اثر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر سبک زندگی سلامت محور (موردمطالعه: دبیران مقاطع متوسطه ناحیه 7 شهر مشهد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مسائل اجتماعی و مدرس دانشگاه- دبیر آموزش و پرورش

چکیده

انتخاب کالاهای فرهنگی و فرصت داشته های فرهنگی به ارتقاء سبک زندگی سالم منجربه می شود. هدف نوشتار حاضر رابطه بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر نظریه بوردیو و کاکرهام است.ازنظر روش ،رویکرد کمی محور مبتنی بر راهبرد پیمایش(توصیفی- همبستگی)،با تکیه ابزار پرسشنامه استانداردشده مبتنی بر طیف لیکرت در بین دبیران مقاطع متوسطه اول و دوم به تعداد 250 نفر، به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای مبتنی بر تصادفی ساده در سطح ناحیه7 شهر مشهد یافته‌ها جمع‌آوری‌شده است.میزان آلفای کرونباخ متغیر سلامت محور برابر(825/0)و میزان روایی همگرای برابر با (521/0) و میزان آلفای سرمایه فرهنگی برابر با (751/0) و روایی همگرا برابر با (503/0)به‌دست‌آمده است. نتایج آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم افزار Spss یافته های مورد نظر را تجزیه و تحلیل کرده است.یافته های توصیفی حاکی است که میانگین های وضعیت سرمایه فرهنگی(30/4) و سبک زندگی سلامت محور(42/4) در بین شهروندان در حد متوسط روبه بالا بوده است و در بین مولفه های متغیرهای تحقیق مولفه روابط بین فردی (68/4)و مولفه سرمایه ضابطه‌ مند(23/5) اهمیت بیشتری داشته است.متغیرهای،گروه سنی،گروه تحصیلی،پایگاه اقتصادی و اجتماعی(طبقه) با متغیرهای تحقیق رابطه معناداری داشته‌اند. نتایج همبستگی اسپیرمن(588/0) رابطه بین متغیرهای اصلی را متوسط، مثبت و معنادار نشان می دهد.نتایج بتای رگرسیون حاکی است که سرمایه فرهنگی(535/0)، سرمایه عینیت یافته(336/0)،سرمایه تجسم‌یافته(231/0)، سرمایه ضابطه‌مند(201/0) به ترتیب همراه با مقدار ضریب همبستگی(589/0) توانسته اند در مجموع در حدود 33 درصد از تغییرات سبک زندگی سلامت‌محور متغیر مستقل به همراه ابعادش متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cultural capital and its dimensions on health-oriented lifestyle (Study case: secondary school teachers of the 7th district of Mashhad)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan sharbatiyan
Researcher of social issues and university lecturer - Secretary of Education
چکیده [English]

Choosing cultural goods and cultural opportunities leads to the promotion of a healthy lifestyle. The purpose of this article is the relationship between cultural capital and health-oriented lifestyle, emphasizing the theory of Bourdieu and Cockerham. In terms of the method, a quantitative approach based on a survey strategy (descriptive-correlation), relying on a standardized questionnaire based on the Likert spectrum among 250 teachers of the first and second secondary schools, in the form of simple random cluster sampling at the level of 7 districts of the city Mashhad, the findings have been collected. Cronbach's alpha of the whole questionnaire was equal to (0.762) and the total convergent validity was equal to (0.535). The results of descriptive and inferential statistics based on Spss software have analyzed the desired findings. Descriptive findings indicate that the averages of cultural capital status (4.30) and health-oriented lifestyle (4.42) among citizens in The average limit has been high. And among the components of the research variables, the component of interpersonal relations (4.68) and the component of regulated capital (5.23) have been more important. The variables of age group, educational group, economic and social base (class) are related to the research variables. have been meaningful.The results of Spearman's correlation (0.588) The regression beta results indicate that cultural capital (0.535), objectified capital (0.336), embodied capital (0.231), regulated capital (0.201), respectively, along with the value of correlation coefficient (0.589) They have been able to explain the independent variable along with its dimensions in about 33% of the health-oriented lifestyle changes and the dependent variable. show that the relationship between the main variables is moderate, positive and significant. In the end, cultural assets as tangible goods can be the determining factors of benefiting from healthy life opportunities and the basic choice of factors within the structural framework of a health-oriented lifestyle

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • health-oriented lifestyle
  • cultural capital
  • education district 7
  • Mashhad