بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 آموزگار

2 گروه آموزشی علوم تربیتی،دانشکده ادبیات،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر مقطع سوم ابتدایی شهرستان قصر شیرین بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس و از بین دانش آموزان مقطع سوم دو کلاس در دبستان ادب شهرستان قصر شیرین تعداد 30 نفر در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند. سپس پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (CASES) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) در گروه ها توزیع گردید. جلسات آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده نیز برای گروه آزمایش برگزار گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش از طریق سیستم واقیعت افزوده بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر دارد. همچنین آموزش از طریق سیستم واقیعت افزوده بر عملکرد تحصیلی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of education through augmented reality system on academic performance And students' academic self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Ali Behjoumanesh 1
  • Sahar Mohammadi 2
1 teacher
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature, Islamic Azad University . Kermanshah.iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of education through augmented reality system on students' academic performance and academic self-efficacy. The statistical population of this study was all male students in the third grade of Qasr Shirin city. Sampling method was available by sampling and among the third grade students of the two classes in the literary primary school of Qasr Shirin, 30 people were divided into two groups of 15 controls and experiments. Then the Academic Self-Efficacy Questionnaire (CASES) and Pham and Taylor (1999) Academic Performance Questionnaire were distributed to the groups. Training sessions through augmented reality system were also held for the experimental group. Univariate and multivariate analysis of covariance and SPSS software version 24 were used to analyze the data. The results showed that education through augmented reality system has an effect on academic self-efficacy. Education through augmented reality system also affects academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic self-efficacy
  • academic performance
  • education through augmented reality system