مطالعه‌ی تطبیقی عوامل اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان ( با تاکید بر سبک زندگی و طبقه اجتماعی) در دانشگاه‌های‌ زابل و خوارزمی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 Shahid Golshani Technical High School Kahrizak in Tehran

چکیده

در مقاله حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با هویت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر دو عامل سبک زندگی و طﺒﻘﺔ اجتماعی بررسی شده است. علاوه بر این، دینداری و خانواده نیز به عنوان منبع هویت‌ساز سنتی درنظر گرفته شده است. هویت اجتماعی شامل چهار هویتِ جهانی، ملی، قومی و مصرفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پیمایش کمی و پرسشنامه‌ استفاده شده است و نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دو دانشگاه زابل و خوارزمی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل دو متغیره، مقایسه‌ی میانگین‌ها و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین شاخص‌های مورد بررسی در دو دانشگاه تفاوت معناداری دارد. رابطه ی سبک زندگی با هویت‌های جهانی، قومی و مصرفی و رابطه ی‌ طبقه‌ اجتماعی با هویت‌های جهانی، ملی و قومی تأیید گردید. از چهار منبع هویت ساز سنتی و مدرن بیشترین رابطه با هویت جهانی ناشی از دینداری در جهت منفی، با هویت ملی ناشی از نگرش به خانواده، با هویت قومی ناشی از نگرش به خانواده و با هویت مصرفی ناشی از تأثیر سبک زندگی می‌باشد. تبیین کنندگی متغیرهای مستقل براساسR2 تعدیل شده برای هویت های جهانی، ملی، قومی و مصرفی به ترتیب 16 درصد، 26 درصد، 24 درصد و 12 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Social Factors Influencing on the Students' Social Identity (with emphasis on lifestyle and Social class) هn Zabol and Kharazmi universities

نویسندگان [English]

  • Bijan Zare 1
  • Yaser Riki 2
1 Kharazmi University
2 Shahid Golshani Technical High School Kahrizak in Tehran
چکیده [English]

In this study, the effect of social factors on students' social identity, with emphasis on lifestyle and social class, was investigated. In addition, family and religion are considered as traditional sources of identity. Social identity consists of four identities: global, national, ethnic and consumption. Data were collected using a survey questionnaire and distributed among 400 students at the universities of Zabol and Kharazmi. Bivariate analysis, compare means and multivariate regression were used to analyze the data. Results showed that indicators in two universities have significant differences. The relationship between lifestyle and global identity, ethnic and consumption identity and also the relationship between social class and global identity, national and ethnic identity was confirmed. Regression analysis showed that the greatest impact on global identity is caused by religiosity but in the negative direction, national identity by family, ethnic identity by the family, and consumption identity by lifestyle. The explanatory of the independent variables, according to the modified R2, for global, national, ethnic and consumer identities was 16%, 26%, 24% and 12%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "lifestyle"
  • " social class"
  • " social identity"