تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پیلاتس با بهبود وضعیت ستون فقرات در سطح ساجیتال، انعطاف‌پذیری، قدرت، کاهش درد و ناتوانی در ناحیه ستون فقرات همراه است. هدف از تحقیق حاضر اثر تمرینات پیلاتس بر درد و زاویه کایفوز بر سلامتی30 نفر بانوان جوان منطقه دو شهر تهران با دامنه سنی 20 تا 50 سال مبتلا به کایفوز خفیف بودند. نمونه‌های مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق، همچنین از طریق مشاهده عینی، کایفومتر، خط کش درد، صفحه شطرنجی انتخاب و بررسی شدند. از تمرینات مکنزی، ویلیامز و تمریناتی ویژه عضلات پشت (به خوابیده) نیز استفاده شده است.  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون شاپیرویلک، آزمون تحلیل کواریانس، با کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح معناداری برای توزیع متغیرها نرمال می‌باشد و تمرینات پیلاتس بر تغییر زاویه کایفوزیس، کاهش درد بانوان 20 تا 50 سال جوان مؤثر می‌باشد. نتایج نشان داد با تأکید تمرینات پیلاتس بر عضلات شکم، کمر و ستون فقرات علاوه بر ایجاد تغییر در زاویه کایفوزیس، دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان می‌شود. همچنین با ورزش پیلاتس ماهیچه‌ها قوی‌تر شده و تقویت ماهیچه‌ها میزان پایداری از کمر به بالا را نیز افزایش می‌دهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماری‌های حاد و بهبود اختلالاتی همچون کایفوزیس کاربرد دارد.
 
چکیده بلند:
مقدمه
امروزه برای درمان کایفوزیس‌های وضعیتی روش‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شود. از جمله این روش‌ها می‌توان به استفاده از حرکات اصلاحی و یا روش‌های آب درمانی اشاره کرد (قاسمی پایین‌دهی، 1393 و سخنگویی و همکاران، 1389) اما با توجه به اینکه یک سری از تمرینات خاص پیلاتس تحت عنوان تمرینات مکنزی و ویلیامز با تمرکز بر روی عضلات پشتی، ستون فقرات و تقویت این عضلات باعث بهبود کایفوز می‌شود. در تحقیق حاضر اثر تمرینات پیلاتس بر درد و زاویه کایفوز بانوان شهر تهران مورد برسی قرار داده شده است. هدف از این مطالعه این است که بتوانیم با توجه به تأثیر تمرینات اصلاحی بر ساختار بدن و الگوهای عملکردی، کیفیت زندگی، کنترل پاسچر افراد در رده سنی (20 تا 50) که شامل تمرینات پیلاتس در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون در مدت هشت هفته بر درد، زاویه کایفوز و به همراه ابزارهای (کایفومتر، صفحه شطرنجی، خط کش درد) و با کمک از آزمون‌های آماری بررسی ‌شود. در کنار این موارد به‌دلیل ساختار کایفوزی که فرد با آن در مواجه، بر الگوی تنفسی هم تأثیرگذار بوده است. در نتیجه تمرینات پیلاتس درد و زاویه کایفوز، همچنین الگوی تنفسی، اصلاح حرکتی الگوی فرد، بد شکلی ساختار اسکلتی، افزایش توان، افزایش دامنه حرکتی اثرگذار می‌باشد.
ابزار پژوهش
هدف از تحقیق حاضر اثر تمرینات پیلاتس بر درد و زاویه کایفوز بر سلامتی30 نفر بانوان جوان منطقه دو شهر تهران با دامنه سنی 20 تا 50 سال مبتلا به کایفوز خفیف بودند. نمونه‌های مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق، همچنین از طریق مشاهده عینی، کایفومتر، خط کش درد، صفحه شطرنجی انتخاب و بررسی شدند. از تمرینات مکنزی، ویلیامز و تمریناتی ویژه عضلات پشت (به خوابیده) نیز استفاده شده است.  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون شاپیرویلک، آزمون تحلیل کواریانس، با کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح معناداری برای توزیع متغیرها نرمال می‌باشد و تمرینات پیلاتس بر تغییر زاویه کایفوزیس، کاهش درد بانوان 20 تا 50 سال جوان مؤثر می‌باشد. نتایج نشان داد با تأکید تمرینات پیلاتس بر عضلات شکم، کمر و ستون فقرات علاوه بر ایجاد تغییر در زاویه کایفوزیس، دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان می‌شود. همچنین با ورزش پیلاتس ماهیچه‌ها قوی‌تر شده و تقویت ماهیچه‌ها میزان پایداری از کمر به بالا را نیز افزایش می‌دهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماری‌های حاد و بهبود اختلالاتی همچون کایفوزیس کاربرد دارد.
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
نتایج جدول نشان داد، بین نمرات پس آزمون شدت درد افراد گروه کنترل و آزمایش با حذف گوناگونی نمرات پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. اندازه اثر یا ضریب اتا نشان می‌دهد که 2/25 درصد از تغییرات نمره پس آزمون زاویه کیفوز در گروه آزمایش در اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات پیلاتس بر تغییر زاویه کایفوزیس بانوان 20 تا 50 سال برسلامت بانوان جوان منطقه دو شهر تهران مؤثر می‌باشد. نتایج نشان داد با تأکید تمرینات پیلاتس بر عضلات شکم، کمر و ستون فقرات علاوه بر ایجاد تغییر در زاویه کایفوزیس، دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان می‌شود. در نتیجه تمرینات پیلاتس درد و زاویه کایفوز، همچنین الگوی تنفسی، اصلاح حرکتی الگوی فرد، بد شکلی ساختار اسکلتی، افزایش توان، افزایش دامنه حرکتی اثرگذار می‌باشد. با ورزش پیلاتس ماهیچه‌ها قوی‌تر شده و تقویت ماهیچه‌ها میزان پایداری از کمر به بالا را نیز افزایش می‌دهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماری‌های حاد و بهبود اختلالاتی همچون کایفوزیس کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of Pilates exercises on pain change and kyphosis angle in women's health in Tehran's second district

نویسندگان [English]

 • Atefeh Godarzi Salkhori 1
 • Rohollah Daei 2
 • Hosein Faridnia 3
 • roya bigtashkhani 4
1 M.Sc., Department of Pathology and Corrective Movements, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Coach, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Qom University, Qom, Iran.
3 Master student, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 M.Sc., Department of Sports Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. The aim of this study was the effect of Pilates exercises on pain and kyphosis angle on the health of 30 young women in the second district of Tehran with an age range of 20 to 50 years with mild kyphosis. The studied samples were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the study, as well as through objective observation, kyphometer, pain ruler, checkerboard. Mackenzie, Williams exercises and special exercises for the back muscles (lying down) have also been used. Data analysis was performed by descriptive statistics, inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test, analysis of covariance, using SPSS software version 26. The results showed that the level of significance for the distribution of variables is normal and Pilates exercises are effective in changing the angle of kyphosis, reducing pain in women 20 to 50 years old. The results showed that using Pilates exercises on the muscles of the abdomen, back and spine caused a change in the angle of kyphosis, thus the support area of kyphosis is also treated. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading.
 
Long Abstract
Introduction
Today, different methods are used to treat situational kyphosis. Among these methods, we can mention the use of corrective movements or hydrotherapy methods (Ghasemi Paein Dehi, 2014 and Sokhangoei et al., 2010). However, due to the fact that a series of specific Pilates Exercises called McKenzie and Williams Exercises focus on the back and spine muscles and strengthen these muscles to improve kyphosis, in the present study, the effect of Pilates Exercises on pain and kyphosis angle of Tehran women have been studied. The purpose of this study is to help statistical tests to consider the effect of corrective exercises on body structure and functional pattern, quality of life and postural control in people in the age group of (20 to 50), which includes Pilates exercises in two stages of pre-test and post-test. The test is for eight weeks on the pain, the angle of the kyphosis, and the instruments (kyphometer, checker board, pain ruler). In addition, due to the structure of the kyphosis that the person was exposed to, it also affected the respiratory pattern. As a result of Pilates Exercises, pain and kyphosis angle, as well as respiratory pattern, motor correction of individual pattern, deformity of skeletal structure, increase in strength and range of motion are effective.
Research Tools
The aim of this study was to investigate the effect of Pilates Exercises on pain and kyphosis angle on the health of 30 young women in the second district of Tehran with a range of 20 to 50 years with mild kyphosis. The studied samples were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the study, as well as through objective observation, kyphometer, pain ruler, checker board. Also, Mackenzie, Williams Exercises and special exercises for the back muscles (lying down) have been used. To analyze the data, descriptive statistics, inferential statistics, Shapirville test, analysis of covariance were used with the help of SPSS software version 26. The results showed that the level of significance for the distribution of variables is normal and Pilates Exercises are effective in changing the angle of kyphosis and reducing pain in 20 to 50 years old women. The results showed that with Pilates Exercises emphasizing the muscles of the abdomen, back and spine, in addition to changing the angle of kyphosis, back pain caused by kyphosis is also treated. Also, with Pilates muscles become stronger and strengthening the muscles also increases the amount of stability from the waist up. For this reason, it is used in the treatment of some acute diseases and the improvement of disorders such as kyphosis.
Data Analysis
The results of the above table showed that there is a significant difference between the post-test scores of pain intensity in the control and test groups by removing the variety of pre-test scores. The effect size or ETA coefficient indicates that 25.2% of the changes in the kyphosis angle post-test score in the experimental group were due to 8 weeks of Pilates Exercises.
Conclusion
The results of the present study showed that Pilates exercises are effective in changing the kyphosis angle of women aged 20 to 50 years and the health of young women in Tehran's second district. The results showed that by emphasizing Pilates Exercises on the muscles of the abdomen, back and spine, in addition to changing the angle of kyphosis, back pain caused by kyphosis is also treated. As a result, Pilates affects the pain and kyphosis angle, and also respiratory pattern, motor correction of individual pattern, Deformation of skeletal structure and increasing the power and range of motion. With Pilates muscles become stronger and strengthening the muscles also increases the amount of stability from the waist up. For this reason, it is used in the treatment of some acute diseases and the improvement of disorders such as kyphosis.
reference
-       Achar, S. and J. Yamanaka (2020). "Back Pain in Children and Adolescents." American Family Physician, 102(1): 19-28.
-       Ghasemi, G., et al. (2019). “Effect of Eight Weeks of Modified Pilates Training on Pulmonary Function and Quality of Life of Veterans Exposed to Chemical Warfare.” Iranian Journal of War and Public Health, 11(4): 183-188.
-       Gonzalez-GAlvez, N., et al. (2020), “Effect of 9-month Pilates program on sagittal spinal curvatures and hamstring extensibility in adolescents: Randomised controlled trial.” Scientific reports, 10(1): 1-8.
-       Poncela-Skupien, C., et al. (2020), “How Does the Execution of the Pilates Method and Therapeutic Exercise Influence Back Pain and Postural Alignment in Children Who Play String Instruments? A Randomized Controlled Pilot Study.” International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20): 7436.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates exercises
 • Kyphosis angle
 • Pain intensity
 • Women's health
 • Exercise
 • Achar, S. and J. Yamanaka (2020). "Back Pain in Children and Adolescents." American Family Physician, 102(1): 19-28.
 • Aly, M. I. E., et al. (2019). “Effect of integrated exercise program on posture in Idiopathic Scoliosis.” Journal of Advanced Pharmacy Education & Research, Jul-Sep 9(3).
 • -Bijur P. E, Silver W, Gallagher E.J. (2001), Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain, Academic Emergency Medicine Journal, 8(12): 1153-7
 • Borges J, Baptiste AF, Santana N, Souza I, Kruschewsky RA, Galva-Castro B, et al. (2014), Pilate’s exercises improve low back pain and quality of life in patients with HTLV-1 virus: A randomized crossover clinical trial, Journal of bodywork movement Therapies.
 • Cameron MH, Monroe L. (2014), Physical Rehabilitation for the Physical Therapist Assistant, Elsevier Health Sciences.
 • Cibinello, F. o. U., et al. (2020), “Effectiveness of mat Pilates on postural alignment in the sagittal plane in school children: a randomized clinical trial.” Motriz: Revista de Educa.§.£oF.­sica(4).
 • Culham E, Malcolm P. (1994), Spinal and shoulder complex posture. II: thoracic alignment and shoulder complex position in normal and osteoporotic women, Journal of Clinical Rehabilitation, 8(1): 27-35.
 • Dalton EJ, Hein Richs RW. (2005), Depression in multiple sclerosis: a quantitative review of the evidence. Neuropsychology, 19(2): 152-8.
 • Ghasemi down, Vahid; Ahmadi, Amir and Dashti Rostami, Kamil. (2014), Kado DM. The rehabilitation of hyperkyphotic posture in the elderly. (2009). European Journal of Physical Rehabilitation Medicine, 45(4): 583-93.
 • Ghasemi, G., et al. (2019). “Effect of Eight Weeks of Modified Pilates Training on Pulmonary Function and Quality of Life of Veterans Exposed to Chemical Warfare.” Iranian Journal of War and Public Health, 11(4): 183-188.
 • Gonzalez-GAlvez, N., et al. (2020), “Effect of 9-month Pilates program on sagittal spinal curvatures and hamstring extensibility in adolescents: Randomised controlled trial.” Scientific reports, 10(1): 1-8.
 • Goodman C, Hrysomallis C. (2001), A review of resistance exercise and posture realignment. Journal of strength and conditioning research, 15(3):385-390.
 • Greendale GA, Huang MH, Karlamangla AS, Seeger L, Crawford S. (2009), Yoga decreases kyphosis in senior women and men with adult onset hyper kyphosis: results of randomized controlled trial, Journal of the American Geriatrics Society, 57(9):1569-79.
 • Hoodlum, PA. (2000), Therapeutic exercise for athletic injuries, Journal Human Kinetics, 2(2): 342-369.
 • Hovanloo F, Sadeghi H, Rabizadeh AR. (2002), The relationship between muscle strength and flexibility with thoracic kyphosis in junior high school students, Movement & Sport Sciences Journal, 13(1): 41-31.
 • Jeremy S. (2005), Sub acromial impingement syndrome: The role of posture and muscle imbalance, Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, 14(14):385-392.
 • Kang, N.-Y., et al. (2021), “Effects of a combination of scapular stabilization and thoracic extension exercises for office workers with forward head posture on the craniovertebral angle, respiration, pain, and disability: A randomized-controlled trial.” Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 13 (4), 42-50.
 • Kazemi, Ali Asghar; Mahdavi Nejad, Reza; Ghasemi, Gholam Ali et, (1392), Evaluation of changes in kyphosis angle, scapular position and range of motion of the upper limb after 8 weeks of corrective exercises in kyphotic students, Journal of Applied Exercise Physiology, 11 (22), 74-63(in Persian).
 • Mahmoudi, Fahimeh; Shahrjerdi, Shahnaz and Golpayegani, (2013), The effect of eight weeks of physioball ball training on the correction of dorsal kyphosis, balance and quality of life of women with drug use after quitting addiction, Research in Rehabilitation Sciences, 9 (2) 337-328.
 • (2016), Evaluation of changes in pain and kyphosis angle following a corrective exercise program in elderly women, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 15 (9), 860-849(in
 • Mazlum, Vahid and Sahib Al-Zamani, Mahmoud (2014), Comparison of two stability training programs and Pilates method on rehabilitation of patients with chronic nonspecific goiter, Journal of Medical Science Research, 21 (110), 11-1 (in Persian).
 • Ozturk, B. B. and B. Ozturk, “Evaluation of the Effects of Therapeutic Posture Exercise on Spine Problems with Digital Analysis Method.” 2021.
 • Pfeifer M, Bergeron B, Minnie HW. (2004), Effects of a new spinal orthotics on posture, trunk strength, and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis: A randomized trial, American Journal of Medicine Rehabilitation, 83(3):177-86
 • Poncela-Skupien, C., et al. (2020), “How Does the Execution of the Pilates Method and Therapeutic Exercise Influence Back Pain and Postural Alignment in Children Who Play String Instruments? A Randomized Controlled Pilot Study.” International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20): 7436.
 • Rahmatullah; Sheikh Hosseini, Rahman (2011). The effect of 7 weeks of corrective exercises on dorsal kyphosis in students with hyperkyphosis (in Persian).
 • Rahnema N, Bambaich F, Taghiyan F, Nazarian AB, Abdollahi M. (2010), Effect of 8 Weeks regular corrective exercise on spinal columns deformities in girl students, Journal of Isfahan Medical School, 101(27): 676-686
 • Ryder R, Leger A, Smith D. (2006), Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trail, Journal of Orthopedics & Sports Physical Therapy, 36(7):472-84.
 • Schacht FB, Vasconcelos-Moreno MP, Brodsky C, Fleck MP. (2011), Exercise and server depression: preliminary results of an add-on study, Journal of Affective Disorders, 133(3): 615-8.
 • Schneider DL, Von Mullen D, Barrett-Connor E, Sartorius DJ. (2004), Kyphosis does not equal vertebral fractures: The Rancho Bernardo study, The Journal of Rheumatology, 31(4): 747-52.
 • Shundi, Nader; Shahrjerdi, Shahnaz; Haidarpour, Stael LT. (2008), Fundamentals of pediatric orthopedics Lippincott Williams & Wilkins.
 • Spokesman, Yahya; Asadi Saravi, Seyed Khadijeh; Eslami, Mansour et al. (2010). Evaluation of the effect of hydrotherapy on some selected parameters related to kyphosis in kyphotic girls, Journal of Sports Science, 2 (3), 93-77.
 • Taheri, Aminullah (2015). Determination of lordosis and kyphosis norm in male students of Isfahan by flexible ruler. Master Thesis, University of Isfahan.