 4 (13), 119-101
 • Faridi Zangir, A., Moharramzadeh, M., (1399), Imanzadeh, M. Designing an organizational inertia model based on employee empowerment in the general departments of sports and youth in the northwest of the country, Quarterly Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 7 (1) 53-64.
 • Ghaffari, R.; Rostamnia, Y. (1396), Organizational inertia and social laziness; Malfunctions of bureaucratic organizational culture, governmental management, 9 (2), 307-332.
 • Godkin, L. & Allcorn, S. (2008), Overcoming Organizational inertia: A Tripartite model for Achieving strategiv organizational change, Journal of Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95.
 • Haag, Steffi. S. (2014), Organizational inertia as Barrier to Firms It Adoption Multidimensional Scale Development and Validation, Twentieth Americas Conference in information system, Sanannah.
 • Hershcovis, M. (2011), Incivility, Social Undermining, Bullying…oh my: A Call to Reconcile Constructs within Workplace Aggression Research, Journal of Organizational Behavior, 32(3): 499–519.
 • Hung, D.F. (2015), Sustained Competitive Advantage and Organizational inertia: The Cost perspective of knowledge Management, Journal of the knowledge economy, 6(4): 769-789.
 • Liao s-h. (2002), problem solving and knowledge inertia, Expert systems with applications, 22(1):21-31
 • Mohammad Hosseinpour, F., Eskandari, H., Abbaspour, A. (2014), Investigating the relationship between organizational citizenship behavior and social laziness of employees, Journal of Job and Organizational Counseling, 19 (6), 38-24.
 • Polites, G.L. & Karahanna, E. (2012), Shackled to the status Quo: The inhibiting Effects of Incumbent system Habit, Switching Costs, and Inertia on new system on incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance, Mis Quarterly, 36(1), 21-42.
 • Sepahvand, R.; Arefnejad, M.; Shariatnejad, AS. (1396), Identifying and prioritizing the factors causing organizational inertia using fuzzy Delphi method, New developments in decision making, 2 (1), 95-117.
 • Shahabi, M.; Jalilian, H. (2011), Investigating the Relationships between Knowledge Inertia, Organizational Learning and Organizational Innovation (Case Study: West Oil and Gas Exploitation Company), Scientific-research quarterly of management and human resources in oil industry, 4 (15),158-137.
 • Vincent, K. (2013), The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment, The European Legacy: Toward New Paradigms, 18(4), 531- 532.