نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 مدرس دانشگاه، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزشکده فنی وحرفه ای سما سیاهکل، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مهر آستان، آستانه اشرفیه، ایران.

چکیده

یکی از ابعاد و زوایای ورزش، اخلاق است که توجه به آن امری ضروری به نظر می‌رسد و باشگاه‌ها به‌عنوان یک نهاد ورزشی می ­توانند به سمت نهادینه کردن اخلاق در رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در ورزشکاران گام بزرگی بردارند. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی بود. روش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ در رده‌های سنی مختلف در استان گیلان بودند که نمونه آماری (384 نفر) به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اخلاقی و فرهنگی از پرسشنامه معتبر ITCSQکه توسط دیودسون و همکاران (2006) استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (88/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS3 و SPSS24 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که ورزش بر روحیه ورزشکاران (817/0)، مسئولیت شخصی (793/0)، مراقبت و ارتباط (783/0)، مسئولیت اجتماعی (768/0) اثر مستقیم، مثبت و معنی­داری دارد؛ اثر آن بر متغیر ثبات قدم (03/0-) معنی­دار نبود. بنابراین بر پایه این مدل، می­توان به ارزیابی ابعاد رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در میان جوانان ورزشکار پرداخت و همچنین اطلاعات علمی در زمینه اقدامات ضد اخلاقی را که باید باشگا­ه های فرهنگی و ورزشی برای جلوگیری از ایجاد آن در میان ورزشکاران از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم سازد.
 
چکیده بلند:
مقدمه
امروزه ورزش به منزلة پدیده‌ای مؤثر در همة جوامع جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است تا آنجا که در حوزة جامعه‌شناسی از آن به‌عنوان بارزترین نمودهای زندگی اجتماعی و فرهنگی یاد شده و آن را در عقلانی شدن زندگی اجتماعی و توسعة جوامع مدرن مؤثر می‌دانند (سندویک، 2019). با توجه به اینکه وضعیت فعلی اخلاق در ورزش و مخصوصاً در باشگاه‌های ورزشی نامطلوب است و همچنین با پی بردن به اهمیت شناخت کارکردهای اخلاقی و فرهنگی باشگاه‌ها برای نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران، بررسی این کارکردها ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق سعی شده است اخلاق ورزشی را با رویکردی جدید در این رشته محبوب بررسی و مقایسه کرد و به اهمیت این دو پاسخ مناسبی داد. اکنون با توجه به موارد ذکر شده سؤال اصلی تحقیق این می‌باشد که آیا ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در جوانان تأثیر دارد؟
روش‌ تحقیق
روش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ در رده‌های سنی مختلف در استان گیلان بودند که نمونه آماری (384 نفر) به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اخلاقی و فرهنگی از پرسشنامه معتبر ITCSQکه توسط دیودسون و همکاران (2006) استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (88/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS3 و SPSS24 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که ورزش بر روحیه ورزشکاران (817/0)، مسئولیت شخصی (793/0)، مراقبت و ارتباط (783/0)، مسئولیت اجتماعی (768/0) اثر مستقیم، مثبت و معنی­داری دارد؛ اثر آن بر متغیر ثبات قدم (03/0-) معنی­دار نبود.
یافته‌های پژوهش
با توجه به نتایج ، اکثر ضرایب معنی‌داری t بجز اثر ورزش پاورلیفتینگ بر ثبات قدم از 96/1 بزرگ‌تر هستند که این امر معنی‌دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می‌سازد؛ بنابراین برازش مدل پژوهش مورد قبول واقع گردید. نتایج نشان داد که ورزش پاورلیفتینگ بر روحیه ورزشکاران (817/0)، مسئولیت شخصی (793/0)، مراقبت و ارتباط (783/0)، مسئولیت اجتماعی (768/0) اثر مستقیم، مثبت و معنی­داری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری
بر پایه این مدل، می­توان به ارزیابی ابعاد رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در میان جوانان ورزشکار پرداخت و همچنین اطلاعات علمی در زمینه اقدامات ضد اخلاقی را که باید باشگا­های فرهنگی و ورزشی برای جلوگیری از ایجاد آن در میان ورزشکاران از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم سازد. بر اساس یافته ­های پیشنهاد می شود از مربیان متخصص، مجرب و اخلاق محور؛ و همچنین بهره ­گیری از مربیان متخصص و تحصیل کرده در باشگاه­ های بدنسازی و ورزشی استفاده شود. همچنین بر باشگاه ­های بدنسازی به‌لحاظ دارا بودن تخصص لازم حرفه‌ای برای جذب ورزشکاران در باشگاه ­های بدنسازی و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی اخلاقی برای ورزشکاران پاورلیفتینگ کنترل و نظارت داشته باشند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of in the development of moral and cultural behaviors

نویسندگان [English]

 • Siavash Khodaparast 1
 • vahid Bakhshalipour 2
 • Abbas Akbarkhah 3
1 Assistant Professor, Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Lecturer, Department of Physical Education and Sports Sciences, Sama Siahkal Technical and Vocational School, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
3 Master of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Science, Mehr Astan University, Astaneh Ashrafieh, Iran.
چکیده [English]

One of the dimensions and angles of sports is ethics, to which it seems necessary to pay attention, and clubs as a sports institution can take a big step towards institutionalizing ethics in moral and cultural behaviors in athletes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of the development of moral and cultural behaviors in the youth of Gilan. Its method is descriptive-correlational in terms of practical purpose. The statistical population of the study was all powerlifting athletes in different age groups in Guilan province that the statistical sample (384 people) was selected by simple random sampling. A valid ITCSQ questionnaire used by Diodson et al. (2006) was used to measure moral and cultural variables. Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.88) and combined reliability. Structural equation modeling with PLS3 and SPSS24 software has been used to analyze the data and fit the model. The results showed that powerlifting had a direct, positive and significant effect on athletes' morale (0.817), personal responsibility (0.793), care and communication (0.783), social responsibility (0.768). has; Its effect on the step stability variable (-0.03) was not significant. Therefore, based on this model, it is possible to evaluate the dimensions of moral and cultural behaviors among young athletes, as well as scientific information on immoral actions that cultural and sports clubs should take to prevent its occurrence among Athletes in terms of managerial development do provide.
 
Long Abstract
Introduction
Today, sport has found a special place as an effective phenomenon in all societies; to the extent that in the field of sociology, it is mentioned as the most prominent manifestations of social and cultural life and it is considered effective in the rationalization of social life and the development of modern societies (Sandvick, 2019). Considering that the current situation of ethics in sports and especially in sports clubs is unfavorable and also realizing the importance of recognizing the moral and cultural functions of clubs to institutionalize ethics in athletes, it seems necessary to study these functions. In this research, an attempt has been made to study and compare sports ethics with a new approach in this popular field and to give an appropriate answer to the importance of these two. Now, according to the mentioned cases, the main research question is whether sport has an effect on the development of moral and cultural behaviors in young people?
Research Methods
The method, in terms of purpose is practical and in terms of nature is descriptive-correlational. The statistical population of the study was all powerlifting athletes in different age groups in Gilan province that the statistical sample (384 people) was selected by simple random sampling. The valid ITCSQ questionnaire used by Diodson et al. (2006) was used to measure moral and cultural variables. Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.88) and combined reliability. Structural equation modeling with PLS3 and SPSS24 software was used to analyze the data and fit the model. The results showed that exercise has a direct, positive and significant effect on athletes' morale (0.817), personal responsibility (0.793), care and communication (0.783), social responsibility (0.768). Its effect on the step stability variable (-0.03) was not significant.
Research Findings
According to the results of Table 1, most of the significance coefficients of t, except for the effect of powerlifting exercise on foot stability, are greater than 1.96, which confirms the significance of all questions and relationships between variables at the 95% confidence level. Therefore, the fit of the research model was accepted. The results showed that powerlifting has a direct, positive and significant effect on the morale of athletes (0.817), personal responsibility (0.793), care and communication (0.783), social responsibility (0.768).
Conclusion
Based on this model, the dimensions of moral and cultural behaviors among young athletes can be assessed and it also provides scientific information on the immoral acts that cultural and sports clubs must take to prevent its occurrence among athletes in terms of managerial development. Based on the findings, it is suggested to use professional, experienced and ethical coaches, as well as professional and educated coaches in bodybuilding and sports clubs and also, to control and supervise bodybuilding clubs in terms of having the necessary professional expertise to attract athletes to bodybuilding clubs and hold ethical training classes for powerlifting athletes.
reference
-    Abedeni N, Ghasemi H, Sabounchi R. (2020), The Relationship between Media Use and Communication Skills and Ethical Behaviors of Sport Science Students, Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies: 7(2): 11-24. (In Persian)
-    Laeheem K. (2018), Relationships between Islamic ethical behavior and Islamic factors among Muslim youths in the three southern border provinces of Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences; 39(2): 305-311.
-    Hsieh HH, Hsu HH, Kao KY, Wang CC. (2020), Ethical leadership and employee unethical pro-organizational behavior: a moderated mediation model of moral disengagement and coworker ethical behavior, Leadership & Organization Development Journal; 41(6): 799-812.
-    Smith B, Lord JB. (2018), Bracketed morality and ethical ideologies of sport fans, Sport in Society; 21(9): 1279-1301.
-    Vallerand RJ, Briere NM, Blanchard C, Provencher P. (2017), Development and validation of the Multidimensional Sports personship Orientations Scale, Journal of Sport&Exercise Psychology; 19: 197-206.
-    Wade M. (2019), Tactics of the Ugly Australian: Morality, masculinity, nationalism and governance amid a cheating controversy in sport, Journal of Sociology; 55(3): 528-550.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic spirit
 • Powerlifting
 • Personal responsibility
 • Social responsibility
 • Abedeni N, Ghasemi H, Sabounchi R. (2020), The Relationship between Media Use and Communication Skills and Ethical Behaviors of Sport Science Students, Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies: 7(2): 11-24. (In Persian)
 • AlHalbusi H, Williams KA, Ramayah T, Aldieri L, Vinci CP. (2020), Linking ethical leadership and ethical climate to employees' ethical behavior: the moderating role of person–organization fit, Personnel Review. 50 No. 1, pp. 159-185.
 • Choi YL, Lee YK. (2019), An Analysis on the Sports Ethics Awareness of University Student Athletes, Journal of Digital Convergence; 17(11): 569-576.
 • Constandt B, De Waegeneer E, Willem A. (2018), Coach ethical leadership in soccer clubs: an analysis of its influence on ethical behavior, Journal of Sport Management; 32(3).1-17.
 • Dimitriou CK, Ducette JP. (2018), An analysis of the key determinants of hotel employees' ethical behavior, Journal of Hospitality and Tourism Management; 34: 66-74.
 • Djordjic V. (2019), Bracketed Morality in Sport, Physical Education and Sport Through the Centuries; 6(2): 34-45.
 • Dodan EG, Miquelon P, Valois P, Goulet C, 4Buist A, Vallerand RJ. (2011), A Motivational Model of Performance-Enhancing Substance Use in Elite Athletes, Journal of Sport & Exercise Psychology; 28: 511-520.
 • Erfani N, parsaju A. (2017), Development strategies the ethics of chivalry among the athletes of the Hamedan province, Contemporary Studies On Sport Management; 7(14): 17-27.
 • Erickson K, Patterson LB, Backhouse SH. (2019), The process isn’t case of report it and stop”: Athletes’ lived experience of whistleblowing on doping in sport, Sport Management Review; 22(5): 724-735.
 • Khodadadkashi Sh, Abbasi G. (2019), Sports ethics, suggestions for improving the moral system, Tadbir Management Scientific-Educational Monthly; 29 (304): 33-36. (in persian)
 • Kleiber DA, Roberts GC. (2016), The effects of sport experience in the development of social character: A preliminary investigation, Journal of Sport and Exercise Psychology; 3: 114-122.
 • Laeheem K. (2018), Relationships between Islamic ethical behavior and Islamic factors among Muslim youths in the three southern border provinces of Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences; 39(2): 305-311.
 • Hsieh HH, Hsu HH, Kao KY, Wang CC. (2020), Ethical leadership and employee unethical pro-organizational behavior: a moderated mediation model of moral disengagement and coworker ethical behavior, Leadership & Organization Development Journal; 41(6): 799-812.
 • Juba, B. (2018), To measure athletes' ethical reasoning about doping and social ethical values, Small Group Research; 37(3): 217-232.
 • Moghaddam J. (2018), The relationship between spiritual intelligence and team culture with sports ethics in sports team players, Journal of Bioethics, 7 (26), 77-84. (in persian)
 • Moradian Farsani F, azmsha T, Mehdipour A, Marashian S. (2019), Developing Ethical Regulation for Athletes in Wrestling Federation of Iran, Applied Research in Sport Management. 8(1): 57-68.
 • Nazerian SH, Rahim GH, Soltani I, Nazerian I. (2015), Examine the relationship between organizational culture and professional ethics among employees of the city clubs of Isfahan, Journal of Sport & Exercise Psychology. 4 (3): 171-176. (In Persian)
 • Proios M, Doganis G. (2016), Age and education in moral judgment of participants in team sports, Perceptual and motor skills; 102(1): 247-253.
 • Salajeghe A, Safari S. (2015), Relation between professional ethics and professors performances, ethics in science and technology magazine; 10 (3): 103-110. (In Persian).
 • Sann R, Lai PC, Liaw SY. (2020), Online complaining behavior: Does cultural background and hotel class matter?, Journal of Hospitality and Tourism Management; 43: 80-90.
 • Sandvik MR. (2019), Sport, stories, and morality: a Rortyan approach to doping ethics, Journal of the Philosophy of Sport; 46(3): 383-400.
 • Savari Nikou P, Asefi AA. (2019), Identification of Sports Clubs Functions to Institutionalize Ethics in Athletes, Research on Educational Sport; 7(17): 121-38. (In Persian)
 • Shields D, Bredemeier BL, LaVoi, NM, Power FC. (2015), The sport behaviour of youth, parents and coaches, Journal of research in character education; 3(1): 43-59.
 • Smith B, Lord JB. (2018), Bracketed morality and ethical ideologies of sport fans, Sport in Society; 21(9): 1279-1301.
 • Vallerand RJ, Briere NM, Blanchard C, Provencher P. (2017), Development and validation of the Multidimensional Sports personship Orientations Scale, Journal of Sport&Exercise Psychology; 19: 197-206.
 • Wade M. (2019), Tactics of the Ugly Australian: Morality, masculinity, nationalism and governance amid a cheating controversy in sport, Journal of Sociology; 55(3): 528-550.
 • Yousefi S, Sharifian I. (2015), The hero of Tabriz, Cyrus, Evaluating the role of coaches in promoting sports ethics from the perspective of athletes of national teams, Strategic Studies in Sports and Youth; 13: 25. (In Persian).