دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، شهریور 1401 
تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز

صفحه 41-57

محمد حسن پور بنه دیق؛ وجیهه جوانی؛ فاطمه عبدوی