راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

امروزه، در مدارس علم و دانش به تنهایی نمی‌تواند کامل کننده رسالت آموزش و پرورش باشد بلکه فعالیت­های تربیتی از جمله تربیت بدنی می­ تواند در به ثمر رسیدن علم و دانش، تأثیر بسزایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه دوم در شهرستان آران و بیدگل بود. رویکرد پژوهش کیفی و بر اساس روش تحلیل مضمون انجام شد. روش گردآوری داده­ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد. مشارکت‌کنندگان، دانش آموزان متوسطه دوم و اولیا و معلمان تربیت‌بدنی مدارس دخترانه شهرستان آران و بیدگل بود که شامل 10 نفر از معلمان تربیت‌بدنی، 10 نفر از دانش آموزان و 8 نفر از اولیا بودند. استراتژی نمونه­ گیری، رسیدن به اشباع نظری بود و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه‌وتحلیل مصاحبه­ ها استفاده شد. نتایج نشان داد که راهکارهای شاداب سازی مدارس شامل 11 مضمون اصلی­ بود که عبارت بود از برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری نرمش صبحگاهی، برگزاری بازی‌های بومی محلی، استفاده از سالن­ های ورزشی سطح شهرستان، مشارکت دادن والدین و معلمان در تربیت‌بدنی مدارس، برگزاری اردوهای ورزشی، ارائه ورزش­های به‌روز متناسب با نیازهای سبک زندگی خانواده ­ها و امکانات منطقه، ارتقای نگرش مدیریت آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس در باور داشتن به درس تربیت‌بدنی، خرید و بهبود تجهیزات ورزشی برای مدرسه، مشارکت دادن دانش آموزان در درس تربیت‌بدنی و ارتقای انگیزه معلمان تربیت‌بدنی بود. درنتیجه به نظر می­ رسد به‌منظور تأثیرگذاری بیشتر در دهه حاضر و با توجه به ظهور و بروز دنیای مجازی، بایستی بر راهکارهای شاداب سازی مدارس با تمرکز بر زیرساخت­ های ورزشی، سرمایه انسانی و آموزش ورزش ­های نوین متناسب با سبک زندگی تأکید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying school happiness strategies based on physical education approaches (case study: secondary schools in Aran and Bidgol)

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Mondalizadeh 1
 • Zeinab Mondalizadeh 2
 • Farnaz Fakhri 2
1 M.Sc., Department of Educational Management, Kashan University, Kashan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Today, science and knowledge in schools can not be effective alone, but sports activities can have a significant impact on the achievement of science and knowledge. The purpose of this study was to identify school rejuvenation strategies based on physical education approaches in secondary schools. The research approach was qualitative and based on content analysis method. Data collection method was semi-structured interview and purposive non-random sampling method was used. Participants were secondary school students and parents and physical education teachers of Aran and Bidgol girls' schools, which included 10 physical education teachers, 10 students and 8 parents. The sampling strategy was theoretical saturation and the content analysis method was used to analyze the interviews. The results showed that school rejuvenation strategies included 11 main themes, which were holding sports competitions, morning exercises, local indigenous games, using city-level sports halls, involving parents and teachers in school physical education, and holding Sports camps, providing up-to-date sports tailored to the lifestyle needs of families and facilities in the area, promoting the attitude of education management and school principals in believing in physical education, purchasing and improving sports equipment for school, involving students in physical education and It was to motivate physical education teachers. As a result, it seems that in order to be more effective in the current decade and with the emergence of the virtual world, we should emphasize the strategies of school rejuvenation by focusing on sports infrastructure, human capital and teaching new sports in accordance with the lifestyle of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parents
 • Physical Education
 • students
 • rejuvenation
 • Schools
 • Akbarpouran, S., Rezaei, M. (2018). Happiness in schools: from idea to implementation, Public Policy, 2(2): 121-142.
 • Annison. B. M. Muller. (2003).Effect of sport camp Experience on the physical self-concept of body’s and girls in Colombia.
 • Bahiroh, S., Pratiwi, S. A., & Suud, F. M. (2020). Improving student happiness through the snowball throwing method in the implementation of student conceling groups of state vocational schools. Journal of Critical Reviews, 7(5),563-568.
 • Bashghareh, F. (2011). Comparison of academic achievement of students participating in regular group and individual sports activities in girls' high schools in Golestan province, thesis, Tehran University of Humanities. (in Persian).
 • Bowen, C & Bowen, W.M.(2008). Content analysis, Handbook of research method in public administration, Taylor & Francis.pp:45-54.
 • Butcher, J. (1982) "student satisfaction with physical education" Canadian association for health, physical education and Recreation journal, 48 (5): 11 – 140.
 • Chavooshbashi, F, Dehghan Afifi, N. (2013). Identifying and measuring the factors affecting the organizational vitality of the staff in the Islamic Azad University, West Tehran Branch, Journal of Behavioral Sciences, 5 (16): pp. 66-43. (in Persian).
 • Compton,W. C. Snith, M.L. Eornish, K. A., Qualls, D.L. (1996). Factor structure of mental health measures" Journal of personality and social psychology,71 (2). p: 406.
 • Farahani, A., Keshavarz, L., Jadidiyan, S. (2011). The effect of morning exercise on improving the academic achievement of Sabzevar middle school female students, 1(1): 15-26. (in Persian).
 • Gramther, G. (2008). Inspection report: broad gate primary school, 22 – 23 A pril, of sted raising improving lives. (10), 74 – 78, Yorkshire, United Kingdom.
 • Kashef, A.R. (2010). The position of engineering in the manufacture of sports equipment in school physical education. Quarterly Journal of Physical Education Development. 11(1): 14 - 11. (in Persian).
 • Khanifar, Hossein, Moslemi, Nahid. (2017). Principles and Foundations of Qualitative Research Methods, A New and Applied Approach (Vol. I), (Second Edition), Tehran: Negah Danesh Publications.
 • Lawson, H. A. (1998). Rejuvenating, reconstituting, and transforming physical education to meet the needs of vulnerable children, youth, and families. Journal of Teaching in Physical Education, 18(1), 2-25.
 • Lund, J., Tannehill, D. (2015). Standard based physical education curriculum development (3th Ed), Jones & Bartlet Learning.
 • Minaee, S., Poursoltanizarandi, H. (2021), Assessing the ways of refreshing the content and environment of sports activities of students in Kurdistan province, Sports Management 13 (1): 293-314. (in Persian).
 • Mozafari, (2009). Description of the status of physical education and sports in the first three pillars of the Faculty of Educational Sciences, Isfahan University, 5, 1976-1354. (in Persian).
 • Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., De Meester, A., Haerens, L., van Tartwijk, J., & De Martelaer, K. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. European Physical Education Review, 26(4), 797-813.
 • Paul, R., & Kumar, A. (2021). Creating a Positive School Culture through New Educational Practices. In Promoting Positive Learning Experiences in Middle School Education (pp. 149-166). IGI Global.
 • Poursoltanizarandi, H, Faraji, R. (2012). The relationship between leadership styles of school principals and the motivational needs of physical education teachers based on McGregor theory. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 2 (4): 73-86. (in Persian).
 • Quich, J. C, & Quich, J. O (2004). Healthy, happy, productive work: A leadership challenge » organizational Dynamics, 33 (4), pp: 329 – 337".
 • Rayegan A, Shahraki Gh, Fararoie M. (2001). Survey of Environmenntal health of primary school of yasuj Medical Science University, (21, 22): pp 55 – 61.
 • Razavizadegan, N.S. (2013). The Effect of Morning Exercise on Academic Achievement of Sixth Grade Elementary School Students in Pakdasht, Thesis, M.Sc., Payame Noor University, Qeshm Branch. (in Persian).
 • Rezaee, M. (2007). How to have a happy school. Zanjan: Nikan Ketab. (in Persian).
 • Rijavec M. (2015). “Should Happiness Be Taught in School?” Croatian Journal of Education 17(1): 229-240.
 • Sadeghi, A. (2006). Factors Affecting the Establishment of a Happy School, Tehran: Institute of Educational Innovations. (in Persian).
 • Sanjari, B., Naderiyan, M. Ahmadi, G. (2004). Investigating the attitudes of school principals and physical education teachers of girls' high schools in Isfahan towards physical education courses and presenting effective solutions in this field. Journal of Educational Psychology Studies 1 (1): 17-28. (in Persian).
 • Shabanibahar, G.R., Erfani, N, Bakhtiyar, Z. (2007). Survey and needs assessment of students regarding physical education in secondary schools in Malayer in the academic year 2005-2004, Harakat Magazine, 23: 164-153. (in Persian).
 • Siadati, F., Majedi, H. (2021). Increasing of Creativity, Happiness and Connection with other Peers for Iranian Students with Emphasis on the Value of Open and Semi-Open Spaces in Schools (Case Study: KASHAN), International journal of Architecture and Urban development, in press.
 • Sun, Q. (2013). Study on Introduction of Leisure Sports into Physical Education in Universities. Asian Social Science, 9(10), 71.
 • Taheri, M., Veissi, G., & Fazlollahi, S. (2019). Providing a Model for Creating Happiness in High Schools. Iranian journal of educational sociology, 2(4), 115-126.
 • Uğur, S., & Uçar, R. (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SCHOOL AND SCHOOL HAPPINESS. European Journal of Education Studies, 7(11).288-314.
 • Wilkins, JLM, Graham G, Parker S, Westfall S, Fraser RG, Tembo M. (2003). Time in the arts and physical education and school achievement. Journal of Curriculum Studies. 35 (6), 721–734.
 • Wright, L. J. (2004). Preserving the value of happiness in primary school physical education. Physical Education & Sport Pedagogy, 9(2), 149-163.