بررسی اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اساس عوامل شخصیتی سرسختی و منبع کنترل زنان مشارکت‌کننده در ورزش و غیرمشارکت‌کننده در ورزش

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،آذربایجان شرقی، ایران

2 گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران

3 گروه اموزشی رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اساس عوامل شخصیتی سرسختی و منبع کنترل زنان مشارکت‌کننده در ورزش و غیرمشارکت‌کننده در ورزش می‌باشد. روش پژوهشی حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که جامعة آماری آن را زنان 20 تا 60 ساله فعال و غیرفعال ورزشی تشکیل داند که از این بین تعداد 180 نفر به عنوان نمونة آماری به روش خوشه‌ای از مناطق پنجگانه شهرستان ارومیه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اضطراب کرونا، منبع کنترل و سرسختی روانشناختی استفاده شد پس از جمع‌آوری داده‌ها، برای تعیین میزان همبستگی از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. طبق نتایج به‌دست آمده، سرسختی و منبع کنترل بیرونی از پیش‌بینی‌کننده‌های اضطراب کرونا در زنان مشارکت‌کننده و غیرمشارکت‌کننده در ورزش شهر ارومیه بود و از این حیث (با وجود اختلاف میانگین بالای نمرات گروه مشارکت‌کننده در ورزش) تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد. می‌توان نتیجه گرفت که توجه به شرایط جسمانی و روانشناختی زنان می‌تواند در مدیریت اضطراب مفید و تاثیرگذار بوده و ورزش کردن در زنان باعث افزایش توانایی-های مدیریتی زنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anxiety due to coronavirus outbreak based on hardiness and locus of control personality factors of women participating in sports and non-participating in sports

نویسندگان [English]

  • Mahta Eskandarnejad 1
  • Zahra Hoseinzadeh 2
  • Fariba Mollaei zangi 3
1 Associate Professor of Motor Sports Behavior, University of Tabriz, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, East Azerbaijan, Iran
2 Department of Motor Behavior, University of Tabriz, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tabriz, Iran
3 Department of Motor Behavior, University of Tabriz, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluation anxiety due to coronavirus outbreak based on hardiness and the locus of control personality factors of women participating in sports and non-participating in sports. The present research method was descriptive-correlational in which the statistical population consisted of active and inactive women aged 20 to 60 years, of which 180 people were selected as a statistical sample by cluster sampling from the five regions of Urmia. In order to collect data, corona anxiety questionnaire, source of control and psychological toughness were used. After collecting data, Pearson correlation and stepwise regression statistical methods were used to determine the degree of correlation. According to the results, stubbornness and the source of external control were predictors of coronary anxiety in women participating and not participating in sports in Urmia and in this regard (despite the high difference in the mean scores of the group participating in sports) a significant difference between These two groups were not observed. It can be concluded that paying attention to women's physical and psychological condition can be useful and effective in managing anxiety and exercising in women can increase women's managerial abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness
  • Locus of control
  • Corona anxiety
  • Women