ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند بود. مواد و روش‌ها: 68 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی (34 نفر) و گروه کنترل (34 نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 3 ماه و هر هفته 4 جلسه به مدت 45 الی60 دقیقه ورزش صبحگاهی زیر نظر محققین تحقیق انجام دادند. برای سنجش سلامت روانی افراد از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر (1979) و برای سنجش انعطاف‌پذیری از آزمون نشستن و رسیدن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا، برای سنجش تعادل پویا از آزمون بالا و پایین رفتن از پله و برای سنجش قدرت اندام تحتانی، تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان 30 ثانیه، به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شد. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون t زوجی برای مقایسه پیش آزمون-پس آزمون و برای مقایسه تفاوت‌های بین گروهی از آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی در تمامی متغییرهای تحقیق حاضر به طور معنی‌داری بهتر از افراد بی تحرک عمل کردند (05/0P<). باتوجه به یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد ورزش صبحگاهی می‌تواند به عنوان روشی مفید جهت افزایش آمادگی جسمانی و سلامت روانی افراد سالمند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Morning Exercise on Mental Health and Some Physical Fitness Factors of Marand County county

نویسندگان [English]

  • amir ghiami rad 1
  • Vahid Hassanpour 2
1 Assistant Professor of Sports Biomechanics, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD Student in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the morning exercise of mental health and some factors of physical fitness of citizens of Marand city. Materials and Methods: 68 subjects were randomly divided into two experimental groups (n = 34) and a control group (n = 34). The experimental group was trained for 3 months and 4 sessions per week for 45 to 60 minutes of morning exercise under the careful review of the research. To assess mental health, Goldberg and Hiller (1979) 28-item general health questionnaire, and to measure the flexibility of the session and performance test, to measure the standing balance of the standing test, to measure the dynamic balance of the upper and lower steps, and To measure the strength of the affected limb, the number of sitting and getting up from the chair in 30 seconds was used as a research tool. Finally, the data collected using paired t-test were compared experimentally to compare pre-test post-test and for differences between independent t-test groups at a significant level of 0.05, so it was analyzed.. The results show that the trial of manufacturing companies in morning exercise in all research variables is currently usually performed better than others in practice (P <0.05). According to the findings of this study, it seems that morning exercise can be used as a useful way to increase physical fitness and mental health of other elderly people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morning Exercise
  • physical fitness
  • Mental Health
  • elderly