بررسی نقش سبک زندگی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان،مریوان،ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش سبک زندگی اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت بود روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود، جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و دانشجویان پیام نور شهر مریوان بودند برای انتخاب نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان تعداد 175 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه متناسب با ماهیت تحقیق در 27 گویه و 5 عامل تهیه شد که تفکر حرفه‌ای مسئولیت‌پذیری، مصرف مادی، فراغت و تفریح و سرگرمی از ابعاد پرسشنامه بودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها درزمینۀ آمار استنباطی از تحلیل عاملی استفاده‌شده است که نتایج نشان داد شاخص‌های مسئولیت‌پذیری، مصرف مادی، تفکر حرفه‌ای و فراغت و تفریح در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت دانشجویان تأثیرگذار می‌باشند.
 
چکیده بلند:
مقدمه
در دهه ­های اخیر، جامعه شناسان اوقات فراغت و صاحب­ نظران «مطالعات فرهنگی» با پیوند مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ اوقات فراغت با هویت اجتماعی افقی نوین در این عرصه پژوهشی گشوده ­اند. تحلیل نقش اوقات فراغت در فضای مدرن و رابطۀ آن با هویت نشانگر افزایش فراغت در جامعه معاصر است. از این منظر، مطالعه اوقات فراغت، افزون بر فراهم ساختن بستر مناسب برای برنامه­ ریزهای فرهنگی و اجتماعی که این مهم به ویژه در جامعۀ ایرانی از اهمیتی مضاعف برخوردار است این امکان را فراهم می ­سازد تا در پرتو نظریه­ های مختلف و سنجش ارتباط آن با دیگر متغیرهای اجتماعی الگوی نظری مناسبی برای تحقیق در این عرصه ارائه گردد (ابراهیمی و همکاران، 1390).
روش‌شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و دانشجویان پیام نور شهر مریوان در سال 1399 اعم از دختر و پسر بودند (N=320). برای نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان. 175 نفر از دانشجویان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. در اینجا به‌منظور اطمینان بیشتر 200 پرسشنامه توزیع شد که از این میان 170 پرسشنامه مورد قبول واقع شد و در فرآیند تحلیل آماری قرار گرفت. در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی هیئت‌علمی تربیت‌بدنی از پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی ورزشی با 5 عامل و 27 گویه استفاده شد؛ که این 5 عامل یا مؤلفه به ترتیب شامل چشم‌انداز زندگی (10 گویه)، مصرف مادی (5 گویه)، تفکر حرفه‌ای (8 گویه)، مسئولیت‌پذیری (4 گویه)، فراغت و تفریح (5 گویه)،­ است و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه‌گیری می‌شود. روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 15 تن از اساتید و متخصصین رسید و پایایی درونی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و با 30 آزمودنی مقدماتی انجام شد برای روایی سازه آن نیز از تحلیل عاملی (تأکیدی اکتشافی) استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS به بررسی نقش سبک زندگی اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت پرداخته شده است.
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
نتایج برازش مدل نشان می‌دهد با توجه به مقدار معناداری (-Valuep ) تأثیر سبک زندگی اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی بر الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت در سطح خطای 05/0 معنادار است؛ بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید است. مقدار آماره کای اسکوئر نیز 128/346 با درجه آزادی 313 و معناداری 001/0 ارائه شده است همچنین شاخص RMSE مدل برابر 09/0 ارائه شده است که نشان می‌دهد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است (در برازش مطلوب این معیار کمتر از 1/0 است)؛ بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد ادعا می‌کنیم سبک زندگی اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی بر الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت تأثیر دارد. نتایج نشان داد شاخص‌های مسئولیت‌پذیری، مصرف مادی، تفکر حرفه‌ای و فراغت و تفریح در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت دانشجویان تأثیرگذار می‌باشند.
بحث و نتیجه‌گیری
مفهوم سبک زندگی ازآنجا ناشی می‌شود که سنخ شناسی‌های دیگر نمی‌توانند تنوع زندگی روزمره امروز را به مفهوم برسانند و نوع زیستن دهه‌های قبل به‌تدریج سودمندی و کارایی خود را از دست داده است. با توجه به این چرخش در جامعه‌شناسی امروزی که برای تعریف مبنای هویت اجتماعی افراد توجه خود را از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های مصرفی معطوف داشته است، به نظر می‌رسد که مفهوم سبک زندگی بدیل یا جایگزینی برای مفهوم طبقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of lifestyle of physical education faculty members in students' role modeling for proper leisure time

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Moharramzadeh 1
 • Mohammad Sivan Nori 2
1 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Marivan Branch, Marivan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of lifestyle of physical education faculty members in students' role models for proper leisure time. The research method was descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The statistical population of the present study was all physical education students of Islamic Azad University of Marivan and students. 175 people were randomly selected to select the research sample based on Morgan table. The research data collection tool was a questionnaire in accordance with the nature of the research in 27 items and 5 factors that were professional thinking of responsibility, material consumption, leisure and entertainment and dimensions of the questionnaire. In order to analyze the data in the field of inferential statistics, factor analysis was used. The results showed that the indicators of responsibility, material consumption, professional thinking and leisure and recreation are effective in students 'role models for the correct spending of students' leisure time.
 
Long Abstract
Introduction
In recent decades, sociologists of leisure and experts in "cultural studies" have opened a new horizon in this field of research by linking the constituent components of leisure with social identity. Analysis of the role of leisure in modern space and its relationship with identity indicates an increase in leisure in contemporary society. From this perspective, the study of leisure, in addition to providing a suitable platform for cultural and social planners, which is doubly important, especially in Iranian society, provides the possibility of a good theoretical model in the light of different theories and measuring the relationship to be presented with other social variables for research in this field (Ebrahimi et al., 2011).
Research Methodology
The present research is a descriptive-analytical study that is conducted in the field and is considered as an applied research in terms of purpose. The statistical population of the present study included all physical education students of Marivan Islamic Azad University and Payam-e Noor students of Marivan in 2020, both boys and girls (N = 320). For the research sample, based on Morgan table, 175 students were randomly selected. Here, for more assurance, 200 questionnaires were distributed, of which 170 questionnaires were accepted and subjected to statistical analysis. In the present study, a researcher-made sports lifestyle questionnaire with 5 factors and 27 items was used to identify the factors affecting the sports lifestyle of the faculty of physical education; These 5 factors or components include life expectancy (10 items), material consumption (5 items), professional thinking (8 items), responsibility (4 items), leisure and recreation (5 items), respectively, and is measured based on a scale of five Likert value. Its face and content validity was confirmed by 15 professors and experts and its internal reliability was performed using Cronbach's alpha with 30 introductory subjects. Factor analysis (exploratory emphasis) was used for the validity of its structure. In this research, using SPSS and AMOS software, the role of lifestyle of physical education faculty members in students' role modeling for proper leisure time has been investigated.
Data Analysis
The results of model fit show that due to the significant value (-Value P) the effect of lifestyle of physical education faculty members on students' role modeling for the correct spending of leisure time is significant at the error level of 0.05; Therefore, the research hypothesis is confirmed. The value of Chi-square statistics is 346.128 with a freedom degree of 313 and a significance of 0.001. Also, the RMSE index of the model is equal to 0.09, which indicates that the model has a good fit (in the optimal fit of this criterion is less than 0.1); Therefore, at the 95% confidence level, we claim that the lifestyle of the members of the Physical Education faculty affects the students' role models for spending their leisure time properly. The results showed that the indicators of responsibility, material consumption, professional thinking and leisure and recreation are effective in students 'role model for proper spending of students' leisure time.
Conclusion
The concept of lifestyle stems from the fact that other typologies can no longer understand the diversity of everyday life today, and that the way of life of previous decades has gradually lost its usefulness and efficiency. Given this shift in sociology today, which has shifted its focus from productive activities to consumer activities to define the basis of individuals' social identity, the concept of lifestyle seems to have become an alternative to the concept of class.
reference
-    Chelladurai, P., & Kerwin, S. (2017), Human resource management in sport and recreation, Human Kinetics.
-    Devaney, D. J., Nesti, M. S., Ronkainen, N. J., Littlewood, M., & Richardson, D. (2018), Athlete Lifestyle Support of Elite Youth Cricketers: An Ethnography of Player Concerns Within a National Talent Development Program, Journal of applied sport psychology, 30(3), 300-320.
-    Gill, D., Williams, L., & Reifsteck, E. (2017), Psychological dynamics of sport and exercise,Human Kinetics.
-    Jeffreys, I. (2006), Lifestyle Profiling in High School Athletes, Strength & Conditioning Journal, 28(3), 77-79.
-    Moharramzadeh, M. Nouri, M. Sivan. (2017), The effect of lifestyle on social identity through leisure among physical education students of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sociology and Lifestyle Management, 3 (10) pp. 130-109 [in Persian]

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Physical Education faculty members
 • role modeling
 • Adler, Alfred, (1952), The Science of Living (Psychology Revivals), G. Allen & Unwin. Anderson Jr, et al, 1984,"Lifestyle and Psychographics: a Critical Review and Recommendation", in NA - Advances in Consumer Research Volume 11, eds. Thomas C. Kinnear, Provo, UT: Association for Consumer Research, p. 405-411.
 • Arai, A., Ko, Y. J., & Ross, S. (2014), Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image, Sport Management Review, 17(2), 97-106.
 • Arai, A., Ko, Y. J., & Ross, S. (2014), Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image, Sport Management Review, 17(2), 97-106.
 • Bocock, R. (2008), Consumption. Translated by Khosro Sabri, Tehran: ShirazehKetab.
 • Chelladurai, P., & Kerwin, S. (2017), Human resource management in sport and recreation, Human Kinetics.
 • Devaney, D. J., Nesti, M. S., Ronkainen, N. J., Littlewood, M., & Richardson, D. (2018), Athlete Lifestyle Support of Elite Youth Cricketers: An Ethnography of Player Concerns Within a National Talent Development Program, Journal of applied sport psychology, 30(3), 300-320.
 • Ebrahimi, Q. Ali, Muslimi Petroudi, R (2011), Leisure of Cultural Capital and Women, Women in Development and Politics, Volume 9, Number 4, Winter 2011: 91-73. [in Persian]
 • Fazel, Gh, (2013), Hamid Lifestyle based on Islamic teachings, Qom Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, Islamic Research Center.
 • Gill, D., Williams, L., & Reifsteck, E. (2017), Psychological dynamics of sport and exercise, Human Kinetics.
 • Jeffreys, I. (2006), Lifestyle Profiling in High School Athletes, Strength & Conditioning Journal, 28(3), 77-79.

 

 • Kayhan, M. (2012), Social Sciences: Young Studies and Media, Winter 2012 - Number 8 from 98 to 124. [in Persian]
 • Khamenei, S. A (1391), Statement in the meeting of the youth of North Khorasan province, the website of the Supreme Leader. [in Persian]
 • Kurdi, H, Hadizadeh, S (2012), Study of lifestyle of employed and non-employed women, Sociology of Women (Women and Society) Quarterly, Vol. 14, Tamestan 2012, page 22. [in Persian]
 • Lali, M., Abedi, A., & Kajbaf, M. B. (2011), Making and Validating the Lifestyle Questionnaire, Psychological Research, 1(15), 64-80. [In Persian]
 • Moharramzadeh, M. Nouri, M. Sivan. (2017), The effect of lifestyle on social identity through leisure among physical education students of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sociology and Lifestyle Management, 3 (10) pp. 130-109 [in Persian]
 • Rabbani, R, Shiri, H (2009), Youth Leisure in Tehran: A Sociological Study of Youth Leisure Spending Patterns in Tehran, Cultural Research Quarterly, Year 2, Issue 8, pp. 209 [in Persian]
 • Ritzer, G (1995), Sociological Theories in Contemporary Times, translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Scientific.
 • Tainsky, S., & Babiak, K. (2011), Professional athletes and charitable foundations: An exploratory investigation, International Journal of Sport Management and Marketing, 9(3-4), 133-153
 • Veal, A. J. (2006), Research methods for leisure and tourism: A practical guide: Pearson Education.
 • Vyncke, P. (2002), Lifestyle segmentation from attitudes, interests and opinions, to values, aesthetic styles, life visions and media preferences, European journal of communication, 17(4), 445-463
 • Weinberg, R. S., & Gould, D. S. (2018), Foundations of sport and exercise psychology, Human Kinetics.