بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران: ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران: ایران

3 دانش آموخته ی دکترا، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران: ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند و نمونه‌گیری تحقیق حاضر به‌صورت در دسترس به تعداد 230 نفر انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد یزدانی و همکاران (1398) که پایایی آن 86/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد فراوانی و از آزمون‌های آمار استنباطی از قبیل آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K – S)، آزمون رتبه‌ای فریدمن و آزمون تی تک نمونه‌ای با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران رضایت‌مندی متوسطی از خدمات بیمه ورزشی داشتند. همچنین از بین مؤلفه‌های تحقیق، تضمین مهم‌ترین مؤلفه و تجهیزات کم اهمیت‌ترین مؤلفه در بهبود رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه داشت؛ بنابر این جهت توسعه بیمه در ورزش نیاز است تا راهکارهای شناسایی شده در چارچوب یک برنامه کلان و جامع در تمامی ابعاد و سطوح ورزش اجرایی گردد. این مسئله می‌تواند به توسعه بیمه در ورزش و کسب مزیت و فواید مورد انتظار آن را در تمامی بخش‌های ورزش عملی نمود.
مقدمه
بیمه شرکت‌کنندگان در ورزش، امروزه یک اولویت مهمی است که تعهد اخلاقی و اداری ورزشکاران را در مقابل صدمات احتمالی به هنگام تمرین و سفر ورزشی تحت پوشش قرار می‌دهند (ویهونگ، 2013)، یکی از ابزارهای مناسب برای حمایت ورزشکاران در مقابل آسیب دیدگی، بیمه ورزشی است. بیمه ورزشی عقدی است که به موجب آن، فدراسیون پزشکی ورزشی تعهد می‌کند، در صورت بروز حادثه، خسارت وارد شده به ورزشکار را به وسیله پرداخت وجه معین جبران نماید (ندایی و همکاران، 1399). صنعت بیمه با توجه به پتانسیل‌های خود می‌تواند در جهت بهبود عملکرد ورزش، نقش مهم و تأثیرگذاری داشته باشد. فرصت‌های ایجاد شده به واسطه صنعت بیمه می‌تواند ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از ورزش را در ابعاد مختلف کاهش دهد و ضررهای جانی و مالی در این حوزه را به شدت کاهش دهد. از این‌رو توسعه بیمه در ورزش می‌تواند فواید بی‌شماری را برای ارکان ورزش به ارمغان آورد. بنابراین توجه به حفظ سلامت ورزشکاران در طول برگزاری مسابقات ورزشی بسیار حائز اهمیت می‌باشد، بنابر این در تحقیق حاضر، محقق درصد پاسخ به این سوال است که عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی چگونه است؟
 
ابزار پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند. نمونه‌گیری تحقیق حاضر به صورت در دسترس به تعداد 230 نفر انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد یزدانی و همکاران (1398) با عنوان بررسی میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی بود که پایایی آن 86/0 دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد فراوانی و از آزمون‌های آمار استنباطی از قبیل آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف (K–S) برای تشخیص نرمال بودن داده‌ها‌، از آزمون رتبه‌ای فریدمن برای اولویت‌بندی متغیرهای تحقیق و از آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفت.
 
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
 
نتایج تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای به ترتیب عوامل تضمین، اطمینان، پاسخگویی، همدلی و تجهیزات بیش‌ترین نقش را در تحقیق حاضر داشتند که این عوامل نشان‌دهنده توسعه بهبود شرایط رضایت دانشجویان و افزایش میزان فعالیت‌های آموزشی آنان از خدمات بیمه ورزشی دارد.
 
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی نتایج تحقیق نشان می‌دهد کیفیت خدمات بیمه ورزشی نقش مؤثری در جلب رضایت ورزشکاران دانشجوی دانشگاه تهران داشت، تمرکز برنامه­های بیمه­های ورزشی بر پشتیابی از ورزشکاران و عدم پوشش بیمه به صورت جامع در سایر ارکان از جمله مربیان، داوران و مدیران سبب گردیده است تا بیمه ورزشی در کشور ایران محدود به جبران خسارت­های ورزشی در محیط ورزشی گردد؛ بنابراین توسعه بیمه در ورزش نیازمند دانش کافی در این حوزه می‌باشد چرا که بدون برخورداری از دانش بیمه‌ای نمی‌توان از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بیمه استفاده نمود تا در کنار توسعه بیمه در ورزش به واسطه کسب فواید ورزشی، مدیریتی و اجتماعی به مسائل دانشی و فرهنگی به حمایت‌های مشارکتی سازمانی و مدیریتی در جهت توسعه بیمه در ورزش توجه نمود.
پیشنهادات تحقیق
-     قیمت‌گذاری معقول و مناسب بیمه ورزشی
-     حمایت‌های مدیران و مسئولان شرکت‌های بیمه از ورزشکاران آسیب‌‌دیده در جلب رضایت معقول ورزشکاران
-     ایجاد کمیته‌های تخصصی در ارکان مختلف بیمه ورزشی
-     ایجاد دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی در بهبود تقویت مهارت‌های تخصصی و مدیران مجموعه‌های ورزشی در خصوص بخش‌ها و اهداف بیمه
-     تعامل بین باشگاه‌ها و نهادهای ورزش با شرکت‌های بیمه‌ای در جهت به‌روز‌ رسانی فعالیت‌ها و عمکرد بهینه بخش‌های مختلف بیمه ورزشی
-     ارتقا فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارزیابی‌های عملکرد فعالیت‌های ماهانه و سالانه بخش‌های  بیمه ورزشی
-     ایجاد سامانه اطلاعاتی بیمه ورزشی 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting athletes’ satisfaction with the quality of sports insurance services

نویسندگان [English]

 • Narges Javadi 1
 • hossein faridniya 2
 • Reza Ariyayar 3
 • Mohammad taghizadeh 4
1 M.Sc., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran: Iran
2 Master student, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, University of Tehran, Tehran: Iran
3 PhD Student, Department of Sports Management, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran: Iran
4 M.Sc., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting athletes' satisfaction with the quality of sports insurance services. The method of the present study was descriptive survey and field data collection. The statistical population of the study was all student-athletes of the University of Tehran in the academic year 1399-1400 and the sample of the present study was available to 230 people. Data collection tool was the standard questionnaire of Yazdani et al. (1398) whose reliability was 0.86. Data were analyzed using descriptive statistics tests such as mean, frequency percentage and inferential statistics tests such as Kolmogorov-Smironov test (K-S), Friedman rank test and one-sample t-test using SPSS software version 25. The results showed that athletes had moderate satisfaction with sports insurance services. Also, among the components of research, guaranteeing the most important component and equipment was the least important component in improving athletes' satisfaction with insurance services; Therefore, in order to develop insurance in sports, it is necessary to implement the identified solutions within the framework of a large and comprehensive program in all dimensions and levels of sports. This issue can be applied to the development of insurance in sports and gaining its expected benefits in all sectors of sports.
Introduction
Insurance of participants in sports is an important priority today, which covers the moral and administrative commitment of athletes against possible injuries during training and sports travel (Weihung, 2013), one of the appropriate tools to protect athletes against injury, insurance It is a sport. Sports insurance is a contract according to which the Sports Medicine Federation undertakes, in case of an accident, to compensate the damage caused to the athlete by paying a certain amount (Nedayi et al., 2020). Due to its potential, the insurance industry can play an important and effective role in improving the performance of sports. The opportunities created by the insurance industry can reduce the risks and dangers of sports in various dimensions and greatly reduce the loss of life and property in this area. Therefore, the development of insurance in sports can bring countless benefits to the pillars of sports. Therefore, it is very important to pay attention to the health of athletes during sports competitions, so in the present study, the researcher is the percentage of the answer to the question of what are the factors affecting athletes' satisfaction with the quality of sports insurance services?
 
Methodology
The method of the present study was descriptive survey and the data collection was field. The statistical population of the study was all student-athletes of the University of Tehran in the academic year 2020-2021. Available sampling of the present study was performed on 230 people. The data collection tool was the standard questionnaire of Yazdani et al. (2019) entitled "Assessment of athletes' satisfaction with sports insurance services" whose reliability was 0.86. Data were analyzed using descriptive statistics tests such as mean, frequency, and inferential statistics tests such as Kolmogorov-Smirnov (K – S) tests to determine the normality of the data, Friedman rank test to prioritize research variables, and t-test. A single sample was used to compare the means using SPSS software version 25.
 
Findings
The results showed that among the variables of guarantee, reliability, responsiveness, empathy and equipment, respectively, had the most role in the present study, which indicates the development of improving students' satisfaction and increasing their educational activities from sports insurance services.
 
Conclusion
In general, the results show that the quality of sports insurance services played an effective role in satisfying student-athletes of the University of Tehran. Has caused sports insurance in Iran to be limited to compensation for sports damages in the sports environment; Therefore, the development of insurance in sports requires sufficient knowledge in this field, because without insurance knowledge, the capacities and characteristics of insurance can not be used to support the development of insurance in sports by gaining sports, managerial and social benefits to knowledge and cultural issues. Organizational and managerial participation paid attention to the development of insurance in sports.
 
 
References
-     Weihong, X., (2013), “On the Feasibility of Introducing Commercial Insurance into Major Sports Events”, Advanced Materials Research, Vol. 709:. 744-747.
-       Nedayi, Tahereh; Yazdani, Zahra; Golpar Rabouki, Effat (2020), "Establishment of an evaluation-recommending system to determine the level of athletes' satisfaction with insurance services using data mining techniques", Sports Management Studies, Volume 12, Number 61, pp. 191-216.
-       - Yazdani, Zahra; Nedayi, Tahereh; Golpar Rabouki, Effat (2020), "Survey of Athletes' Satisfaction with Sports Insurance Services", Applied Research in Education Without Borders, Volume 3, Number 12, pp. 44-58.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance
 • Sports Insurance
 • Guarantee
 • Service Quality
 • Athletes Satisfaction
 • شفائی دوک، سجاد؛ باقرپور، وحید (۱۳۹۷)، «مسولیت مدیران و بیمه در حوادث ورزشی»، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
 • شکیبی‌راد، عباس؛ صفری حسن‌آبادی، سمانه؛ نجفی علمدارلو، فهمیه؛ سیف‌پور، کاظم (1399)، «اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده»، جامعه‌شناسی و مدیریت سبک زندگی، دوره 6، شماره 15، صص 313 -330.
 • صفری، سکینه؛ سلطانی، حامد؛ مهدوی، غدیر (1390)، «تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (الجزایر، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، فلیپین، مصر و هند)»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 15، صص 131-152.
 • فراهانی، ابوالفضل؛ پورنقی، امین؛ مهدوی کلیشمی، غدیر (1397)، «مطالعه تطبیقی روش‌های ارائه انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره ۶ شماره 4، صص 47-
 • فلاح، زین العابدین؛ مزینانی، مهرناز (۱۳۹۸)، «بررسی رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی در استان گلستان»، سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، گیلان، دانشگاه گیلان .
 • نادریان، مسعود؛ بنی مسنی، محمود؛ موسوی، سید مرتضی؛ آصفی، احمدرضا؛ کریمیان، جهانگیر (1395)، «بررسی وضعیت خدمات بیمه ورزشی در پرداخت خسارت به ورزشکاران آسیب دیده»، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 13، شماره 2، صص 120-125.

 

 • ندایی، طاهره؛ یزدانی، زهرا؛ گلپر رابوکی، عفت (1399)، «ایجاد یک سیستم توصیه‌گر ارزیاب به منظور تعیین میزان رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه‌ با استفاده از تکنیک داده‌کاوی»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 12، شماره 61، صص 191-216.
 • یزدانی، زهرا؛ ندایی، طاهره؛ گلپر رابوکی، عفت (1399)، «بررسی میزان رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی»، تحقیقات کاربردی آموزش بدون مرز، دوره 3، شماره 12، صص 44-58.
 • Aman, M, Forssblad, M, Larsén, K. (2018), “Incidence and body location of reported acute sport injuries in seven sports using a national insurance database”, Scand J Med Sci Sports; 28: 1147– 1158.
 • Asongu, S., Odhiambo, N. M. (2020), “Financial access, governance and insurance sector development in Sub-Saharan Africa”, Journal of Economic Studies.‏
 • Bing-Feng, Y. (2009), “Comparison of international sports insurance systems and enlightenment”, Journal of Wuhan Institute of Physical Education, 43 (9): 34-40.
 • Fabricant, P. D., McLaren, S. H., Suryavanshi, J. R., Nwachukwu, B. U., Dodwell, E. R. (2019), “Association Between Government Health Insurance Status and Physical Activity in American Youth”, Journal of Pediatric Orthopaedics, 39 (7): e552-e557.
 • Gardiner, S. Parrish, R., Siekmann, RCR. (2009), “EU, Sport, Law and Policy”: Regulation, Re-regulation and Representation. Hague, Netherlands: T.M.C. Asser Press.
 • grech, J. (2019), “A study of Maltese amateur athletes’ personality traits”, risk behaviour and the uptake of sports insurance (Bachelor's dissertation). malta.
 • Guan, J., Wang, G. (2017), “The Present Situation, Bottleneck and Breakthrough of Sports Insurance in China”, China Sport Science, 37 (1): 81-89.
 • Guan, J., Wang, G. (2018), “The Latest Development of Sports Insurance and Its Development Path in China”, Journal of Xi'an Physical Education University, (1): 1.‏
 • Lee, Po-Yi, (2016), “A Study of the Perception of Sport Insurance and the Demand for Athletes in Taiwan”, Taiwan: Department of Physical Education, Huang Meizhen University, dissertation.
 • Weihong, X., (2013), “On the Feasibility of Introducing Commercial Insurance into Major Sports Events”, Advanced Materials Research, Vol. 709:. 744-747.