پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 آموزش و پرورش

چکیده

پاندمی ویروس کرونا باعث افزایش استرس‌های روان‌شناختی و کاهش کیفیت زندگی شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزان مشارکت و شاخص‌های سلامت با اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی بود. بدین ترتیب، تعداد 840 نفر (میانگین سنی 47/8 ±85/27 سال، وزن 87/9 ±5/75 کیلوگرم، قد 65/5 ±3/171 و شاخص توده بدنی 25/3 ±73/25 کیلوگرم/متر مربع) در دامنه سنی 18-40 ساله در شهر تبریز انتخاب و پرسشنامه‌های مورد نظر را تکمیل کردند. از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مشارکت در برنامه‌های ورزشی به طور معنی‌داری اضطراب کرونا را تبیین کرد. نتایج همچنین نشان داد که مشارکت در برنامه‌های ورزشی، حجم تمرین و شاخص توده بدنی، به طور معنی‌داری کیفیت زندگی را تبیین کرد. مشارکت در برنامه‌های فعالیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا می‌تواند بعنوان یک فاکتور مهم در کنترل اضطراب و بالابردن کیفیت زندگی مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر ملزومات کلیدی به جهت اثربخشی رفتارهای سالم (فعال) در دوران کرونا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Corona-related Anxiety and Quality of Life during COVID-19 Pandemic based on Volume and Intensity of Training and Body Mass Index

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khani 1
  • Behzad Behzadnia 1
  • Sanaz Salahpour 1
  • Kimia Sadr 2
1 University of Tabriz
2 Education Department
چکیده [English]

Coronavirus pandemic has increased psychological distresses and reduced quality of life. This study aimed to examine the relation between participation in physical activity programs and health indices with coronavirus anxiety and quality of life. Participants included 840 (Mage 27.85 ± 8.47), age ranged from 18 to 40 years old in Tabriz, that filled out the targeted questionnaires. To analyze data, Pearson correlation and step by step regression were used. The results of regression analysis showed that participation in physical activity programs predicted coronavirus anxiety. The results also showed that participation in physical activity programs, physical activity volume, and body mass index predicted quality of life. Participation in physical activity programs would consider as an important factor to enhance quality of life and reduce anxiety during the coronavirus outbreak. This study has important implications for healthy behaviors during the pandemic. This study has important implications for healthy behaviors during the pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pandemic
  • quality of life
  • anxiety
  • exercise volume and intensity
  • BMI