طراحی مدل سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

با در نظر گرفتن رشد و توسعه‌ی روز افزون صنعت ورزش در دنیا و همچنین متبلور شدن این صنعت در ورزش ایران، سیاست-گذران و مدیران کشور را به این داشته تا روز به روز در این صنعت پیشرفت کنند. از جمله زمینه‌های پیشرفت در این بعد، پیشرفت در زمینه‌ی ورزش همگانی است که این تحقیق با توجه به اهمیت این موضوع، به طراحی مدل سیاست‌گذاری این ورزش پرداخته است. روش تحقیق به صورت کمی انجام گردیده است. پس از مطالعات کتابخانه ای و گرداوری اطلاعات اولیه، بر اساس پرسشنامه محقق ساخته که در بین 108 نفر از متخصصین ورزش همگانی شامل اساتید دانشگاه، مسئولین ورزش بخصوص ورزش همگانی نظیر مسئولین فدراسیون و هیات های ورزشی و .. توزیع شد، مدل سیاست‌گذاری ورزش همگانی کشور ترسیم شد. مدل سیاست‌گذاری تحقیق نشان می‌دهد که فرایند سیاست‌گذاری ورزش همگانی از 8 متغیر تشکیل شده است که تحلیل عاملی مشخص کرده است بررسی وضعیت ورزش همگانی، بررسی موانع بازدارنده، افزایش انگیزاننده‌ها، افزایش جذابیت ورزش همگانی، افزایش سوق دهنده‌ها، توسعه راهکارها، تطبیق با کشورهای پیشرفته و در نهایت محیط انعطاف‌پذیر کلان به ترتیب در مدل تعبیه شده‌اند.با توجه به نتایج تحقیق، با این مدل به راحتی می‌توان ورزش همگانی را در سبک زندگی اقشار مختلف وارد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of the sport for all policy model in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali vafaei moqadam 1
  • farzam farzan 2
  • Seyed Mohamadhosein Razavi 3
1 ph,d of Sports Management, Faculty in Sports Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Babolsar.
2 Associate Professor of the Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran , Babolsar
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

In view of the development of the sports industry in the world and also sport industry is crystallized in iran, Policy makers and managers in this country have grown up day to day in this industry. Including progress in the following areas, Developments in the field of sport for all is The research Given the importance of this issue sport for all policy model is designed. The method is mixed And in 4 phases simultaneously been. In the first phase of research based on a systematic review of research was the concepts and words sport for all. In the second phase of research was on the comparative study of policies conducted in the area of sport for all. Too, The third of Phase study is a systematic review of the factors in the development of sport for all (Motivations and obstacles) Were in different classes and in the final phase of research based on the Grounded theory that the Foundation has been qualitative interviews was sport of development paradigm model that Based on its output in the second part is a Quanty and Based on the questionnaire was distributed among 108 experts sport Model sport policy was applied. Policy Model of Research shows that sport for all policy-making process is composed of 8 variable Factor analysis has determined that serveing the status of sport for all serveing the obstacles, increased motivation, increase the attractiveness of the sport, increasing the pull factor, Development of strategies implemented by developed countries, and the flexible macro environment are embedded in the model. According to results, by This model can be easily the sport for all entered in style of life of different Segments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • model
  • participant
  • sport for all