ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند بود. مواد و روش‌ها: 68 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی (34 نفر) و گروه کنترل (34 نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 3 ماه و هر هفته 4 جلسه به مدت 45 الی60 دقیقه ورزش صبحگاهی زیر نظر محققین تحقیق انجام دادند. برای سنجش سلامت روانی افراد از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر (1979) و برای سنجش انعطاف‌پذیری از آزمون نشستن و رسیدن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا، برای سنجش تعادل پویا از آزمون بالا و پایین رفتن از پله و برای سنجش قدرت اندام تحتانی، تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان 30 ثانیه، به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شد. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون t زوجی برای مقایسه پیش آزمون-پس آزمون و برای مقایسه تفاوت‌های بین گروهی از آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی در تمامی متغییرهای تحقیق حاضر به طور معنی‌داری بهتر از افراد بی تحرک عمل کردند (05/0p <). باتوجه به یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد ورزش صبحگاهی می‌تواند به عنوان روشی مفید جهت افزایش آمادگی جسمانی و سلامت روانی افراد سالمند مورد استفاده قرار گیرد.
 
مقدمه
امروزه یکی از عوامل مهم بر سلامت افراد، ورزش و فعالیت بدنی است و بر پویایی عملکرد و نشاط کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان تأثیرگذار است. سبک زندگی غیر فعال و تغذیه نامناسب سبب افزایش بیماری‌های قلبی عروقی و چاقی شده است (یولاندا و اولیرا، 2012). در حالی که ورزش به ظاهر فوایدی متعددی برای شرکت‌کنندگان در سراسر جهان فراهم می‌سازد، اما سطح مشارکت ورزشی رو به کاهش و یا راکد رفته است (چلیپ، 2006). در میان ورزش‌ها، ورزش صبحگاهی یکی از ورزش‌های مفید برای تمامی سنین می‌باشد. ورزش صبحگاهی نه‌تنها سبب تغییرات مثبت فیزیولوژیکی و جسمانی شده بلکه تأثیرات بسیار مفید روحی و روانی را به همراه دارد. بر اساس برخی دیدگاه‌ها، ورزش به‌عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش و یا دیگران است، این شناخت جنبه‌ای می‌تواند در سازگاری‌های اجتماعی و شخصیت دخیل باشد (احمدی و همکاران، 2017). همچنین ورزش در هنگام صبح به جهت استفاده از هوای تمیز صبحگاهی، در کارکرد سیستم‌های مختلف بدن در مقایسه با ورزش در زمان‌های دیگر مفیدتر می‌باشد و همچنین با استنشاق هوای تمیز صبحگاهی سطح هوشیاری روان انسان بالاتر می‌رود که این خود سبب آرامش بیشتر و کاهش میزان استرس و اضطراب می‌گردد (دانوارد و همکاران، 2011). عدم اثبات کارکردهای ورزش صبحگاهی بر تمامی فاکتورها و همچنین نبود ارزیابی‌های علمی سبب گردیده است تا شواهد علمی مناسبی در خصوص کارکردهای ورزشی در ابعاد مختلف در میان گروه‌های شرکت‌کننده در ورزش صبحگاهی در دست نباشد. این مسأله سبب گردیده است تا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر عملکرد جسمانی و روانی شهروندان شهرستان مرند طراحی و اجرا گردد. از این‌رو سؤال اصلی تحقیق حاضر این می‌باشد که آیا ورزش صبحگاهی بر عملکرد جسمی و روانی شهروندان شهرستان مرند تأثیرگذار می‌باشد؟
 
ابزار پژوهش
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 84 نفر از سالمندان زن و مرد که در دامنه سنی 60 الی 70 سال قرار داشتند می‌باشد. از بین آن‌ها 68 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی (34 نفر) و گروه کنترل (34 نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 3 ماه و هر هفته 4 جلسه به مدت 45 الی60 دقیقه ورزش صبحگاهی زیر نظر محقیقین تحقیق انجام دادند. برای بررسی سلامت روانی آزمودنی‌ها، از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سؤالی استفاده شد. این پرسشنامه، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده است و دارای 4 مقیاس فرعی می‌باشد که عبارتند از: علائم جسمانی (نگرشی که فرد در این پرسشنامه، به وضعیت جسمانی، در ارتباط با سلامت یا عدم سلامت آن دارا می‌باشد)، علائم اضطرابی و اختلال خواب (موارد ناخوشایندی که با اصطلاحاتی مانند نگرانی، دلشوره، وحشت و ترس بیان می‌شود). کارکرد اجتماعی (طرز تفکر فرد، در ارتباط با کارکرد اجتماعی خویش در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر) و علائم افسردگی (نوعی اختلال خلقی که 2 مشخصه عمده آن، ناامیدی و غمگینی می‌باشد و در آن، فرد علاوه بر این 2 مشخصه، احساس بی کفایتی و بی‌ارزشی می‌نماید).
 
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
نتایج آزمون t زوجی نشان دادند که در نشانه‌های جسمانی (858/0)، اضطراب (398/0)، کارکرد اجتماعی (432/0) و افسردگی (695/0) پیش‌آزمون - پس‌آزمون در گروه کنترل اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. ولی نشانه‌های جسمانی (023/0)، اضطراب (001/0)، کارکرد اجتماعی (008/0) و افسردگی (03/0) پیش‌آزمون - پس‌آزمون در گروه تجربی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
نتایج آزمون t زوجی نشان دادند که در میزان در میزان تعادل ایستا (987/0)، تعادل پویا (211/0)، قدرت عضلانی (435/0) و انعطاف‌پذیری (885/0) پیش‌آزمون-  پس‌آزمون در گروه کنترل اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. ولی میزان میزان تعادل ایستا (001/0)، تعادل پویا (018/0)، قدرت عضلانی (031/0) و انعطاف‌پذیری (001/0) پیش‌آزمون - پس‌آزمون در گروه تجربی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
 
نتیجه‌گیری
بدون شک ورزش‌های صبحگاهی را می‌توان یکی از این راهکارها دانست که همراه با متمدن شدن انسان شکل کامل‌تری به خود گرفته است. با توجه به پیشینه تحقیق حاضر ورزش‌های صبحگاهی می‌تواند تأثیرات مثبت فیزیولوژیکی و روانشناختی فراوانی مانند: کاهش وزن، بهبود کنترل آن، افزایش تراکم استخوانی و جلوگیری از پوکی استخوان، کاهش ضربان قلب استراحتی، کاهش فشار خون، کاهش خطر ابتلا به انواع بیماریهای قلبی - عروقی، کاهش میزان خطر ابتلا به انواع بیماریها و جلوگیری از اضطراب و افسردگی را برای افراد سالمند به دنبال داشته باشد (غلامعلی و نورشاهی، 2012). همچنین مشاهده می‌شود تأثیر حرکات منظم و تمرینات ورزشی در بخش‌های مختلف سیستماتیک بدنی در افراد، تأثیر مهم و چشم گیر دارد و باعث افزایش سلامت افراد و در نتیجه سلامت خانواده و جامعه می‌شود. اکنون در شرایطی که در کشورمان میانگین سن در حال افزایش است، نیاز جامعه به تحقیق و مطالعه در این زمینه و بررسی چالش‌هایی که وجود دارد یا در آینده به وجود می‌آید، ضروری است. با مطالعه بیشتر در این مورد و با انجام راهبردهای عملی و ایجاد زمینه لازم و بسترسازی مناسب از سوی مسئولین و دست اندرکاران، کشورمان به سوی جامعه سالم سالمندی سوق می‌یابد. از سوی دیگر، نیاز به ارائه راهکارهای مناسب و مفید، محققان ما را نیز در انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه مصمم می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Morning Exercise on Mental Health and Some Physical Fitness Factors of Marand County county

نویسندگان [English]

 • amir ghiami rad 1
 • Vahid Hassanpour 2
1 Assistant Professor of Sports Biomechanics, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD Student, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the morning exercise of mental health and some factors of physical fitness of citizens of Marand city. Materials and Methods: 68 subjects were randomly divided into two experimental groups (n = 34) and a control group (n = 34). The experimental group was trained for 3 months and 4 sessions per week for 45 to 60 minutes of morning exercise under the careful review of the research. To assess mental health, Goldberg and Hiller (1979) 28-item general health questionnaire, and to measure the flexibility of the session and performance test, to measure the standing balance of the standing test, to measure the dynamic balance of the upper and lower steps, and To measure the strength of the affected limb, the number of sitting and getting up from the chair in 30 seconds was used as a research tool. Finally, the data collected using paired t-test were compared experimentally to compare pre-test post-test and for differences between independent t-test groups at a significant level of 0.05, so it was analyzed.. The results show that the trial of manufacturing companies in morning exercise in all research variables is currently usually performed better than others in practice (P <0.05). According to the findings of this study, it seems that morning exercise can be used as a useful way to increase physical fitness and mental health of other elderly people.
Introduction
Today, one of the most important factors on people's health is exercise and physical activity and affects the dynamics of performance and vitality of children, adolescents, adults and the elderly. An inactive lifestyle and poor nutrition have led to an increase in cardiovascular disease and obesity (Yolanda and Olira, 2012). While sport appears to provide numerous benefits to participants around the world, the level of sporting participation has declined or stagnated (Chalip, 2006). Among the exercises, morning exercise is one of the useful exercises for all ages. Morning exercise not only causes positive physiological and physical changes but also has very beneficial psychological effects. According to some views, sport is a mediator and a factor of communication between the individual and himself or others, this aspect of cognition can be involved in social adjustments and personality (Ahmadi et al., 2017). Also, exercising in the morning to use the clean air in the morning is more useful in the functioning of different body systems compared to exercising at other times. And becomes anxious (Danward et al., 2011). Lack of proof of the functions of morning exercise on all factors as well as the lack of scientific evaluations has led to the lack of appropriate scientific evidence on the functions of morning exercise in various dimensions among the groups participating in morning exercise. This issue has caused the present study to be designed and implemented with the aim of evaluating the effectiveness of morning exercise on physical and mental performance of citizens of Marand city. Therefore, the main question of the present study is whether morning exercise affects the physical and mental performance of the citizens of Marand city?
 
Methodology
The present study is a quasi-experimental study with a pre-test post-test design with a control group. The statistical population of the present study includes 84 elderly men and women in the age range of 60 to 70 years. Among them, 68 people were selected by convenience sampling and divided into two experimental groups (n = 34) and a control group (n = 34) by simple random sampling. The experimental group performed research sessions for 45 to 60 minutes of morning exercise for 3 months and 4 sessions per week under the supervision of the researchers. To assess the mental health of the subjects, a 28-item general health questionnaire was used. This questionnaire was presented by Goldberg and Hiller (1979) and has 4 sub-scales which are: Physical symptoms (attitude of the person in this questionnaire to physical condition, related to health or ill health), symptoms Anxiety and sleep disturbance (unpleasant conditions expressed in terms such as worry, anxiety, panic and fear). Social function (a person's way of thinking, in relation to his or her social function in society and in relation to other people) and depressive symptoms (a type of mood disorder whose two main characteristics are frustration and sadness, in which the person, in addition to these two characteristics, Feels inadequate and worthless).
 
Analysis of findings
 
The results of paired t-test showed that there was no significant difference in physical symptoms (0.858), anxiety (0.398), social function (0.432) and depression (0.695) in the control group. But physical symptoms (0.023), anxiety (0.001), social functioning (0.008) and depression (0.03) Pre-test-post-test There is a significant difference in the experimental group.
The results of paired t-test showed that there was a significant difference in the amount of static balance (0.987), dynamic balance (0.211), muscle strength (0.435) and flexibility (0.885) in pre-test-post-test in the control group. does not have. However, there is a significant difference between static balance (0.001), dynamic balance (0.018), muscle strength (0.031) and flexibility (0.001). Pre-test-post-test in the experimental group.
 
Conclusion
Undoubtedly, morning exercises can be considered as one of these strategies, which has taken a more complete form with the civilization of human beings. According to the background of the present study, morning exercise can have many positive physiological and psychological effects such as: weight loss, improving its control, increasing bone density and preventing osteoporosis, reducing resting heart rate, lowering blood pressure, reducing the risk of heart disease. Vascular, reduce the risk of various diseases and prevent anxiety and depression in the elderly (Gholam Ali and Nourshahi, 2012). It is also observed that the effect of regular movements and sports exercises in various systematic parts of the body has an important and significant effect on individuals and increases the health of individuals and thus the health of family and society. Now, in a situation where the average age in our country is increasing, the need for society to research and study in this field and examine the challenges that exist or will arise in the future, is essential. With further study in this case and by carrying out practical strategies and creating the necessary ground and suitable bed by the officials and those involved, our country will move towards a healthy society of the elderly. On the other hand, the need to provide appropriate and useful solutions also makes our researchers determined to conduct research and research in this field.
Refrencas
-      Ahmadi, Mojtaba, Mohammadali Noudehi, Mohsen Esmaeili, and Ali Sadrollahi. "Comparing the quality of life between active and non-active elderly women with an emphasis on physical activity." Iranian Journal of Ageing 12, no. 3 (2017): 262-275.
-      Chalip, L. (2006). Toward a distinctive sport management discipline. Journal of Sport Management, 1, 20-21.
-      Downward, P., & Rasciute, S. (2011). Does sport make you happy? An analysis of the well-being derived from sports participation. International Review of Applied Economics, 25(3), 331–348.
-      Gholamali, m. Norshahi, m. (2012).Comparison of neuromuscular systemfunction between elderly men that participatein morning exercise and sedentary elderlymen”. Journal Research in Physical Education.page 1-10.
-      Yolanda, D., Oliver, H. (2012). Physical activity interventions in the school setting: A systematic review. Psychology of sport and exercise, (13): 186-196.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morning Exercise
 • Physical Fitness
 • Mental Health
 • Elderly
 • Aderibigbe, Y. A., and O. Gureje. (1992). "The validity of the 28-item General Health Questionnaire in a Nigerian antenatal clinic." Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology6: 280-283.‏
 • Ahmadi, Mojtaba, Mohammadali Noudehi, Mohsen Esmaeili, and Ali Sadrollahi. "Comparing the quality of life between active and non-active elderly women with an emphasis on physical activity." Iranian Journal of Ageing 12, no. 3 (2017): 262-275.
 • Alexander Hosseinpour, Seyed Mohammad Kashaf, Hossein Bayat, Mohammad Hazrat, Karim Hosseinpour (2013). The Effect of Participation in School Morning Exercise Activities on Self-Esteem and Mental Health in Middle School Male Students. In6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabtiz university of medical sciences.
 • Branch, I. K. (2019). The Role of Morning Exercise on the Mental Health of the Students and Employees at NAJA (Case study: Shahid Dastghib Naja Training Center, Jahrom, Iran). Journal of Military Medicine, 20(6), 666-673.
 • Chalip, L. (2006). Toward a distinctive sport management discipline. Journal of Sport Management, 1, 20-
 • Downward, P., & Rasciute, S. (2011). Does sport make you happy? An analysis of the well-being derived from sports participation. International Review of Applied Economics, 25(3), 331–348.
 • Esfahani, Nooshin. The Effect of Exercise on Mental Health on the Physical Dimension of Anxiety and Sleep Disorder, Social Function and Depression of Al-Zahra University Students. Move. 2002 Jun 22; 12 (12).
 • Farahani, Abolfazl, Khosravi Far. (2014). Comparison of quality of life for women participating in and participating in public sports. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport; 1 (1): 11-20.
 • Gholamali, m. Norshahi, m. (2012). Comparison of neuromuscular system function between elderly men that participate in morning exercise and sedentary elderly men”. Journal Research in Physical Education. page 1-10.
 • Iwasaki, Y., Nishino, H., Onda, T., & Bowling, C. (2007). Research reflections on leisure research in a global world: Time to reverse the western domination in leisure research? Leisure Sciences, 29,113-117.
 • Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 7(1), 1.
 • Khazaei Houshang (2016). The Role of Morning Exercise in Providing Physical and Martial Staffing of the Naja Staff with a Passive Defense Approach. University of Tehran Movement Journal. Volume 4. No. 90.
 • Koltyn , k. f, Hill, d.w, AprIJune. (2007). psychological responses to brief exhaustive cyling exercise in the morning and the evening, International Jurnal of sport psychology, p. 145-156, 12p.
 • Korea Ministry of Culture and Tourism. (2009). 2008 sports white paper. Seoul, Korea: Ministry of Culture and Tourism.
 • Li, J., & Siegrist, J. (2012). Physical activity and risk of cardiovascular disease—a meta-analysis of prospective cohort studies. International journal of environmental research and public health, 9(2), 391-407.
 • Marion f. Zabinski. Ph. D.M.p h.Koren clafas Ph.D. (2007). Body Image and self - Esteem a lllony adolescents undergoing on intervention targeting dietary and physical activity, behaviors jurnal of Adoles cent Health, N. 40. PP.245.251.
 • McNarry, M., & Jones, A. (2012). The influence of training status on the aerobic and anaerobic responses to exercise in children: A review.; pp: 1-6.
 • Monteriro, WD. (2008). Influence of Strength Training on Adult Women's Flexibility. J Strength Cond Res , Apr 15 [Epub ahead of print].
 • Nainian Mohammad Reza, Babapour Jalil, Grossi Carpet Taghi, Shari Mohammad Reza and Rostami Reza. Comparison of the effect of neurofeedback training and drug therapy on reducing anxiety symptoms and quality of life in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Clinical and Personality Psychology (Daneshvar Behavior), Volume 19, Number 7. Page 1-14.
 • Navidi I, Ghofranipour F, Taheri Z, Khorsandi M. (2014). The Effect of Morning Exercise on Quality of Life among Health Center Staff in Arak City, A Short Report J RafsanjanUniv Med Sci; 14(2): 161-66. [Farsi]
 • Nik Bakht, Hojatollah Jalali, Shahin; Gengizzadeh, Masoumeh (2011). Relationship between physical fitness and body composition with the general health of overweight and obese high school girls. Quarterly Journal of Sport Science Research, Vol. 4, No. 11-19.
 • Office of Disease Prevention & Health Promotion, (2008), Physical Activity Guidelines for Americans U.S. Department of Health & Human Services, Washington.
 • Park, Y., & Moon, J. (2018). Effects of Early Morning Physical Activity on Elementary School Students’ Physical Fitness and Sociality. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(4), 441-44.
 • Rahman, Syria; Kia Ranjbar, Shaghayegh and Jafarpour. (2013). The Effect of Response Depending on the Number of Exercise Sessions per Week on Physical Fitness of Adolescent Boy Adolescents. Sport physiology. Spring Issue 17-1. 13-27.
 • Richard, and Shaffer (2000). effects of physical exercise morning on self-concept and well-being, International journal of sport psgchology.31:47*56.
 • Rogers ME, Rogers NL, Takeshima N, Islam M. (2003). Methods to Assess and Improve the Physical Parameters Associated with Fall Risk in Older Adults. Preventive Medicine; 36(3):255-264.
 • Rowland, T.W, and L.N. Cunningham. (1997). Development ofventilatory responses to exercise in normal white children; Chest11: pp: 327-332.
 • Różańska-Kirschke A, Kocur P, Wilk M, Piotr D. (2006). The Fullerton Fitness Test as an index of fitness in the elderly. Medical Rehabilitation.; 10(2):9-16.
 • Sadeghi H, Norouzi HR, Karimi Asl A, Montazer MR. (2008). [Functional Training Program Effect on Static and Dynamic Balance in Male Able-bodied Elderly (Persian)]. Iranian Journal of Ageing.; 3(2):565-571.
 • Schulz, K. H., Meyer, A., & Langguth, N. (2012). Exercise and psychological well-being., Bundesgesundheitsblatt-Gesundheits­forschung- Gesundheitsschutz, 55(1), 55-65.
 • Simonsick EM, Guralnik JM, Volpato S, Balfour J, Fried LP. (2005). Importance of Walking Outside the Home for Maintaining Mobility: Findings Form The Women’s Health and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society; 53(2):198-203.
 • Torabi, Farnaz, Ranjbar, Kia, & Souri. (2015). Response of physical fitness factors (indices) to training time sequences in different developmental periods. Journal of Sport Biological Sciences, 6 (4), 365-382.
 • Turkfar Ahmad, Tahmasebi Behjat (1397). The Effect of Women 's Exercise on Family Health in Shiraz. Sociology of Women. Volume 9, Number 3. 43-57.
 • United States Census Bureau. (2009). Statistical abstract of the United States: Arts, recreation, and travel. [Data file]. Retrieved from http://www.census.gov/prod/2008pubs/09statab/arts.pdf
 • Wang F, Boros S. The effect of physical activity on sleep quality: a systematic review. European Journal of Physiotherapy. 2019 Jun 20:1-8
 • WR, et al. (2002). The Relationship Between Leg Power and Physical Performance in Mobility-Limited Older People. Journal of the American Geriatrics Society. 50(3):461-467.
 • Yolanda, D., Oliver, H. (2012). Physical activity interventions in the school setting: A systematic review. Psychology of sport and exercise, (13): 186-196.