بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

1 کارشناسی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجو دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 مربی هیئت علمی سازمان امور دانشجویان، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر به‌لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به‌لحاظ هدف کاربردی است که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی و متناسب با هدف‌های تحقیق بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه هواداران بالای 18 سال تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور، فولاد و سپاهان در فصل 1399-1400 بود و روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر با 384 برای هر کدام از 5 تیم بود که پس از بررسی جمعاً 1920 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و ابزار گردآوری اطلاعات 3 پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (چانگ و یانگ، 2012)؛ پرسشنامه تصویر تیم (چان، 2008) و پرسشنامه هویت تیم (هیپر و همکاران، 2012) بود. روایی پرسشنامه به تأیید 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامه به ترتیب 82/0، 77/0 و 74/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی‌ها، درصدها و رسم نمودار) و روش‌های آمار استنباطی آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و آزمون همبستگی اسپیرمن با کمک نرم‌افزار Spss نسخه 25 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی می‌تواند، ابزار برای اثرگذاری مثبت در گسترش و ارتقا تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران باشد.
 
چکیده بلند:
مقدمه
مسئولیت اجتماعی، وسیله‌ای است که باشگاه‌ها را قادر می‌سازد، به تحلیل و بررسی کلی محیط تجارت پرداخته و استراتژی‌های مناسب را تدوین کنند تا علاوه بر محافظت از باشگاه‌ها و دارایی‌های آن، نوعی تمایز رقابتی را پدید آورند. رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه‌ها و بازیکنان، تصویر تیم در جامعه، هویت تیمی موضوعی است که توجه به آن در حال گسترش بوده و اهمیت روزافزونی پیدا کرده است، درک اثربخشی مسئولیت اجتماعی در بازار ورزش و تأثیر آن بر واکنش‌ها و نگرش‌های هواداران نسبت به تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی که همواره برای جذب هواداران و حفظ و بازگشت مجدد هواداران در تلاش هستند، می‌تواند بسیار مفید باشد. با توجه به اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی و با در نظر گرفتن اینکه تحقیقی کمی درمورد مطالعه نقش مسئولیت اجتماعی در تصویر و هویت تیم انجام گرفته است، بنابراین، محقق درصد پاسخ به این سؤال است، ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران چگونه است؟
ابزار پژوهش
تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی از به نوع همبستگی و لحاظ هدف کاربردی است که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی و متناسب با هدف‌های تحقیق بود. کلیه هواداران بالای 18 سال تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور، فولاد و سپاهان در فصل 1399-1400 بود و روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر با 384 برای هر کدام از 5 تیم بود که پس از بررسی جمعاً 1920 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و ابزار گردآوری اطلاعات 3 پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (چانگ و یانگ، 2012)؛ پرسشنامه تصویر تیم (چان، 2008) و پرسشنامه هویت تیم (هیپر و همکاران، 2012) بود. روایی پرسشنامه به تأیید 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی رسید. توزیع پرسشنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی در گروه‌های تلگرام و پیج اینستاگرام هواداران 5 باشگاه‌های منتخب که لیگ ‌برتر ایران بیش‌ترین هواداران داشتند، انجام گرفت. پایایی پرسشنامه به ترتیب 82/0، 77/0 و 74/0 به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی‌ها، درصدها و رسم نمودار) و روش‌های آمار استنباطی آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف و آزمون همبستگی اسپیرمن با کمک نرم‌افزار Spss نسخه 25 انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل یافته‌ها
نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که بین تصویر تیم با هویت تیم در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری کلی تحقیق نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران رابطه مثبت وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری
باشگاه‌های ورزش، به توسعه برنامه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی که با توجه به هواداران هدف آنان برنامه‌ریزی‌شده باشند، نیاز دارند. باشگاه‌های ورزشی از مسئولیت اجتماعی، شخصیت خود را با هواداران را به‌جای سوددهی تقویت می‌کنند، به عبارتی، فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی اثر مثبتی بر تصویر تیم و هویت تیمی هواداران به باشگاه دارد. بنابراین مدیران باشگاه‌های ورزشی کشور با دیدگاهی بلندمدت و با استفاده از الگوهای مدیریتی در حوزه بازاریابی به‌ویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی، تداعی‌ها و تصاویر مثبت و جذابی را برای هواداران در طراحی الگوهای هویت برند خود مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social responsibility and the image and identity of the team among the selected football clubs of Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

 • peyman gholipour 1
 • Alireza Sharifi 2
 • Hadi Bashirian 3
 • Kivan Shakari 4
 • Zahra Nazari 5
1 Bachelor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD Student, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 the coach, National University Sports Federation of I.R. Iran
4 M.Sc., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 M.Sc., Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between social responsibility and team image and identity among the selected football clubs of the Iran Football Premier League. The present research is descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The data collection was appropriate to the objectives of the research. The statistical population of the present study was all over 18 years old fans of Esteghlal, Persepolis, Traktor, Foolad and Sepahan teams during the season of 2020-2021. The sampling method of the present study was random cluster sampling using Morgan table with a statistical sample size of 384 for Each of the 5 teams. then it was analyzed after a total of 1920 questionnaires and the data collection tool was 3 standard questionnaires, social responsibility questionnaire (Chang and Yang, 2012); The team image questionnaire (Chan, 2008) and the team identity questionnaire (Hyper et al., 2012). The validity of the questionnaires were confirmed by 10 professors and specialists in sports management. the reliability of the questionnaires were 0.82, 0.77 and 0.74, respectively.the data was analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequencies, percentages and plotting) and inferential statistical methods Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation test by using Spss software version 25. the Findings showed that there is a positive relationship between social responsibility and image and team identity; Therefore, social responsibility can be a tool to have a positive impact on the development and promotion of the image and identity of the team in the selected clubs of the Iranian Football Premier League.
 
Long Abstract
Introduction
Social responsibility is a tool that enables clubs to analyze the overall business environment and develop appropriate strategies to create a kind of competitive distinction in addition to protect the club and its assets. The relationship between the social responsibility of clubs and players, the image of the team in society and team identity are topics that are expanding and becoming increasingly important. Understanding the effectiveness of social responsibility can be very useful in the sports market and its impact on the reactions and attitudes of fans towards sports teams and clubs that are always trying to attract fans and retain and return fans. Regarding the growing importance of social responsibility and considering that little research has been done on the study of the role of social responsibility in portraying team identity, the researcher seeks to answer this question: How is the relationship between social responsibility and the image and identity of the team in the selected clubs of the Iranian Soccer Premier League?
Research Tools
The research, in terms of descriptive nature, is of correlation type and in terms of purpose, it is practical and the collection of information was field and appropriate to the objectives of the research. All fans over 18 years old were from Esteghlal, Perspolis, Traktor, Foulad and Sepahan teams in the 2020, 2021 season. The sampling method of the present study was random cluster sampling. The statistical sample size by using Morgan table was 384 for each of the 5 teams and after reviewing, a total of 1920 questionnaires were analyzed. Data collection tools were 3 standard questionnaires, social responsibility questionnaire (Chang and Yang, 2012), team image questionnaire (Chan, 2008) and team identity questionnaire (Hyper et al., 2012). The validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors and sports management specialists. The questionnaires were distributed electronically in the Telegram and Instagram pages of the fans of the 5 selected clubs, with the Iranian Premier League having the most fans. The reliability of the questionnaire was 0.82, 0.77 and 0.74, respectively. Data analysis was done by using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequencies, percentages and graphing) and inferential statistics methods Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation test was performed with the help of Spss software version 25.
Data Analysis
The results of Spearman correlation coefficient test in Table (1) show that there is a positive and significant relationship between team image and team identity in Iranian Premier League clubs. The general conclusion of the study showed that there is a positive relationship between social responsibility and the image and identity of the team in the clubs of the Iranian Soccer Premier League.
Conclusion
Sports clubs need to develop a variety of social responsibility programs that are programmed by considering the fans and their purpose. Social responsibility sports clubs strengthen their character with the fans instead of making a profit. In other words, social responsibility activities have a positive effect on the image of the team and the team identity of the club's fans. Therefore, the managers of the country's sports clubs should consider positive and attractive associations and images for fans in designing their brand identity patterns with a long-term perspective and using management models in the field of marketing, especially in the field of social responsibility.
reference
-     Aziziani, M., Shabani Bahar, Gh.R., Henry, H.. (2019), “The relationship between customer relationship management environment and team identity of professional football club fans”, Fifth National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran. [In Persian]
-     Cha, M. K., Yi, Y., & Bagozzi, R. P. (2016), “Effects of customer participation in corporate social responsibility (CSR) programs on the CSR-brand fit and brand loyalty”, Cornell Hospitality Quarterly, 57 (3), 235-49.
-     Fasanghari, j., Bansbirdi, A., Shushi Nasab, p. (2017), “Investigating the relationship between brand identity and team identity of fans in Iranian Premier League teams”, New approaches in sports management, 5 (16): 35 - 47. [In Persian]
-     Godey, Bruno., Manthiou, Aikaterini., Pederzoli, Daniele., Rokka, Joonas., Aiello, Gaetano., Donvito, Raffaele., Singh, Rahul. (2016), “Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior”, Journal of Business Research, 69 (12): 5833-5841.
-     Green, M. R. (2016), “The impact of social networks in the development of a personal sports brand”, Sport, Business and Management: An International Journal, 6(3): 274-294.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Responsibility
 • Team Image
 • Team Identity
 • Premier League
 • Iranian Football
 • Attig, N., Cleary, S., Ghoul, S. (2014), “Corporate Legitimacy and Investment–Cash Flow Sensitivity”, J Bus Ethics, 121: 297 -314.
 • Azadi, R., Javani, V. (2018), “Influence of Social Responsibility on Branding of Individual Athletes as a Mediator of Brand Reputation and Attachment (Case Study: Ali Daei)”, Sport Management Studies, 10 (51): 247 -266. [In Persian]
 • Aziziani, M., Shabani Bahar, Gh.R., Henry, H.. (2019), “The relationship between customer relationship management environment and team identity of professional football club fans”, Fifth National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran. [In Persian]
 • Carrol, AB. (1991), “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational Stakeholders”, Business Horizon, P. 12.
 • Cha, M. K., Yi, Y., & Bagozzi, R. P. (2016), “Effects of customer participation in corporate social responsibility (CSR) programs on the CSR-brand fit and brand loyalty”, Cornell Hospitality Quarterly, 57 (3), 235-49.
 • Chen, A. A., Cao, H., Zhang, D. and Dickinson, D. G. (2013), “The impact of shareholding structure on firm investment: Evidence from Chinese listed companies”, Pacific-Basin Finance Journal, 25: 85–100
 • Fasanghari, j., Bansbirdi, A., Shushi Nasab, p. (2017), “Investigating the relationship between brand identity and team identity of fans in Iranian Premier League teams”, New approaches in sports management, 5 (16): 35 - 47. [In Persian]
 • Geva, A.(2008),“Three models of corporate social responsibility: Interrelationships between theory, research, and practice”, Business and Society Review, 3 (5): 113: 1-41.
 • Godey, Bruno., Manthiou, Aikaterini., Pederzoli, Daniele., Rokka, Joonas., Aiello, Gaetano., Donvito, Raffaele., Singh, Rahul. (2016), “Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior”, Journal of Business Research, 69 (12): 5833-5841.
 • Green, M. R. (2016), “The impact of social networks in the development of a personal sports brand”, Sport, Business and Management: An International Journal, 6(3): 274-294.
 • Habibi N, Vazifehdust H, Jafari P. (2016), “Upgrading Islamic Azad University social accountability factors.” IRPHE, 22 (2): 125-145. [In Persian]
 • Hatami, S., Mohammadi, S., Subhani, Y. (2017), “Designing a model for the effect of social responsibility on private sports complexes in Kermanshah on customer behavior and attitude”, Journal of Sports Management, 9 (2): 359 -372. [In Persian]
 • Heejung, Lho., Junghyun, Park., Jongsik, Yu. (2019), “The effects of corporate social responsibility (CSR) initiatives on brand image, brand prestige, and behavioral intention”, International Journal of Tourism and Hospitality Research, 33 (4): 63-74.
 • Hoseini Amiri, Seyyed.Mahmoud., Khorasani-Ejbarkolaei, Zahra. (2018), “Impacts of Social Responsibility on the Promotion of Business Performance”, Two scientific journals of Business Management Exploration, 10 (20):91 – 114. [In Persian].
 • Kleinmann, Christie M.(2015), “Teacher’s Guide to Corporate Social Responsibility in Sport Public Relations”, Page Center for Ethics and Integrity in Public Communication, Lee University, Pages 115.
 • Kucukusta, D., Mak, A., & Chan, X. (2013), “Corporate social responsibility practices in four and five-star hotels: Perspectives from Hong Kong visitors”, International Journal of Hospitality Management, 34: 19-30.
 • Mahnani, Akram. (2018), “Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Customer Loyalty with the Role of Ethical Standards, Customer Satisfaction and Trust”, Case Study of Customers of Private Banks in Bojnourd County, 1 (2): 31 -38. [In Persian]
 • McKinley A. (2008), “The driver master thesis Geography Department and Center for Environment University of Toronto”, School of Graduate Studies - Theses, 1-225. [In Persian]
 • Montazeri, A., Talibpour, M., Andam, R. Kazemnejad, A. (2019), “The role of social responsibilities in the attitude of Iranian football fans”, Sports Management Studies, 11 (53): 157-180. [In Persian]
 • Moody D, Mirkazemi SA, Vahdani M. (2015), “Relationship between brand characteristics and brand Loyalty in product of sport shoes”, Contemp Stud Sport Manag, 5 (9): 61–71.
 • Moradi, M., Salehi, A. K., Rashidi, F. (2018), “Investigating the relationship between corporate social responsibility, agency costs and investment sensitivity in cash”. Accounting and Management Perspectives Quarterly, 1 (4): 32-47. [In Persian]
 • Morrison, K. A., Misener, K. E., & Mock, S. E. (2018), “The Influence of Corporate Social Responsibility and Team Identification on identification in the team sport industry”, Marketing Review St. Gallen, 31(2): 20–31. [In Persian]
 • Riorini, S. V., Widayati, C. C. (2015), Brand Relationship and Its Effect towards Brand Evangelism to Banking Service, International Research Journal of Business Studies, 8(1): 33-45.
 • Saffar, Y., Azimzadeh, S.M., Kafashpour, A. (2014), “Analysis of effective factors in shaping the brand image of professional athletes”, Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, 5(1): 85-103. [In Persian]
 • Yoshida, M., Gordon, B., Nakazawa, M., Biscaia, R. (2014), “Conceptualization and measurement of fan engagement: Empirical evidence from a professional sport context”, Journal of Sport Management, 28(4), 399–417.
 • Zamzamzadeh, Fatemeh. Mehrabian, Mohammad Reza. Naseri, Iman. (2017), “The Relationship between Club Social Responsibility and Team Identity and Fan Dependence on Team Fans”, Fourth National Conference on New Achievements in Sports Science, Islamic Azad University, Gorgan Branch. [In Persian]