بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‎‌های ورزشی (مورد مطالعه سالن پورشریفی تبریز)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد ، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه چرخ نیلوفری آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه­ بندی سالن ­های ورزشی است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری متخصصین کیفیت خدمات اماکن ورزشی، اساتید مدیریت اماکن ورزشی و رؤسای هیئت‌ها و در بخش دوم مشتریان سالن پورشریفی می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران 302 نفر و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از روش‌های ای اچ پی، روش‌های ریاضی الگوریتم کا.ان.ان برای درجه‌بندی استاندارد سالن ورزشی مبتنی بر ستاره‌بندی و از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس، ایکسل، ایکسپرت چویس و متلب استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بر اساس میانگین هندسی، شاخص‌های کیفیت خدمات سالن‌های ورزشی- تفریحی در 5 خوشه و ستاره قابل درجه‌بندی هستند. با توجه به نتایج بیش‌ترین وزن، به استانداردهای تجهیزات و سالن ورزشی و کمترین وزن به ویژگی‌های زیباشناختی سالن ورزشی تعلق گرفت. نهایتاً با توجه به کدهای نوشته شده، سالن ورزشی مورد مطالعه بر اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین، 1 ستاره است.
 
چکیده بلند:
مقدمه
بسترسازی کیفیت بهینه‌ خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‌های ورزشی می‌توانند متخصصین و مسئولین و مدیران را راضی سازند که اطلاع کامل و دقیقی از خواسته‌ها و انتظارات مشتریان خود داشته باشند و خدمات درست را ارائه نمایند. ازآنجایی‌که تا به امروز تحقیقی در مورد بهینه‌سازی کیفیت خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‌های ورزشی انجام نگرفته و مدیران اماکن ورزشی هیچ شاخصی برای پیشرفت و تعیین قیمت و مبلغ پرداختی برای مشتریان بدون در نظر گرفتن درجه‌ای از کیفیت خدمات ندارند. ازاین‌جهت پژوهش حاضر تلاش دارد که مبنایی را با استفاده از پارادایم تحقیق کمی و مدل‌سازی ریاضی انجام دهد تا کیفیت خدمات در سالن‌های ورزشی از شاخص‌های تخصصی و حرفه‌ای برخوردار گردد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری متخصصین کیفیت خدمات اماکن ورزشی، اساتید مدیریت اماکن ورزشی و رؤسای هیئت‌ها و در بخش دوم مشتریان سالن پورشریفی می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران 302 نفر و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از روش‌های ای اچ پی، روش‌های ریاضی الگوریتم کا.ان.ان برای درجه‌بندی استاندارد سالن ورزشی مبتنی بر ستاره‌بندی و از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس، ایکسل، ایکسپرت چویس و متلب استفاده شد.
یافته ­های پژوهش
نتایج تحقیق نشان داد بر اساس میانگین هندسی، شاخص‌های کیفیت خدمات سالن‌های ورزشی- تفریحی در 5 خوشه و ستاره قابل درجه‌بندی هستند. با توجه به نتایج بیش‌ترین وزن، به استانداردهای تجهیزات و سالن ورزشی و کمترین وزن به ویژگی‌های زیباشناختی سالن ورزشی تعلق گرفت. نهایتاً با توجه به کدهای نوشته شده، سالن ورزشی مورد مطالعه بر اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین، 1 ستاره است.
بحث و نتیجه‌گیری
یکی از مهم­ترین عوامل موفقیت سازمان‌های خدماتی در محیط رقابتی امروز کیفیت خدمات است که در این مقاله مورد توجه قرارگرفته است، در این تحقیق تلاش بر این بوده که معیاری برای رتبه‌بندی کیفیت خدمات را بیان کنند، وقتی‌که معیاری برای رتبه‌بندی سالن‌های ورزشی موجود باشد مدیران، مسئولان و استفاده‌کنندگان به‌راحتی به آنچه می‌خواهند می‌رسند، مدیران با وجود مبنا پی خواهند برد سالن ورزشی آن‌ها در چه رتبه‌ای قرار دارد وقتی مدیر و مسئول سالن ورزشی متوجه باشد که سازمان او با اختلاف بسیار کم از ستاره و درجه بالاتر عقب است تمام تلاش خود را خواهد کرد تا خود را به مرتبه بالاتر برساند و از موقعیتی که با قرار گرفتن در آن درجه نصیبش می‌شود استفاده خواهد کرد و از طرفی برای مشتریان و استفاده‌کنندگان سازمان ورزشی هم مزایای زیادی را به بار خواهد آورد چون دیگر مشتری می‌داند در ازای پرداخت چه مبلغی چه خدماتی را با چه کیفیتی دریافت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laying the optimal quality of services based on the rating of gymnasium (Case study of Poursharifi gym, Tabriz)

نویسندگان [English]

 • Mohammadrasoul Khodadadi 1
 • Mahdi Jahangiri 2
 • Mina arteshi 3
 • Leyla khosravi 3
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor of Applied Mathematics, Maragheh University, Maragheh, Iran
3 M.Sc., Department of Sports Management, Azerbaijan Lotus Wheel University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a suitable context for the optimal quality of services based on rating of gymnasium. This research is an applied and descriptive-analytical research that has been done in the field. The statistical sample included experts in the field of quality of gymnasium and sport places services, university professors in the field of sports places and facilities management, and experts and heads of delegations and gymnasium of Tabriz city. In another sample, 302 people were selected from the customers of high-ceiling Poursharifi gym based on Cochran's formula and cluster random sampling method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the mathematical method of the algorithm, the K-nearest neighbor (KNN) algorithm, were utilized for standard rating of gymnasium based on rating using SPSS, Excel, expert choice, and Matlab software. The results showed that based on the geometric average, the quality indicators of gymnasium services can be rated in 5 clusters. According to the results, the highest weight belonged to the equipment and gym standards and the lowest weight to Aesthetic features of the gym. Finally, according to the codes written, the studied gym is 1 star based on the customer scores and the comparison with expert standards.
 
Long Abstract
Introduction
Laying the optimal quality of services based on the rating of gyms can satisfy professionals, officials and managers who have full and accurate information about the demands and expectations of their customers and provide the right services. Since to date, no research has been done on optimizing the quality of services based on the rating of gyms and the managers of sports venues have no indicators to improve and determine the price and amount paid to customers regardless of the degree of quality of service; therefore, the present study tries to provide a basis by using the paradigm of quantitative research and mathematical modeling so that the quality of services in gyms will have specialized and professional indicators.
Research Methods
This research is an applied and descriptive-analytical research that has been done in the field. The statistical sample includes sports service quality specialists, sports venue management professors and heads of delegations, and in the second part, there are customers of Poursharifi Hall who were selected based on Cochran's formula of 302 people by cluster random sampling method. The AHP methods, the mathematical methods of knn algorithm were used for the standard rating of the gym based on star rating and SPSS, Excel, expert choice and Matlab software were used.
Research Findings
The results showed that based on the geometric mean, the quality indicators of sports-recreational hall services can be graded in 5 clusters and stars. According to the results, the highest weight was given to the standards of gym equipment and the lowest weight was given to the aesthetic features of the gym. Finally, according to the written codes, the studied gym is 1 star based on customers’ scores and its comparison with experts' standards.
Conclusion
One of the most important factors for the success of service organizations in today's competitive environment is the quality of services, which is considered in this article. In this research, an attempt has been made to express a criterion for ranking the quality of services. When there is a standard for ranking gyms, managers, officials and users can easily get what they want. Managers, regardless of the basis, will find out what their gym rank is. When the gym manager realizes that his organization is far behind the star and the higher rank, he will do his best to reach the higher rank and use the position he gets by being in that rank. On the other hand, he will bring many benefits to the customers and users of the sports organization; because the customer knows what quality and services he will receive in return for the payment.
reference
-     Bakti, I. G. M. Y., Rakhmawati, T., Sumaedi, S., & Damayanti, S. (2020), Railway commuter line passengers’ perceived service quality: hedonic and utilitarian framework, Transportation Research Procedia, 48, 207-217.‏
-     Chang, C.-H., Thai, V.V., (2016), Do port security quality and service quality influence customer satisfaction and loyalty? Marit, Policy Manag, 43 (6), 720–736. https://doi.
-     Nouri, Mohammad Sivan, Moharramzadeh, & Soleimani. (2018), The effect of service quality on the behavioral intentions of the spectators of the Iranian Football Premier League through trust, Contemporary Research in Sports Management, 8 (15), 73-81. [Persian].
-     Putro, K. H., & Aman, M. S. (2020), Analysis of Effects of Service Quality and Loyalty on Interest Rates of Basketball Athletes in Sahabat Basketball Club Yogyakarta, HOLISTICA–Journal of Business and Public Administration, 11(2), 151-160.
-     Sakyi, D. (2020). A comparative analysis of service quality among ECOWAS seaports. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6, 100152
-     Shen,. B., (2015), Service Operations Optimization: Recent Development in Supply Chain Management, Mathematical Problems in Engineering, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 609061, 7 pages, https://doi.org/ 10.1155/2015/609061.
-     Sohrabi, Babak; Raisi Vanani, Iman; Agriculture, Samaneh (2018), Providing a model for predicting customer satisfaction with the software support services of System Partners Company with a data mining approach, Journal of Strategic Management, Volume 24, Number 68, pp: 115-13. [Persian]

کلیدواژه‌ها [English]

 • rating
 • quality of services
 • gymnasium
 • Bakti, I. G. M. Y., Rakhmawati, T., Sumaedi, S., & Damayanti, S. (2020), Railway commuter line passengers’ perceived service quality: hedonic and utilitarian framework, Transportation Research Procedia, 48, 207-217.‏
 • Bakti, I.G.M.Y., Sumaedi, S., (2015), P-TRANSQUAL: a service quality model of public land transport services, International Journal of Quality & Reliability Management6, 534-558.
 • Bamford, D., Dehe, B., (2016), Service quality at the London 2012 games: A Paralympics athletes survey, International Journal of Quality & Reliability Management, 33(2), 142-59.
 • Breiman, L, Friedman, J. H, & Olshen, R. A. (2009), Stone, cj (1984). classification and regression trees, Wadsworth, Belmont, California.
 • Chang, C.-H., Thai, V.V., (2016), Do port security quality and service quality influence customer satisfaction and loyalty? Marit, Policy Manag, 43 (6), 720–736. https://doi.
 • Chowdhury, A. H. M., Alam, M. Z., & Habib, M. M. (2017), Supply chain management practices in services industry: An empirical investigation on some selected services sector of Bangladesh, International Journal of Supply Chain Management, 6(3), 152-162.
 • Goodall, B, & Ashworth, G. (2013), Marketing in the Tourism Industry; Promotion of Destination Regions, London and Newyork: Routledge, 11.
 • Gurji, Mohammad Bager (2008), Investigating the quality of services and its relationship with effectiveness, (Researcher) Management Quarterly, Fifth Year, No. 12. [Persian]
 • Hemmatinejad Mehr Ali, Hemmatinejad Zahra, Taslimi Zahra (2014), “Evaluation of the quality of educational services of Guilan Faculty of Physical Education and Sports Sciences based on SERVQUAL model”, Studies in the basics of management in sports, 1 (3): 28-11. [Persian]

 

 • Hutt, M, D, Speh, T. W. (2007), Business marketing management, London: Thomson, 125.
 • Kano, N. ( 1996), Guide T. Q. M in service industries, Singapore: Asian productivity organization, International Journal of Quality & Reliability Management, 8(2), 78.
 • Karsak,. E E. Sozer, S. Emre Alptekin, S (2002), Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach, Computers & Industrial Engineering, 44(1), pp. 171-190.
 • Lim, S. J. (2006), The influence of service quality on customer satisfaction, attitudinal loyalty, and behavioral future in tentions for participation of fitness centers in South Korea: A structural equation modeling approach, Dissertation, United States Sportes Academy, P: 68.
 • Nouri, Mohammad Sivan, Moharramzadeh, & Soleimani. (2018), The effect of service quality on the behavioral intentions of the spectators of the Iranian Football Premier League through trust, Contemporary Research in Sports Management, 8 (15), 73-81. [Persian].
 • Omar, A., & Mustafa, Z. (2014), Implementation of six sigma in service industry, Journal of Quality Measurement and Analysis, 10(2), 77-86.
 • Parasuraman, A, Zeithaml, V. A, Berry, L.L. (1988), SERVQUAL: a multiple-time scale for measuring consumer perception of service quality, Journal of Retailing, 64(1). PP: 12-40.
 • Putro, K. H., & Aman, M. S. (2020), Analysis of Effects of Service Quality and Loyalty on Interest Rates of Basketball Athletes in Sahabat Basketball Club Yogyakarta, HOLISTICA–Journal of Business and Public Administration, 11(2), 151-160.
 • Roberts, Keith, Sajeev Varki, and Rod Brodie (2003), Measuring the quality of relationships in consumer services: an empirical study, European Journal of Marketing, 37 (1), 169-96.
 • Sajjadi, Seyed Nasrallah, Mahmoudi, Ahmad, Goodarzi, Mahmoud, Mizani, Mehran. (2012), Comparison of the quality of services provided in public and private sports clubs (bodybuilding and physical fitness) in Tehran from the perspective of customers, Contemporary Research in Sports Management, 1 (2), 33-48. [Persian]
 • Sakyi, D. (2020). A comparative analysis of service quality among ECOWAS seaports. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6, 100152
 • Shearer, C. (2005), The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining, J Data Warehousing: 13-22.
 • Shen,. B., (2015), Service Operations Optimization: Recent Development in Supply Chain Management, Mathematical Problems in Engineering, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 609061, 7 pages, https://doi.org/ 10.1155/2015/609061.
 • Shiri, Bijan, (2009), Standards and Safety in Sports Venues, Master Thesis, University of Tehran. [Persian]
 • Shokralahi, Somayeh, Taheri, Masoumeh (2010), Sports Marketing in the New Age, Conference on the Application of Sports Science in the Advancement of Physical Education, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, March 2009. [Persian]
 • Shonk, D. J. (2006), Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event, Doctoral dissertation, The Ohio University, US. 89.
 • Shushi Nasab, Parvin, Mozaffari Amir Ahmad, short story by Fereydoun (2012), Development of a strategic plan for the development of Iran's sports tourism industry, PhD Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University. [Persian]
 • Sohrabi, Babak; Raisi Vanani, Iman; Agriculture, Samaneh (2018), Providing a model for predicting customer satisfaction with the software support services of System Partners Company with a data mining approach, Journal of Strategic Management, Volume 24, Number 68, pp: 115-13. [Persian]
  • Tsuji, Y. Bennett, G. Zhang, J. (2007), “Consumer satisfaction with an action sports event”, Sport Marketing Quarterly, 16: PP:199-208.